New Page 1

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09–ZIUZGK, 36/10, 62/10–ZUPJS, 94/10–ZIU in 40/12–ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 55/17 in 18/21),  Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 24. člena Pravilnika o sprejemu otrok v enoto vrtec pri OŠ Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2011, 26/14) ter 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17), je Občinski svet Občine Žetale na 16. redni seji, dne 16. 5. 2022, sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V ENOTI VRTEC ŽETALE  IN REZERVACIJ V PROGRAMIH PREDŠOLSKE VZGOJE V JAVNIH VRTCIH

 

1. člen

Cena programov znašajo:

·  prvo starostno obdobje – starostno homogen oddelek: 556,29 €/mesec

·  prvo in drugo starostno obdobje – starostno kombiniran oddelek: 514,89 €/mesec

·  drugo starostno obdobje – starostno heterogen oddelek: 446,15 €/mesec.

 

2. člen

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se cena programa zniža za strošek neporabljenih živil v višini 2,27 na dan. Stroški živil se za starše in občino odbijejo v deležu, kot je določeno z Odločbo o določitvi znižanega plačila za program vrtca.

 

3. člen

Starši otrok, za katere je Občina Žetale po veljavnih predpisih dolžna kriti del programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti iz vrtca.

O vlogi za koriščenje rezervacije izven termina iz prejšnjega odstavka v primeru bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, odloči uprava Občine Žetale.

Starši lahko koristijo rezervacijo za namen prvega in drugega odstavka v skupnem trajanju največ dva meseca.

Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za enega otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.

Za rezervacijo starši plačajo 30% od njihovega, z odločbo določenega, dohodkovnega razreda.

 

4. člen

Občina Žetale bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve rezervacije po tem sklepu.

 

5. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha  veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v enoti vrtec Žetale in rezervaciji v programih predšolske vzgoje v javnih vrtcih, objavljen Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 38 z dne 16. 7. 2021.

 

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 9. 2022 dalje.

 

Številka: 032-16/2018

Datum: 17. 5. 2022

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan