New Page 2

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A in 40/12 - ZUJF), prvega odstavka 24. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin št. 22/2012) je Občinski svet Občine Zavrč , na 16. Dopisni seji, dne 29.09. 2017, sprejel

 

SKLEP

O ŠTEVILU IN VRSTI ODDELKOV V ZAVODU OŠ CIRKULANE – ZAVRČ, OE VRTEC ZAVRČ

 

1. člen

Občinski svet Občine Zavrč daje soglasje k predlaganemu  številu in vrsti oddelkov v zavodu OŠ Cirkulane – Zavrč, OE Vrtec Zavrč:

·       Dva kombinirana oddelka starostnega obdobja (1-6 letnih otrok): 17 otrok

 

2. člen

Občinski svet Občine Zavrč daje soglasje k poslovnemu času OE Vrtec Zavrč od 5.30 in do 16.00 ure ob upoštevanju najmanjšega števila otrok (2 otroka), pri katerem sta oddelka vrtca Zavrč pri OŠ Cirkulane – Zavrč dolžna začeti in končati poslovni čas v vrtcu Zavrč.

 

3. člen

S sprejemom tega sklepa preneha veljati Sklep o številu in vrsti oddelkov ter zvišanju normativa v zavodu OŠ Cirkulane – Zavrč, OE vrtec Zavrč, številka: 900-4/2014-047 (002) z dne 22.06. 2017 in Sklep k soglasju poslovnega časa v vrtcu Zavrč številka: 900-4/2014-047 (003) z dne 22.06. 2017

 

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.10. 2017 naprej.

 

Številka: 900-4/2014-50

Datum: 29. 9. 2017

 

 

Občina Zavrč

 

Miran Vuk, župan