New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 5. in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne 28. 2. 2001 sprejel

O D L O K

o priznanjih Občine Benedikt

I. SKUPNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa vrste priznanj Občine Benedikt, pogoje, postopek podeljevanja in način vodenja evidenc.

2. člen

Občina Benedikt podeljuje zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam in drugim organizacijam za dosežke, ki imajo velik pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, vzgojno-izobraževalnih, športnih in drugih področjih.

Priznanja Občine Benedikt so:

1. častni občan Občine Benedikt,

2. zlati grb,

3. srebrni grb,

4. bronasti grb in

5. plaketa.

3. člen

Priznanja se podeljujejo posameznikom, skupinam ljudi, podjetjem ter društvom.

Vsi našteti iz prejšnjega odstavka lahko dajejo tudi pobude za podeljevanje priznanj. Pravico dajati pobude imajo tudi politične stranke in državni organi.

4. člen

O podeljevanju priznanj odloča občinski svet na predlog komisije za občinska priznanja. Priznanja podeljuje župan enkrat letno ob občinskem prazniku, le izjemoma pa tudi ob posamezni svečani prireditvi.

5. člen

Pri ocenjevanju dosežkov predlaganih kandidatov za priznanja se lahko komisija pri oblikovanju predlogov priznanj poslužuje tudi strokovnjakov s posameznih področij.

6. člen

Postopek za zbiranja pobud začne občinski svet z vsakoletnim sklepom, in sicer dva meseca pred podelitvijo priznanj.

7. člen

Oblika, velikost in kvaliteta ter vodenje evidenc se predpiše s pravilnikom o podrobni vsebini priznanj in vodenju evidence v Občini Benedikt.

8. člen

Sredstva za priznanja se zagotavljajo v občinskem proračunu.

II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH

1. Častni občan Občine Benedikt

9. člen

Za častnega občana se lahko razglasi posameznik za njegov izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ali humanitarnih dejavnosti, ki ima trajen pomen za razvoj, ugled ali promocijo Občine Benedikt.

Častnega občana se razglasi na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku.

Častnega občana se razglasi vsakih nekaj let.

10. člen

Ob imenovanju častnega občana se izda posebna listina, s katero se poleg naziva podelijo tudi častne pravice.

Častne pravice so:

– vabljenje in prost vstop na vse kulturne in druge prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Občina Benedikt ter prost vstop na prireditve, ki jih organizirajo kulturne ustanove in

– brezplačno prejemanje vseh publikacij, ki jih izdaja ali pri izdaji sodeluje Občina Benedikt.

2. Zlati grb

11. člen

Zlati grb se podeljuje za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled občine in se podeljuje vsakih nekaj let ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta.

3. Srebrni grb

12. člen

Srebrni grb se podeljuje za pomembno življenjsko delo ali velike uspehe in dosežke, ki so pomembni za ugled občine oziroma za zelo pomembne enkratne dosežke v zadnjem obdobju. Podeljuje se praviloma vsako leto.

4. Bronasti grb

13. člen

Bronasti grb se podeljuje za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot vzpodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.

14. člen

Srebrni in bronasti grb mora biti podeljen izbrancem na slavnostni način, po možnosti na dan, ki označuje določeni dogodek, jubilej, praznik, oziroma na dan, ki je čim bližji takemu dnevu.

5. Plaketa Občine Benedikt

15. člen

Plaketa Občine Benedikt se podeljuje za kakovost, tržno zanimivost in izvirnost izdelkov, razstavljenih na sejmih in razstavah.

16. člen

Priznanje se podeljuje za enkratne uspehe na posameznih področjih oziroma za trajno in uspešno udejstvovanje na kulturnih, športnih in drugih področjih.

Priznanje se lahko podeli brez javnega razpisa in se podeli na svečani prireditvi tiste institucije, v kateri odlikovanec deluje.

III. JAVNI RAZPIS

17. člen

Pobude za podelitev priznanj Občine Benedikt se zbirajo na podlagi javnega razpisa, izjemoma pa brez javnega razpisa le takrat, kadar o tem odloči Občinski svet občine Benedikt.

18. člen

Župan lahko na lastno pobudo ali na pobudo tistih, ki so lahko predlagatelji priznanja, podeli pohvalo za enkratno dejanje ali uspeh posameznika na določenem področju.

19. člen

Javni razpis mora vsebovati naslednje elemente:

– kriterije za podelitev priznanj,

– navedbo, katere podatke mora podati pobudnik,

– rok, do katerega morajo biti poslane pobude in na kateri naslov.

Na podlagi sprejetih pobud oblikuje komisija predlog za podelitev priznanj ter ga skupaj z obrazložitvijo posreduje v obravnavo in odločanje občinskemu svetu.

IV. KONČNI DOLOČBI

20. člen

Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti, po enakem postopku kot so bila podeljena, če so za to podani utemeljeni razlogi.

Živečim posameznikom, ki so bili razglašeni za častne občane, ni mogoče odvzeti priznanja.

21. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00104-005/99

Benedikt, dne 1. marca 2001.

Župan

Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.