New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 01/2007), je Občinski svet občine Cirkulane, na 8. redni seji, dne 26. 04. 2007, sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O PRIZNANJIH OBČINE CIRKULANE

 

 

 SKUPNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

(1) Ta odlok določa vrsto priznanj občine Cirkulane, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence.

 

 

2. člen

 

 

(1) Občina Cirkulane podeljuje priznanja zaslužnim članom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled Občine Cirkulane.

 

 

(2) Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.

 

 

3. člen

 

 

(1) Priznanja občine Cirkulane so:

 

 

1.       Plaketa občine Cirkulane,

 

 

2.       Veliko priznanje občine Cirkulane,

 

 

3.       Priznanje občine Cirkulane,

 

 

4.       Županovo priznanje občine Cirkulane.

 

 

(2) Občina Cirkulane lahko podeljuje tudi naziv »Častni občan občine Cirkulane«.

 

 

RAZPIS IN ODLOČANJE O PREJEMNIKIH PRIZNANJ

 

 

4. člen

 

 

(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja vsako leto na osnovi pravilnika objavi javni razpis zbiranja predlogov. Javni razpis se objavi v javnem glasilu.

 

 

5. člen

 

 

(1) Razpis mora vsebovati:

 

 

-         naziv organa, ki podeljuje priznanje,

 

 

-         število priznanj, ki se bodo podelila,

 

 

-         komu se lahko podeli priznanje,

 

 

-         kdo je lahko predlagatelj,

 

 

-         kriterije za podelitev priznanj,

 

 

-         rok, do katerega morajo biti podane pobude in naslov, na katerega morajo biti le-te podane,

 

 

-         navodilo, da je potrebno priložiti življenjepis predlaganega nagrajenca za plaketo oz. naziv častnega občana.

 

 

6. člen

 

 

(1) Pobudniki oz. predlagatelji za dodelitev priznanj Občine Cirkulane so lahko občani, politične stranke, vaške skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.

 

 

(2) Obrazložitev, ki jo k pobudi dajo predlagatelji, mora vsebovati vse podatke o uspehih in prizadevanjih, ki jih je dosegel kandidat za dobitnika priznanja.

 

 

(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja lahko:

 

 

-         zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni,

 

 

-         pobudo zavrne, če predlog ni dovolj ali ustrezno utemeljen,

 

 

-         zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.

 

 

(4) Neobrazloženih in prepozno vloženih predlogov Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja ne obravnava.

 

 

(5) Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo.

 

 

7. člen

 

 

(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja izdela predlog za vsa priznanja ter sprejme o tem ustrezen sklep in ga posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in v odločanje.

 

 

(2) Udeleženci postopka podeljevanja priznanj morajo spoštovati načela demokratičnosti, javnosti ter družbene odgovornosti.

 

 

8. člen

 

 

(1) Sredstva za priznanja in za podelitev naziva častni občan se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna. Nagrajencu se lahko dodeli tudi denarna nagrada. Višino denarne nagrade določi na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja ali občinskega svetnika občinski svet občine Cirkulane.

 

 

NAZIV ČASTNI OBČAN

 

 

9. člen

 

 

(1) Naziv »Častni občan občine Cirkulane« podeljuje posamezniku občinski svet občine Cirkulane na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, in sicer za njegov izjemen prispevek na področju znanosti, umetnosti, gospodarstva, kulture, športa in na področju drugih dejavnosti, s čimer je prispeval k razvoju, ugledu in promociji občine Cirkulane doma ali v tujini..

 

 

(2) Naziv častni občan podeli župan na svoji slavnostni seji ob občinskem prazniku. Ob podelitvi naziva častni občan se vroči posebna listina, s katero se poleg naziva podelijo tudi častne pravice.

 

 

(3) Posebna listina je vložena v platneno vezano mapo, ki je v barvah zastave občine Cirkulane (alternativa: modre barve), na kateri je vtisnjen grb občine in napis »Občina Cirkulane.

 

 

(4) Častnemu občanu občine Cirkulane izkazuje občina Cirkulane posebno čast in pozornost v času življenja kot tudi ob smrti in po njej. Posebna čast in pozornost se izkazuje:

 

 

-         z obiski in čestitkami ob osebnih praznovanjih ter pozornost ob bolezni;

 

 

-         z vabljenjem in prostim vstopom na vse prireditve, ki jih organizira ali je soorganizator občina;

 

 

-         z brezplačnim prejemanjem vseh publikacij, ki jih izdaja ali pa pri njihovi izdaji sodeluje občina;

 

 

-         s pomočjo pri izdaji lastnih publikacij, ki so pomembne za občino;

 

 

-         z brezplačnimi ogledi kulturnih prireditev;

 

 

-         z izkazano častjo ob smrti: objava osmrtnice in darovanje venca. V primeru, da ni svojcev, ki bi prevzeli skrb za pokop, se zagotovi dostojen pogreb na stroške občine;

 

 

-         z izkazano pozornostjo po smrti: skrb za urejenost groba v primeru da ni svojcev, vsekakor pa pozornost ob dnevu mrtvih.

 

 

PLAKETA OBČINE CIRKULANE

 

 

10. člen

 

 

(1) Plaketa občine Cirkulane se podeli občanu občine Cirkulane za večletne uspehe trajnejšega pomena, življenjsko delo in izjemne dosežke. Ob tem se podeli tudi listina z imenom Plaketa občine Cirkulane

 

 

11. člen

 

 

(1) Dizajn plakete izbere občinski svet Občine Cirkulane.

 

VELIKO PRIZNANJE OBČINE CIRKULANE

 

 

12. člen

 

 

(1) Veliko priznanje občine Cirkulane se podeljujejo občanu občine Cirkulane, podjetjem, zavodom, društvom, ter drugim organizacijam in skupnostim s sedežem v občini Cirkulane in sicer za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine Cirkulane.

 

 

(1) Veliko priznanje občine Cirkulane se podeljuje podjetjem, zavodom, društvom ali občanu ter drugim organizacijam in skupnostim s sedežem v občini Cirkulane, in sicer za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine Cirkulane.

 

 

13. člen

 

 

(1) Veliko priznanje vsebuje splošne podatke o podelitvi in prejemniku ter podpis župana občine Cirkulane.

 

 

(2) Vloženo je v platneno vezano mapo, ki je v barvah zastave občine Cirkulane (alternativa: modre barve), na kateri je vtisnjen grb občine in napis »Občina Cirkulane.

 

PRIZNANJE OBČINE CIRKULANE

 

 

14. člen

 

 

(1) Priznanje občine Cirkulane podeljuje občina Cirkulane dijakom in študentom zaključnih letnikov srednjih šol in fakultet ter učencem osnovne šole v občini, za posebne učne uspehe in aktivnosti v izvenšolski dejavnosti.

 

 

(1) Priznanje občine Cirkulane podeljuje občina Cirkulane občanu občine Cirkulane, in sicer za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine Cirkulane.

 
 

ŽUPANOVO PRIZNANJE

 

 

15. člen

 

 

(1) Župan lahko po lastnem prepričanju posameznikom, skupinam posameznikov, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim ob posebnih priložnostih ali ob enkratnih izjemnih dosežkih v slovenskem ali širšem merilu na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva priložnostno podeli Županovo priznanje.

 

 

(2) Županovo priznanje je posebna listina, ki vsebuje sklep in pisno utemeljitev.

 

 

(3) Prejem Županovega priznanja ne izključuje morebitnega prejema občinskega priznanja.

 

 

PODELITEV PLAKETE IN PRIZNANJ

 

 

16. člen

 

 

(1) Plaketa in priznanja se podeljujejo ob občinskem prazniku. Priznanja iz drugega člena tega odloka se lahko podeljujejo tudi ob drugi svečani priložnosti. O tem odloči občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.

 

 

(2) Naziv častnega občana se razglasi na svečani seji občinskega sveta.

 

 

17. člen

 

 

(1) V enem letu se lahko podelijo plaketa, veliko priznanje občine Cirkulane, priznanje občine Cirkulane s knjižno nagrado in županovo priznanje občine Cirkulane.

 

 

NAČIN VODENJA EVIDENCE

 

 

18. člen

 

 

(1) Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava Občine Cirkulane

 

 

19. člen

 

 

(1) Priznanja se vpisujejo v evidenco, ki vsebuje:

 

 

-         zaporedno številko,

 

 

-         ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,

 

 

-         vrsto podeljenega priznanja,

 

 

-         številko in datum sklepa o podelitvi priznanja ter kraj in datum vročitve priznanja.

 

 

(2) Osebni podatki iz prejšnjega odstavka so lahko uporabljeni samo v postopku podeljevanja priznanj.

 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

20. člen

 

 

(1) Prejemniki priznanj v občini Cirkulane ne morejo za iste dosežke in uspehe ponovno prejeti enaka priznanja po tem odloku.

 

 

21. člen

 

 

(1) Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti in sicer po enakem postopku kot so bila podeljena, če so bila podeljena v nasprotju s kriteriji za podelitev priznanj.

 

 

22. člen

 

 

(1) Ne glede na določila tega odloka lahko župan ob raznih dosežkih, priložnostih in jubilejih sam odloči, da občanu oziroma občanom podeli pisno priznanje ali zahvalo občine.

 

 

23. člen

 

 

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka: 007- 01/2007

 

 

Cirkulane, dne 20. 3. 2007

 

 

 

 

 

 

Občina Cirkulane

 

Župan Janez Jurgec

 

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2010) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

5. člen

 

 

Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

     

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2011) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

 

3. člen

 

 

Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.