New Page 1

Na podlagi 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84, 33/85, in 26/90), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 55/96) in 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95, 9/01, 65/02, 78/03) je Občinski svet Občine Turnišče na 21. redni seji dne 25. 9. 2006 sprejel

 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Turnišče

 

1. člen

 

V Odloku o pokopališkem redu v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 41/97) se naslov poglavja »VIII. KAZENSKE DOLOČBE« spremeni tako, da se glasi »VIII. GLOBE«.

 

2. člen

 

V prvem odstavku 37. člena se besedilo »Z denarno kaznijo od 5.000 tolarjev do 30.000 tolarjev« spremeni tako, da se glasi »Z globo 30.000 tolarjev«.

 

3. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 244/21-2006

Turnišče, dne 25. septembra 2006

 

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.