New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

Številka:  900-0047/2007-41/04 

Datum:    08.05.2007

 

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) sklicujem

 

7. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 23.05.2007 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

z naslednjim

DNEVNIM  REDOM :

 

1. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 25.4.2007 in Poročilo o izvršitvi  sklepov (gradivo)

2.  Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj (gradivo)

3. Problematika nezdružljivosti funkcij na podlagi določil 51. člena Statuta Mestne občine Kranj  (gradivo)

4. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj – druga obravnava (gradivo A, B)

5.  Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Mestni občini Kranj – prva obravnava (gradivo)

6.  Letni program športa (gradivo)

7. Soglasje k ceni storitev pomoči na domu (gradivo)

8. Knjižnica – projektna naloga (gradivo)

9.  Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K )

10. Kadrovske zadeve

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

                                                                                  Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

                                                                                             Ž U P A N

 

PRILOGE:

Gradivo