New Page 2

Številka:

/

Občina:

Mestna občina Murska Sobota

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

Predlagatelj:

Župan Mestne občine Murska Sobota

Zakonska podlaga:

8., 26., 59. in 60. člen Zakona o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS4), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), ter 17. člen Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17)

Pripravljavec:

Občinska uprava Mestne občine Murska Sobota

Datum:

9.4.2018

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

28. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Besedilo:

gradivo