New Page 2

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah-ZJF, (Ur. l. RS, št. 11/11-UBP4, 14/13-popr. in 14/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi-ZLS (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, in 40/12-ZUJF), 63. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 46/2016), Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 23. redni seji dne 12. 9. 2018, sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2018, v vsebini kot je predlagan

 

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2018

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 60/2017 in 18/2018) se spremeni splošni del proračuna na ravni podskupin kontov in se določa v naslednjih zneskih:

 

 

KONTO

 

OPIS

Rebalans 2018 [1]
v EUR

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

1.951.832,48

 

  

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

1.698.020,12

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

1.439.091,00

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.338.116,00

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

67.962,81

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

33.012,19

706

 

DRUGI DAVKI

0

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

258.929,12

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

37.524,00

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.000,00

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

2.850,00

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

30.900,00

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

184.655,12

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

108.524,00

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

108.524,00

73

  

PREJETE DONACIJE  (730+731)

1.920,00

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

1.920,00

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)  

143.368,36

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

143.368,36

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

78

  

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787)

0

786

 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

1.929.140,20

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

680.033,03

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

210.170,12

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

34.238,89

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

426.041,52

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

4.300,00

409

 

REZERVE

5.282,50

41

 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

616.712,07

410

 

SUBVENCIJE

18.000,00

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

438.115,15

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

60.179,19

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

100.417,73

414

 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

605.395,10

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

605.395,10

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

27.000,00

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

20.000,00

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

7.000,00

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

22.692,28

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

0

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

440

 

DANA POSOJILA

0

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

0

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

68.749,00

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

68.749,00

5001

 

NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH

0

5003

 

NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITODAJALCIH

68.749,00

500307

 

NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI

68.749,00

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

97.520,55

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

97.520,55

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

-6.079,27

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

-28.771,55

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

-22.692,28

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

6.079,27

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji, po proračunskih postavkah in podkontih. Sestavni del proračuna je načrt razvojnih programov.

 

2. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev)

Spremeni se 2. čl. Odloka o 1. rebalansu proračuna in se glasi:

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži v skupni višini 68.749 EUR pri državnem proračunu (posojilo MGRT, proračunska postavka 160223) za dobo 10 let za sofinanciranje investicij.

 

3. člen

Vsa ostala določila iz Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 60/2017 in 18/2018) ostanejo v veljavi.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-0011/2018

Datum: 12. 9. 2018

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan