New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. in 94. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 20. redni seji dne 27. 11. 2012 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2012

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

                                                          v evrih

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|A    |BILANCA PRIHODKOV                            |           |

|     |IN ODHODKOV                                  |           |

+---------------------------------------------------+-----------+

|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto           |   Proračun|

|                                                   |  leta 2012|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          |  2.181.647|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                      |  1.683.357|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|70   |DAVČNI PRIHODKI                              |  1.562.513|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |700 Davki na dohodek in dobiček              |  1.411.817|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |703 Davki na premoženje                      |     85.995|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |704 Domači davki na blago in storitve        |     64.601|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |706 Drugi davki                              |        100|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                            |    120.844|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki od        |     88.684|

|     |premoženja                                   |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |711 Takse in pristojbine                     |      1.300|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |712 Globe in druge denarne kazni             |      1.360|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    |      5.000|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |714 Drugi nedavčni prihodki                  |     24.500|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                          |     87.660|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    |          0|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |721 Prihodki od prodaje zalog                |          0|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč             |     87.660|

|     |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev       |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|73   |PREJETE DONACIJE                             |          0|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |730 Prejete donacije iz domačih virov        |          0|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |731 Prejete donacije iz tujine               |          0|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                          |    410.630|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |740 Transferni prihodki iz drugih            |    410.630|

|     |javnofinančnih institucij                    |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|741  |Prejeta sred. iz državnega proračuna         |          0|

|     |iz sredstev proračuna EU                     |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |  2.785.720|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|40   |TEKOČI ODHODKI                               |    616.789|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        |    138.704|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno       |     23.138|

|     |varnost                                      |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |402 Izdatki za blago in storitve             |    378.017|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |403 Plačila domačih obresti                  |     11.050|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |409 Rezerve                                  |     65.880|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|41   |TEKOČI TRANSFERI                             |    783.096|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |410 Subvencije                               |     76.681|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |411 Transferi posameznikom                   |    443.015|

|     |in gospodinjstvom                            |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |412 Transferi neprofitnim organizacijam in   |     77.129|

|     |ustanovam                                    |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |413 Drugi tekoči domači transferi            |    186.271|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |414 Tekoči transferi v tujino                |          0|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                        |  1.368.535|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       |  1.368.535|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI                      |     17.300|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |431 Investicijski transferi pravnim          |      7.700|

|     |in fizičnim osebam, ki niso proračunski      |           |

|     |uporabniki                                   |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |432 Investicijski transferi proračunskim     |      9.600|

|     |uporabnikom                                  |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)           |   –604.073|

|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                   |           |

+-----+---------------------------------------------------------+

|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                       |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |          0|

|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)            |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                |          0|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |750 Prejeta vračila danih posojil            |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |751 Prodaja kapitalskih deležev              |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |752 Kupnine iz naslova privatizacije         |          0|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |          0|

|     |DELEŽEV (440+441+442+443)                    |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       |          0|

|     |DELEŽEV                                      |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |440 Dana posojila                            |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |441 Povečanje kapitalskih deležev in         |          0|

|     |finančnih naložb                             |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        |           |

|     |privatizacije                                |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih |           |

|     |skladih in drugih osebah javnega prava, ki   |           |

|     |imajo premoženje v svoji lasti               |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |          0|

|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                 |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|C.   |RAČUN FINANCIRANJA                           |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|50   |ZADOLŽEVANJE                                 |    730.000|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |500 Domače zadolževanje                      |    730.000|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                  |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|55   |ODPLAČILA DOLGA                              |    155.800|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |550 Odplačila domačega dolga                 |    155.800|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       |    –29.873|

|     |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |    574.200|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |    604.073|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.       |           |

|     |PRETEKLEGA LETA                              |           |

+-----+---------------------------------------------+-----------+

|     |9009 Splošni sklad za drugo                  |     29.873|

+-----+---------------------------------------------+-----------+

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.«

2. člen

Spremeni se prvi stavek 9. člena in se glasi: »Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 0 EUR.«

3. člen

Spremeni se 11. člen in se glasi:

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži največ 580.000 EUR in sicer za naslednje investicije:

– Most čez Savinjo na Trnovec 430.000 EUR,

– Dopolnilno kanalizacijsko omrežje Varpolje – Sp. Rečica 150.000 EUR.

Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Rečica ob Savinji, se v letu 2012 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Rečica ob Savinji v letu 2012 ne bo izdajala poroštev.«

4 člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2012-14

Rečica ob Savinji, dne 27. novembra 2012

Župan

Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.