New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2007 in 24/2009) je občinski svet Občine Videm na svoji 31. redni dne 20.4.2010 potrdil Odlok o podeljevanju priznanj Občine Videm.

 

ODLOK

O PODELJEVANJU PRIZNANJ V OBČINI VIDEM

 

I.         SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Ta odlok določa vrste priznanj Občine Videm, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj, njihovo odliko ter način vodenja evidence podeljevanja priznanj.

 

2. člen

Priznanja Občine Videm so najvišja priznanja občine za dosežke, občanov, drugih posameznikov, podjetij, zavodov, društev, združenj, družb in drugih organizacij, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem in drugih področjih.

3. člen

Priznanja se podeljujejo občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem družbam in drugim organizacijam.

Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.

Priznanje Občine Videm se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih.

 

4. člen

Priznanja Občine Videm so:

1.      Naziv častni občan Občine Videm.

2.      Vidovski grbi (plakete):

-       Zlati vidovski grb,

-       Srebrni vidovski grb,

-       Bronasti vidovski grb.

3.      Nagrada občine.

4.      Priznanje župana Občine Videm.

 

5. člen

O podelitvi priznanj Občine Videm odloča Občinski svet Občine Videm s sklepom na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).

 

Na predlog komisije občinski svet s sklepom določi število posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu.

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena o podelitvi priznanja župana Občine Videm odloča župan.

 

6. člen

Našteta priznanja podeli župan na svečan način enkrat letno, praviloma na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika.

 

II.     NAZIV ČASTNI OBČAN

 

7. člen

Naziv Častni občan Občine Videm je lahko podeljen posamezniku. To najvišje občinsko priznanje se posamezniku lahko podeli samo enkrat. Naziv častni občan se podeli posamezniku, državljanu Republike Slovenije ali državljanu tuje države, ki ima zaradi svojega dolgoletnega dela izjemne zasluge za napredek in za dosežke na področju znanosti, umetnosti, kulture ali na drugih področjih ustvarjalnosti, ki prispevajo k izjemnemu razvoju in napredku ter trajnemu ugledu Občine Videm. Častni občan prejme ob podelitvi naziva umetniško darilo trajne vrednosti ter posebno listino, kjer so napisane častne pravice. Z nazivom častni občan se dobitniku podelijo naslednje časne pravice:

-       obiski in čestitke ob osebnih praznikih,

-       pomoč pri izdaji lastnih publikacij, ki so pomembne za Občino Videm,

-       vabljen je in ima prost vstop na vse prireditve ter znanstvene, strokovne in sorodne posvete in simpozije, ki jih organizira ali pri njihovi organizaciji sodeluje Občina Videm,

-       brezplačno prejema vse publikacije, ki jih izdaja ali pri njihovi izdaji sodeluje Občina Videm,

-       vabljen je na različne sprejeme, ki jih prireja Občina Videm,

-       vabljen je na svečane seje Občinskega sveta Občine Videm,

-       izkazana pozornost ob smrti.

 

8. člen

Naziv častnega občana se lahko odvzame:

-       Če se ugotovijo dejstva in okoliščine, ki so bile neznane ali zamolčane ob podelitvi naziva častnega občana, pa bi odločilno vplivala na podelitev če bi bila takrat znana,

-       Če je dobitnik s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen zapora za kaznivo dejanje zoper človekove pravice in svoboščine, zoper varnost RS in njeno ustavno ureditev ter zoper človečnost in mednarodno pravo.

Pobudo za odvzem naziva častnega občana lahko občinskemu svetu podajo predlagatelji za podelitev občinskih priznanj. O odvzemu odloča občinski svet na predlog KVIAZ.

 

III.   VIDOVSKI GRB - PLAKETA

 

9. člen

Zlati vidovski grb – plaketa se podeli za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Videm za trideset letno aktivno delovanje.

Srebrni vidovski grb – plaketa se podeli za vrsto odmevnih dosežkov v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj Občine Videm za dvajset letno aktivno delovanje.

Bronasti vidovski grb – plaketa se podeli za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. Podeli se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih za deset letno aktivno delovanje.

Vidovske grbe se podeli vsake štiri leta ob občinskem prazniku na osrednji prireditvi. Podeli se lahko največ en zlat in praviloma en srebrn in en bronast grb.

 

10. člen

Vidovski grb se podeli v obliki umetniško izdelanega grba Občine Videm. Poleg grba prejmejo nagrajenci tudi posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja.

 

IV.    NAGRADA OBČINE

 

11. člen

Nagrada občine je denarna in se določi v višini povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji po zadnjih znanih podatkih. Praviloma se podeli največ ena nagrada občine. Prejemniki nagrade občine ne morejo biti posamezniki in gospodarske družbe.

 

12. člen

Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu občine.

 

V.      PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE VIDEM

 

13. člen

Priznanje župana Občine Videm je v obliki listine, katere obliko določi župan. O podelitvi odloča župan, ki ga podeli posameznikom, skupinam oseb, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim in društvom kot odziv na dosežke in uspehe na vseh področjih dela in ustvarjanja. Dosežki so pomembni za Občino Videm, vendar ne dosegajo ravni vidovskega grba – plakete.

Priznanje župana Občine Videm se lahko podeljuje tudi na svečani seji občinskega sveta.

 

VI.    POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ

 

14. člen

Predlagatelj za podelitev priznanj Občine Videm so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, društva, podjetja, združenja, družbe in druge organizacije.
Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.

 

15. člen

Priznanja, razen naziv častni občan in priznanja župana Občine Videm, se podeljujejo enkrat letno na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojna komisija in ga objavi najkasneje do 30. aprila za tekoče leto.

Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje, se priznanje podeli brez razpisa in takoj ko je mogoče.

 

16. člen

Z razpisom se objavijo:

-       kriteriji za podelitev priznanj,

-       podatki, ki jih mora vsebovati predlog,

-       rok ko katerega morajo biti poslani predlogi.

 

17. člen

Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati podatke o kandidatu ter utemeljitev predloga.

 

18. člen

Pristojna komisija skladno s predpisanimi kriteriji iz tega odloka izvede razpisni postopek, obravnava predloge, oblikuje predlog odločitve o podelitvi priznaj z ustreznimi utemeljitvami.

Po opravljenem izboru, ki ga opravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Videm, imajo vsi predlagani kandidati za podelitev status nominiranca. Komisija odloči o izboru obvesti predlagatelje, katerih predlogi niso bili uvrščeni v predlog za občinski svet.

 

19. člen

Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj opravi občinska uprava.

 

20. člen

Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je vpogled v prostorih občinske uprave.

Priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:

1.      zaporedna številka vpisa,

2.      ime in priimek in osebni podatki o prejemniku,

3.      številka sklepa in datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sprejet sklep o podelitvi priznanja,

4.      vrsta podeljenega priznanja,

5.      kraj in datum vročitve priznanja.

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

21. člen

Priznanja, podeljena po prejšnjih predpisih, ostanejo v veljavi in se uvedejo v evidenco skladno z 20. členom tega odloka.

 

22. člen

Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Videm iz leta 1998.

 

23. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah slovenskih občin.

 

Številka: 007-1531/2010

Datum: 21.04.2010

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik BRAČIČ, l.r.