New Page 2

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in na podlagi 69., 70., 71. in 72. člena Statuta občine Nazarje, je občinski svet občine Nazarje na svoji seji, dne 19. 7. 1996 sprejel:

ODLOK

o določitvi gospodarskih javnih služb v občini Nazarje

1. člen

S tem odlokom se določajo načini in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb v občini Nazarje. Z gos­podarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje je v interesu občine.

2. člen

a) Kot obvezne javne službe so opredeljene naslednje službe: Oskrba s pitno vodo. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Ravnanje s komunalnimi odpadki. Odlaganje ostankov komunalnih odpadkov. Javna snaga in čiščenje javnih površin. Urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin. Pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka. Varstvo pred požari.

b) Kot izbirne gospodarske javne službe, so v občini Nazarje opredeljene naslednje: Oskrba s toplotno energijo. Oskrba z zemeljskim in drugim plinom. Komunalna straža. Upravljanje s pokopališči in urejanje ter vzdrževanje pokopališč. Javna razsvetljava. Urejanje in vzdrževanje javnih cest lokalnega pomena s pripadajočo opremo in objekti.

3. člen

Materialne javne dobrine, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji dostopne vsakomur.

4. člen

Občina Nazarje zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih oblikah: ­v javnem podjetju ­z dajanjem koncesij ­v režijskem obratu ­z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik prejšnjih alinej.

5. člen

V javnem podjetju se opravljajo obvezne javne službe, navedene v 2. členu, poglavje a in sicer: 1a., 2a., 3a., 4a., 5a., 6a. ter 6b.

6. člen

Z dajanjem koncesij se zagotavlja opravljanje gospodarskih javnih služb, določenih v 2. členu tega odloka in sicer: 2b, 7a, 8a.

7. člen

Režijski obrat v okviru občinske uprave ustanovi občinski svet s posebnim odlokom. V režijskem obratu se bodo opravljale gospodarske javne službe iz 2. člena tega odloka in sicer: 1b, 3b, 4b, 5b.

8. člen

Javno podjetje z odlokom občinskega sveta ustanovi ali soustanovi občinski svet.

9. člen

Koncesija se odda na podlagi koncesijskega akta, ki je odlok občine. S koncesijskim aktom se določi predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe za posamezno koncesijo. Koncesije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

10. člen

Gospodarske javne službe se financirajo iz cen javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in iz drugih virov.

11. člen

Objekti in naprave namenjeni za izvajanje obveznih in izbirnih javnih služb se lahko uporabljajo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom oziroma odlokom občine. Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje javnih služb ali s pogoji za njihovo rabo, se ne sme omejevati osnovni namen objekta.

12. člen

Z objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje javnih služb, upravljajo izvajalci javnih služb, so pa last ustanovitelja.

13. člen

Obstoječe JP Komunala Mozirje, p.o. nadaljuje s poslovanjem in opravljanjem obstoječih dejavnosti, rzen stanovanjskega poslovanja.

Do 31. 12. 1996 mora biti sprejet odlok o bodoči organizacijski obliki javnega podjetja v skladu z določ­bami zakona o gospodarskih javnih službah, statuta občine Nazarje ter tega odloka.

14. člen

Organizacijske, strokovnotehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb uredi svet občine s posebnimi odloki in akti v skladu z zakoni, ki urejajo ustanavljanje javnih podjetij, zavodov oz. gospodarskih družb, postopke za podeljevanje oz. pridobitev koncesij za opravljanje gospodarskih javnih služb in postopke za vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

Do ureditve razmerij z izvajalci gospodarskih javnih služb iz 6. in 7. člena tega odloka se opravljanje gospodarskih javnih služb izven javnega podjetja zagotavlja na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju dejavnosti z izvajalci, ki so usposobljeni za opravljanje teh dejavnosti.

15. člen

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se ustanovijo ustrezna telesa, sestavljena iz predstavnikov upo­rabnikov. Sestavo, delovno področje in pristojnosti teles za varstvo uporabnikov javnih dobrin uredi ob­čina s posebnim aktom o ustanovitvi teh teles.

16. člen

Z dnem objave tega odloka, preneha veljati Odlok o določitvi gospodarskih javnih služb (Uradni list, št. 27/94), z dnem 31. 12. 1996 pa tudi Odlok o uskladitvi organiziranosti javnega podjetja (Uradni list, št. 27/94).

17. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in začne veljati osmi dan po objavi.

 

Številka: 012­1/96­

01 Datum:

PREDSEDNIK

OBČINSKEGA SVETA

OBČINE NAZARJE

Pavel BITENC, l.r.