New Page 2

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17) je Občinski svet Občine Gorje na svoji 12. redni seji dne 23. 12. 2020 sprejel

 

LETNI PROGRAM

ŠPORTA OBČINE GORJE ZA LETO 2021

 

1.  Uvodna določila

 

1. člen

(uporaba izrazov)

V letnem programu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

2. člen

(vsebina letnega programa)

S tem letnim programom se določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine Gorje v letu 2021.

 

3. člen

(pomen izrazov)

V letnem programu uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja šport in nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji.

 

2.  Programi športa, ki se financirajo iz sredstev proračuna

 

4. člen

(programi športa)

Iz javnih sredstev občine se sofinancirajo programi športa na področju:

·  Športni programi (6.1)

·  Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (6.1.2)

·  Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (6.1.5)

·  Kakovostni šport (6.1.6)

·  Vrhunski šport (6.1.7)

·  Športna rekreacija (6.1.9)

·  Šport starejših (6.1.10)

·  Razvojne dejavnosti v športu (6.3)

·  Založništvo v športu (6.3.3)

·  Organiziranost v športu (6.4)

·  Sofinanciranje profesionalnega trenerskega kadra (6.4.2)

·  Športne prireditve in promocija športne dejavnosti v občini (6.5)

·  Prireditve občinskega pomena (6.5.1)

·  Prireditve nacionalnega pomena (6.5.2)

 

3.  Obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje programa športa

 

5. člen

(obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje programa športa)

Letni program športa se uresničuje z naslednjim obsegom in vrsto dejavnosti:

1.  Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (6.1.2):

1.1 Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

V občini se izvajajo programi Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in druge športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.

Iz javnih financ občine se financira propagandno gradivo, strokovni kader, 60 ur vadbe na skupino, v kateri je največ 20 otrok in objekt za vadbo.

1.2 Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok

·  Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Programe za otroke od 6. do 15. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti. V občini se izvajajo programi Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, drugi 80-urni programi.

·  Iz javnih financ občine se financirajo propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev na skupino, v kateri je največ 12 otrok, in 80-urnih programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok in objekt za vadbo.

1.3 Prostočasna športna vzgoja mladine

·  Programe za mladino od 16. do 19. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti.

·  Iz javnih financ občine se sofinancira strokovni kader, 80 ur vadbe na skupino, v kateri je največ 15 otrok in objekt za vadbo.

2.  Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (6.1.5):

2.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

·  V programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Obseg in vsebina programov je prilagojena posebnostim posameznih skupin otrok in športne zvrsti. Programi so razdeljeni v stopnje: I. stopnja: 6 – 9 let, II. stopnja: 10 – 12 let in III. stopnja: 13 – 15 let. Ure vadbe in velikost skupine določajo Merila za izbor in vrednotenje programov letnega programa športa, ki so sestavni del Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gorje.

·  Iz javnih financ občine se financira objekt za vadbo, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.

2.2 Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

·  Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Program se nanaša na IV. stopnjo: 16 – 19 let. Ure vadbe in velikost skupine določajo Merila za izbor in vrednotenje programov letnega programa športa, ki so sestavni del Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gorje.

·  Na ravni občine se iz javnih financ sofinancira objekt za vadbo in strokovni kader.

3.  Kakovostni šport (6.1.6):

·  V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.

·  Iz javnih financ občine se sofinancirajo najemnina objektov, stroški strokovnega kadra in materialni stroški. Ure vadbe in velikost skupine določajo Merila za izbor in vrednotenje programov letnega programa športa, ki so sestavni del Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gorje. Kot dodatni kriterij se upošteva tudi uspešnost oziroma dosežki športnikov.

4.  Vrhunski šport (6.1.7):

·  Sofinancirajo se športniki, ki so kategorizirani po kriterijih OKS – ZŠZ in dosegajo vrhunske rezultate.

5.  Športna rekreacija (6.1.9):

Cilj športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa. Programi na ravni občine so 80-urni programi vadbe na skupino, ki šteje 15 vadečih, v različnih športnih panogah.

·  Na ravni občine se iz javnih financ sofinancira objekt za vadbo.

6.  Šport starejših (6.1.10):

·  Programi na ravni občine so 60-urni programi vadbe na skupino, ki šteje 15 vadečih, v različnih športnih panogah. Za skupine nad 65 let se sofinancira strokovni kader in objekti za vadbo.

7.  Založništvo v športu (6.3.3):

·  Upravičeni stroški pri programu založništvo v športu so stroški na podlagi pogodb in tiskanja edicije.

8.  Sofinanciranje profesionalnega trenerskega kadra (6.4.2):

·  Sofinancira se profesionalne trenerje v društvih, ki dosegajo rezultate v kakovostnem športu po Merilih za izbor in vrednotenje programov letnega programa športa, ki so sestavni del Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gorje.

9.  Športne prireditve in promocija športne dejavnosti v občini (6.5):

·  Sofinancirajo se športne prireditve občinskega ali nacionalnega pomena po Merilih za izbor in vrednotenje programov letnega programa športa, ki so sestavni del Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gorje.

 

Letni program športa se uresničuje z naslednjim obsegom razvojnih in strokovnih nalog v športu:

1.  Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga:

·  Ugotavljanje in spremljanje ravni pripravljenosti športnikov ter svetovanje pri pripravi treninga pomeni humanizacijo pri delu s športniki, pa tudi temelj uspešnosti v športu.

Dejavnosti:

·  svetovanje pri vključevanju otrok v šport,

·  ugotavljanje zdravstvenega statusa športnikov in spremljanje njihovega razvoja,

·  ugotavljanje ravni treniranosti športnikov in spremljanje njihovega razvoja,

·  razvijanje sistema priprave športnikov in svetovanje pri pripravi treninga,

·  razvijanje tehnologije procesa treniranja in merilih postopkov,

·  pripravljanje strokovnih informacij in prenos tega znanja v prakso,

·  spremljanje in vrednotenje psihosomatičnega stanja udeležencev v športni rekreaciji.

·  Iz javnih financ občine se sofinancira izvedba navedenih storitev.

 

4.  Merila za finančno ovrednotenje občinskega programa

 

6. člen

(merila za finančno ovrednotenje občinskega programa)

(1) Občina uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa iz proračuna občine.

(2) Izbor programov, določenih s tem letnim programom, se izpelje na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan, na podlagi meril. Merila sprejme občinski svet z odlokom ob upoštevanju izhodišč za pripravo meril, določenih z nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji.

 

5.  Obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu

 

7. člen

(obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu)

V proračunu občine za leto 2021 se zagotovijo sredstva v skupni višini 40.710,00 EUR, in sicer za sofinanciranje programov športa na področju:

 

Proračunska postavka

Naziv

Višina sredstev

20040307

Sofinanciranje programov športa – osnovna šola

9.110,00 €

20080302

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (6.1.2)

5.000,00 €

20080303

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (6.1.5)

7.000,00 €

20080306

Kakovostni šport (6.1.6)

2.500,00 €

20080307

Vrhunski šport (6.1.7)

1.000,00 €

20080309

Športna rekreacija (6.1.9)

6.000,00 €

20080310

Šport starejših (6.1.10)

1.300,00 €

20080503

Založništvo v športu (6.3.3)

2.000,00 €

20080602

Sofinanciranje profesionalnega trenerskega kadra (6.4.2)

4.800,00 €

20080700

Športne prireditve in promocija športne dejavnosti v občini (6.5.2)

2.000,00 €

 

6.  Objava in začetek veljavnosti

 

8. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Letni program se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati osmi (8) dan po objavi.

 

Številka: 032-12/2020-11

Datum: 23. 12. 2020

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan