New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10 in 93/12) je Občinski svet Občine Kuzma na 7. dopisni seji dne 4. septembra 2014 sprejel

S P R E M E M B E   S T A T U T A
Občine Kuzma

1. člen

V Statutu Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10 in 93/12) se:

– besedilo v 5. členu v drugem odstavku »Volilna komisija« nadomesti z besedilom »Občinska volilna komisija«, besedilo »Posebna volilna komisija« pa z besedilom »Posebna občinska volilna komisija«.

2. člen

Spremembe statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnih objavah Občine Kuzma.

 

Št. 900-0006/2014-2

Kuzma, dne 4. septembra 2014

 

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.