New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 44/01, 11/03 in 15/04) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na svoji 17. redni seji dne 3. decembra 2008 sprejel

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2009

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci v letu 2009 znaša 0,0022 EUR.

2. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci v letu 2009 znaša 0,00044 EUR.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.

Št. 422-5/2008

Šalovci, dne 3. decembra 2008

Župan

Občine Šalovci

Aleksander Abraham l.r.