New Page 2

Na podlagi 21. in 76. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO) (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljevanju: ZŽNPO) ter 18. in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 39. seji dne 8. 9. 2010 sprejel

O D L O K

o koncesiji za obstoječo žičniško napravo

dvosedežnico Bauhenk – Gorenja Sava

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok ureja pogoje, postopek in merila za podelitev koncesije za graditev obstoječe žičniške naprave ter vsebino, pravice in obveznosti koncesijskega razmerja.

Ta odlok je koncesijski akt, za podelitev koncesije lastniku žičniške naprave za prevoz oseb (v nadaljevanju: koncesija), in sicer za dvosedežnico Bauhenk – Gorenja Sava (v nadaljevanju:

žičniška naprava), za katero je ob uveljavitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb imel lastnik veljavno obratovalno

dovoljenje.

2. člen

V tem odloku uporabljen pojem »sedežnica« ima isti pomen, kakor ga opredeljuje vsakokrat veljavni zakon, ki ureja graditev žičniških naprav za prevoz oseb.

3. člen

Lastnik dvosedežnice Bauhenk – Gorenja Sava je Smučarska zveza Slovenije, Parmova 33, 1000 Ljubljana.

Žičniška naprava leži na zemljiščih parcelna številka 986/1, k.o. Gorenja Sava in parcelna številka 1130/1, k.o. Stražišče.

Urejanje razmerij med lastnikom zemljišča in lastnikom žičniške naprave ni predmet tega odloka.

Prevoz oseb po žičniški napravi, ki je predmet koncesije po tem odloku, ni izbirna gospodarska javna služba javnega prevoza, ampak je gospodarska dejavnost.

4. člen

Značilnosti dvosedežnice Bauhenk – Gorenja Sava:

– Vrsta: dvosedežnica

– Število postaj: 1x vstopna, 1x izstopna

– Vodilo: jeklena vrv

– Pogon: električni

– Dolžina proge: 249,3 m

– Vstopna postaja: 327,7 mnm

– Izstopna postaja: 477,7 mnm

– Višinska razlika: 150 m

– Zmogljivost: 385 oseb na uro.

POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE

5. člen

Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb se koncesija podeli brez javnega razpisa.

Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge lastniku posamezne žičniške naprave z upravno odločbo, ki jo izda občinski upravni organ, pristojen za gospodarske javne službe.

6. člen

Vlogo za pridobitev koncesije mora vlagatelj vložiti najkasneje v roku 12 mesecev od uveljavitve tega odloka.

Vloga za pridobitev koncesije mora vsebovati:

– navedbo organa, kateremu se vloga pošilja,

– firmo oziroma ime in priimek vlagatelja, njegovo prebivališče oziroma sedež ter navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca vlagatelja,

– zahtevek oziroma predlog za pridobitev koncesije,

– opredelitev predmeta koncesije (vrsto žičniške naprave, njeno lokacijo, tehnične značilnosti in zmogljivosti, namen uporabe, način obratovanja ter vse druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost za podelitev koncesije),

– podpis vlagatelja.

Vlogi mora vlagatelj priložiti obratovalno dovoljenje, omenjeno v 1. členu tega odloka ter dokazila, iz katerih izhaja, da vlagatelj izpolnjuje pogoje za koncesionarja.

7. člen

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je lastnik sedežnice, za katero se podeljuje koncesija,

– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti,

– da ima opravljen strokovno tehnični pregled žičniške naprave ter ima veljavno obratovalno dovoljenje,

– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,

– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,

– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.

Vlogi za podelitev koncesije mora vložnik priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka, razen dokazil, ki jih upravni organ lahko pridobi sam iz uradnih evidenc. Za slednja mora vlagatelj v vlogi predlagati, naj jih upravni organ pridobi sam po uradni dolžnosti.

8. člen

Odločbe in druge posamične akte v zvezi s koncesijami po tem odloku izdaja občinski upravni organ, pristojen za gospodarske javne službe.

KONCESIJSKO RAZMERJE

9. člen

Koncesija se za sedežnico podeli za dobo 10 let.

Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.

Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičniške naprave mogoče pričakovati, da bo sedežnica med podaljšanjem koncesije varno obratovala.

Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesije iz prejšnjega odstavka tega člena vložiti najkasneje 6 mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija.

10. člen

Sedežnica mora obratovati in biti vzdrževana v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

11. člen

Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se podeljuje s tem odlokom ter vse stroške, ki bi utegnili nastati v zvezi ali zaradi izvajanja te koncesionirane dejavnosti.

12. člen

Sedežnica mora obratovati in biti vzdrževana v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

13. člen

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se za predmetno sedežnico podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

Koncesijsko pogodbo morata koncedent in koncesionar skleniti najkasneje v 30 dneh po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije, sicer se koncesija izbranemu koncedentu odvzame.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.

14. člen

Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s soglasjem župana.

15. člen

Koncesijsko razmerje preneha:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe,

– z odvzemom koncesije,

– s stečajem koncesionarja.

16. člen

Koncesijska pogodba preneha:

– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,

– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške naprave,

– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,

– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,

– iz drugih razlogov, skladno s pravili pogodbenega prava.

17. člen

Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:

– koncesijska pogodba ni bila sklenjena v roku, določenem v 9. členu tega odloka,

– koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na sedežnico in njeno obratovanje,

– koncesionar za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičniške naprave in se koncedent in koncesionar ne dogovorita drugače,

– je ugotovljena na isti lokaciji potreba po drugačni žičniški napravi (npr. napravi z večjo zmogljivostjo, drugi vrsti žičniške naprave …) koncesionar obstoječe žičniške naprave pa ne pridobi koncesije za tako napravo v šestih mesecih po dokončnosti odločbe o ugotovitvi take potrebe po žičniški napravi,

– je ugotovljena na isti lokaciji potreba po drugačni namembnosti zemljišč oziroma objektov in naprav.

V primerih iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka ima koncedent pravico do odškodnine, ki obsega vso škodo, ki mu je nastala zaradi odvzema koncesije.

V primeru iz četrte in pete alineje prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico do odškodnine, ki obsega vso škodo, ki mu je nastala zaradi odvzema koncesije.

Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.

18. člen

Če se s koncedentom ne dogovori drugače, mora koncesionar po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti sedežnico, in sicer v roku in na način, ki mu ga določi koncedent.

Odstranitev sedežnice obsega razgraditev žičniške naprave ter glede na okoliščine vzpostavitev čim primernejšega stanja glede na prvotno stanje na vseh zemljiščih in drugih površinah, kjer se izvaja koncesija. Koncesionar izdela program odstranitve žičniške naprave, h kateremu mora pridobiti soglasje koncedenta.

Stroške odstranitve žičniške naprave v celoti krije koncesionar.

Način zavarovanja te obveznosti se določi v koncesijski pogodbi.

Odstranitev žičniške naprave se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.

KONČNA DOLOČBA

19. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Podžupan

Mestne občine Kranj

Bojan Homan l.r.