New Page 2

Uredništvo Uradnega glasila slovenskih občin objavlja

 

POPRAVEK

ODLOKA OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE ŠENČUR (URADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur (uradno prečiščeno besedilo) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2017) se pri Prilogi št. 1 pod Tabelo 1 objavi obrazložitev, ki se glasi:

-  1 – izključno na servisnem delu parcele; ne pred ulično fasado;

-  2 – dovoljeni objekti: uta, senčnica, kolesarnica;

-  3 – v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca;

-  4 – izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje) ;

-  5 – parkovnih površin se praviloma ne omejuje. Če se zaradi varovanja oziroma zaščite parkovne površine omeji, se prvenstveno uporabljajo žive meje. Druge vrste ograj morajo biti transparentne, s čimer omogočajo pogled  na zeleno površino.  Maksimalna višina 1,5 m. Zidovi niso dovoljeni;

-  6 – le kot varovalna ograja pokopališča. Ograjevanje znotraj območja pokopališča ni dovoljeno;

-  7 – dovoljeni objekti: nadstrešek, uta;

-  8 - višinske razlike na zemljišču je potrebno premostiti s travnatimi brežinami, ko to ni mogoče pa se višinske razlike lahko premostijo z opornimi zidovi;

-  9 – lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo;

-  10 - samo za potrebe objektov v A in SK v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca, v kolikor znotraj A in SK ni mogoče najti ustrezne lokacije za objekt, v oddaljenosti največ 50 m od roba stavbnih zemljišč; pri malih ČN do zmogljivosti 50 PE, pri nepretočnih greznicah do 30 m3;

-  -  11   - pritličen, enoetažni objekt;  V kolikor znotraj SK ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja možna tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Zazidana površina objekta za potrebe kmetijskega gospodarstva lahko doseže največ 40 m2. Gradnje niso dovoljene na območjih  agrooperacij; 

-  12 – objekti, površine do vključno 150 m2 in višina do vključno 3 m; gradnje niso dovoljene na območjih agrooperacij;

-  13 - skladno s funkcijo gozda, površina do vključno 40 m2 in višina do 3,5 m;

-  14 - vsi razen cestni silos;

-  15 – za vse ograje znotraj naselij je potrebno pridobiti mnenje občinske strokovne službe;

-  16 – samo vkopan ali do velikosti 50 m3;

-  17 – le v primerih zagotavljanja povezanosti namakalnega sistema;

-  18 – samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

-  19 – objekti za oglaševanje površine do vključno 12 m2 in višine do vključno 5 m. Objekte za oglaševanje se prednostno namešča na javnih površinah, pri čemer se ne sme prekinjati kvalitetnih vedut in dostopov do drugih javnih površin. Pred postavitvijo objektov je potrebno pridobiti soglasje občinskega oddelka, pristojnega za prostor. Dopustna je postavitev oglaševalskih objektov izven javnih površin, pod pogojem, da so postavljeni znotraj zemljiške parcele poslovne enote, katere dejavnost se oglašuje, da so prilagojene pešcu in počasnemu prometu. Objektov za oglaševanje se ne sme umeščati na strehe stavb;

-  20 – dovoljena višina 2 m, ograja mora biti nad višino 1,5 m transparentna, razen na območjih kulturne dediščine, kjer ne smejo biti višje od 1,2 m s parapetom do 40 cm nad terenom ali brez parapeta;

-  21 - dovoljeno ob obstoječih kmetijskih stavbah;

-  22 - le do 20 m2 površine;

-  23 - samo za potrebe konjeništva;

-  24 - ograje ne smejo prekinjati javnih poti. Ograje morajo biti transparentne;

-  25 – v skupni površini do 150 m2;

-  26 – samo en objekt;

-  27 – višina objektov do 5 m, grajene ograje niso dovoljene, grajena gozdna prometnica ni dovoljena;

-  28 – višina objektov do 5 m;

-  29 –  dopustna le:

-  čebelnjak kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 40 m2,

-  staja kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m2;

-  31 – samo krmišča, površina do vključno 40 m2;

-  32 – dovoljena tudi parkirna mesta in garaže za avtobuse, tovorna vozila in delovne stroje, ki presegajo 3,5 t in za priklopnike teh motornih vozil;

-  33 – dovoljene tudi parkirne površine, namenjene avtodomom;

-  34 - višinske razlike na zemljišču je potrebno premostiti s travnatimi brežinami, ko to ni mogoče pa se višinske razlike lahko premostijo z opornimi zidovi;

-  35 – dopustni vsi, razen priključek na cesto, ki je dopusten le, če gre za dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt:

-  ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,

-  ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali

-  ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve;

-  36 – dopustna je rekonstrukcija kolesarskih poti, pešpoti in podobnih poti, če so kategorizirane v skladu z zakonom, ki ureja ceste (npr. kategorizirana državna kolesarska pot, kategorizirana občinska kolesarska pot);

-  37 – dopustno le v primeru agromelioracije;

-  39 – vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, globine do 30 m ali za raziskave;

-  40 – samo zbiralnik za kapnico ob obstoječih stavbah, vkopan ali do velikosti 50 m3;

-  41 – le ob rekonstrukciji lokalnih cest, vsi razen cestni silos, objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave;

-  42 – ob rekonstrukcijah lokalnih cest, do velikosti 15 m2 in višine 4 m - samo čakalnica na postajališču in kolesarnica; 

-  43 – dovoljena višina do 3 m, nad višino 1,5 m mora biti ograja transparentna;

-  44 – samo zmogljivost do 50 PE;

-  45 – do 1000 m2;

-  46 – zajem pitne in  tehnološke vode (prostornina razlivne vode do 250 m3) in vodni zbiralnik za potrebe namakanja (prostornina razlivne vode do 2000 m3) ;

-  47 - razen ekološki otok;

-  48 – parkirna mesta in garaže za osebna in tovorna vozila do 3,5 t;

-  49 - kot zaščitne ograje pred divjadjo samo na meji med gozdom in obdelanimi površinami, ter za varovanje območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture. Zidane ograje niso dovoljene. Postavitev ograj za pašo živine dovoljena le, če je paša določena v gozdnogojitvenem načrtu;

-  50 - dovoljeno je vzpostaviti smučarsko progo dolžine do 200 m za čas smučarske sezone, postavljanje montažnih žičniških objektov;

-  51 - višina ne sme presegati 1,2 m, brez parapeta (živa meja, les) oziroma z zidanim parapetom do višine 40 cm (kamen, beton, omet).

 

Št. 1/2018

Maribor, dne 26.1.2018

 

Uredništvo