New Page 2

Mozirje, dne 24.11.2014

Številka: 032-0009/2014

 

VABILO

 

Na podlagi 15. b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS št. 94/07 — uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 14. člena Statuta Občine Mozirje (Ur. l. RS št. 11/07)

 

sklicujem 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje,

ki bo v torek, 2. 12. 2014, ob 17.00 uri,

v sejni dvorani Občine Mozirje.

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 22. 10. 2014 (zapisnik)

2. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2015 - prva obravnava, priloga (poročevalec Ivan Suhoveršnik) (gradivo)

3. Odlok sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu mestnega jedra Mozirje - prva obravnava, priloga (poročevalec Jože Sinur) (gradivo)

4. Menjava nepremičnega premoženja med JP Komunala Mozirje in Občino Mozirje), priloga (poročevalec Ermenc Andrej in Jakob Vačovnik) (gradivo)

5. Prodaja občinskega premoženja, priloga (poročevalec Jakob Vačovnik) (gradivo)

6. Imenovanje podžupana Občine Mozirje — seznanitev (poročevalec župan Ivan Suhoveršnik)

7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

 

Občina Mozirje

Ivan Suhoveršnik, l. r., župan