New Page 1

evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  

1. Naziv institucije:

Občina Rače - Fram
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Na podlagi Zakona o urejanju prostora /ZUreP-1/, Zakona o graditvi objektov /ZGO-1/ ter Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram voli uprava lokalne skupnosti bazo zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

5. Pravne podlage:

180. člen Zakona o urejanju prostora /ZUreP-1/ SOP 2002-01-5386; 218. člen Zakona o graditvi objektov /ZGO-1/, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): /
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Rače - Fram
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 1.1.2003
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktorica občinske uprave: mag. Zorica Zajc - Kvas, e-pošta: zorica.zajc-kvas@race-fram.si