New Page 2

Številka: 9000-6/2016-2

Datum: 1.12.2016

 

V skladu z 18. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/2007, 107/2010, 32/2012 in UGSO, št. 27/2014) in 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine (Uradni list RS, št. 5/2007 in UGSO, št. 27/2014), sklicujem

 

15. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje

ki bo v sredo, 14. decembra 2016, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 9.11.2016 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2017, predlog – druga obravnava (gradivo).

2. Statut Občine Gorje, predlog – prva obravnava (gradivo).

3. Poslovnik Občinskega sveta Občine Gorje, predlog – prva obravnava (gradivo).

4. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Gorje za leto 2017 (gradivo).

5. Končno poročilo o opravljenem nadzoru pomembnih kontov oz. postavk proračuna Občine Gorje za leto 2016 (gradivo).

6. Program dela Nadzornega odbora Občine Gorje za leto 2017 (gradivo).

7. Informacije župana.

8. Pobude, predlogi in vprašanja (gradivo).

 

Priloga: - seje delovnih teles (gradivo)

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan