New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odl. US RS, št. U-I-144/94-18, 57/94 in 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 20. člen Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00) je Občinski svet občine Mislinje na 18. seji dne 2. 12. 2004 sprejel

O D L O K

o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2004

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 11/04) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

A)    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-------------------------------------------------------------------------

Konto                                                  Proračun leta 2004

-------------------------------------------------------------------------

I.    SKUPAJ PRIHODKI                                         585.298.574

      (70+71+72+73+74)

      TEKOČI PRIHODKI                                         361.121.678

      (70+71)

70    DAVČNI PRIHODKI                                         327.835.000

      (700+701+702+703+704+705+706)

      700 Davek na dohodek in dobiček                         270.857.000

      703 Davki na premoženje                                  19.343.000

      704 Domači davki na blago in storitve                    37.635.000

71    NEDAVČNI PRIHODKI                                        33.286.678

      (710+711+712+712+714)

      710 Udeležba na dobičku in dohodki

          od premoženja                                        27.015.201

      711 Takse in pristojbine                                  1.957.000

      712 Denarne kazni                                           188.000

      713 Prihodki prodaje blaga in storitev                      400.000

      714 Drugi nedavčni prihodki                               3.726.477

72    KAPITALSKI PRIHODKI                                       2.261.546

      (720+721+722)

      720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                 1.979.999

      722 Prihodki od prodaje zemljišč

          in nematerialnega premoženja                            281.547

73    PREJETE DONACIJE                                                  –

      730 Prejete donacije iz domačih virov

74    TRANSFERNI PRIHODKI                                     221.915.350

      740 Transferni prihodki iz drugih

          javnofinančnih institucij                           221.915.350

II.   SKUPAJ ODHODKI                                          647.401.912

      (40+41+42+43)

40    TEKOČI ODHODKI                                          169.607.562

      (400+401+402+403+404+409)

      400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                    32.371.600

      401 Prispevki delodajalcev za socialno

          varnost                                               5.200.000

      402 Izdatki za blago in storitve                        129.937.305

      403 Plačila domačih obresti                                  98.657

      409 Sredstva, izločena v rezerve                          2.000.000

41    TEKOČI TRANSFERI                                        221.994.605

      (410+411+412+412+414)

      410 Subvencije                                            5.886.692

      411 Transferi posameznikom

          in gospodinjstvom                                   106.281.443

      412 Transferi neprofitnim organizacijam

          in ustanovam                                         30.134.799

      413 Drugi tekoči domači transferi                        79.691.671

42    INVESTICIJSKI ODHODKI                                   242.299.744

      420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                  242.299.744

43    INVESTICIJSKI TRANSFERI                                  13.500.000

      430 Investicijski transferi                              13.500.000

III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK

      (PRIMANJKLJAJ)                                          -62.103.338

          (I.-II.)

          (SKUPAJ PRIHODKI MINUS ODHODKI)

 

B)    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

-------------------------------------------------------------------------

Konto                                                  Proračun leta 2004

-------------------------------------------------------------------------

IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

      KAPITALSKIH DELEŽEV                                         250.000

      (750+751)

75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

      750 Prejeta vračila danih posojil                           250.000

 

V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

      DELEŽEV                                                     250.000

      (440+441)

44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE

      KAPITALSKIH DELEŽEV

      440 Dana posojila                                           250.000

      441 Povečanje kapitalskih deležev

 

VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                       –

      IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

      (IV.-V)

 

C)    RAČUN FINANCIRANJA

-------------------------------------------------------------------------

Konto                                                  Proračun leta 2004

-------------------------------------------------------------------------

VII.  ZADOLŽEVANJE                                                      –

      (500+501)

50    ZADOLŽEVANJE

      500 Domače zadolževanje                                           –

 

VIII. ODPLAČILO DOLGA                                             400.000

      (550+551)

55    ODPLAČILA DOLGA

      550 Odplačilo domačega dolga

 

IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV

      NA RAČUNIH                                              –62.503.338

      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

X.    NETO ZADOLŽEVANJE                                          –400.000

      (VII. – VIII.)

 

XI.   NETO FINANCIRANJE                                        62.103.338

      (VI.+VII.-VIII.-IX)

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE

31. 12. PRETEKLEGA LETA                                        62.503.338

-------------------------------------------------------------------------

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 40302-0002/2002

Mislinja, dne 6. decembra 2004.

 

Župan

Občine Mislinja

Viktor Robnik, univ. dipl. ekon. l. r.