New Page 2

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) – odločb US (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) je Občinski svet občine Cankova na seji dne 9. 2. 2001 sprejel

S P R E M E M B E     I N     D O P O L N I T V E     S T A T U T A

Občine Cankova

1. člen

V statutu Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99) se prvi odstavek 21. člena spremeni, tako da glasi: »Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta«.

2. člen

V drugem stavku prvega odstavka 39. člena se namesto pike postavi vejica in doda besedilo »najpozneje v 45 dneh po svoji prvi seji«.

3. člen

V prvem odstavku 87. člena se črta beseda »lahko«.

4. člen

V prvem odstavku 118. člena se za besedo občine postavi vejica.

5. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 0117/2001

Cankova, dne 12. februarja 2001.

Župan

    Občine Cankova

    Viktor Voršič l. r.