New Page 2

Na podlagi 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01), 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 135/03 in 1/05) je Občinski svet Občine Tržič na 18. redni seji dne 11. 12. 2008 sprejel

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče ter za nezasedene poslovne prostore na območju Občine Tržič za leto 2009 znaša 0,000239905 EUR.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.

Št. 422-0125/2008-34

Tržič, dne 11. decembra 2008

Župan

Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.