New Page 2

Številka: 9000-6/2019-1

Datum: 04.06.2019

 

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Gorje (UGSO, št. 13/17) in 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine (UGSO, št. 13/17), sklicujem

 

 

5. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje

ki bo v sredo, 12. junija 2019, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje z dne 10.04.2019 in zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gorje, ki je trajala od 16.05.2019 do 17.05.2019 (zapisnik)

2. Odločanje o mandatu izvoljene kandidatke za svetnico Občinskega sveta Občine Gorje (gradivo)

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2019 – rebalans I, predlog – skrajšan postopek (gradivo)

4. Poročilo o delu javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2018 (gradivo)

5. Priznanja Občine Gorje za leto 2019

6. Kadrovske zadeve:

a) zamenjava članice Nadzornega odbora Občine Gorje

b) zamenjava člana Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

7. Premoženjsko pravne zadeve:

a) dopolnitev soglasja k prodaji solastniškega deleža Občine Gorje (gradivo)

8. Informacije župana

9. Pobude in vprašanja (gradivo).

 

Priloga: seje delovnih teles (gradivo)

 

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan