New Page 1

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 31. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) sprejemam

 

S K L E P 

o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PE 6 – Romski zaselek Kosednarov Breg 

 

1. člen 

 

(predmet sklepa) 

 

S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PE6 – Romski zaselek Kosednarov Breg (v nadaljnjem besedilu: občinski podrobni prostorski načrt).

 

2. člen 

 

(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 

 

V skladu s 27. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 100/12) je za območje enote urejanja prostora PE 6 predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev romskega zaselka.

Na podlagi tega je Občina Rogašovci pristopila k pripravi predmetnega občinskega podrobnega prostorskega načrta.

 

3. člen 

 

(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta) 

 

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega stavbna zemljišča enote urejanja prostora PE 6 in del sosednjih, zaenkrat še nestavbnih zemljišč enote urejanja prostora EU 1, katerim se bo s sprejetjem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki so v fazi priprave, spremenila namenska raba in se bodo priključila enoti urejanja prostora PE 6. Površina območja občinskega podrobnega prostorskega načrta meri približno 3,53 ha.

Območje podrobnega prostorskega načrta se lahko v fazi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta spremeni.

 

4. člen 

 

(nosilci urejanja, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti) 

 

Nosilci urejanja prostora:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,

– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota,

– Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota (upravljavec javnega vodovoda, zgrajenega v okviru POMURSKEGA VODOVODA),

– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,

– Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci.

Drugi udeleženci:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

 

5. člen 

 

(način pridobitve strokovnih rešitev) 

 

Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določbami zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.

 

6. člen 

 

(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 

 

Sprejem predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta je predviden v roku 12 mesecev po začetku postopka priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.

 

7. člen 

 

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta) 

 

Pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta v celoti financira Občina Rogašovci.

 

8. člen 

 

(objava in uveljavitev) 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Rogašovci.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 3500-3/2017-5

Sveti Jurij, dne 22. maja 2017

 

Župan 

Občine Rogašovci 

Edvard Mihalič l.r.