New Page 1

Na podlagi 25. in 26. člena Statuta občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet občine Hajdina na svoji 3. redni seji, dne 28. 1. 2015 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU ČLANA V ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

 

1. člen

V Odbor za okolje in prostor se imenuje član Janko Malinger, tako da Odbor za okolje in prostor deluje v naslednji sestavi:

 

1.

Uroš Matjašič

-        predsednik

2.

Ivan Lešnik

-        član

3.

Vladimir Abraham

-        član

4.

Milan Brodnjak

-        član

5.

Janko Malinger

-        član

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-4/2014-2

Hajdina, dne  28. 1. 2015

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan