New Page 2

Ob-1688/22, Stran 872

 

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 (Uradni list RS, št. 26/22) in Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota

 

javni razpis 

za sofinanciranje programov v letu 2022 

 

na področjih:

A) Socialnega varstva

B) Programi Društev upokojencev

C) Posebni programi na področju socialnega varstva

D) Zdravstvenega varstva

I. Predmet razpisa: so programi nevladnih in/ali neprofitnih organizacij in društev ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.

Predmet javnega razpisa so:

Pod A)

1. programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva,

2. programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,

3. organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in preventivni programi za delo z mladimi,

4. programi vključevanja socialne izključenosti invalidnih oseb,

5. programi za svetovanja, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,

6. programi za zmanjševanja nasilja nad ženskami in otroki,

7. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti.

Pod B)

1. programi Društev upokojencev za programe, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov.

Pod C)

1. programi, ki vključujejo pripravo in dostavo toplih obrokov za občane zaradi revščine, ki jih izvajajo humanitarne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva, programi Območnih organizacij RK za zmanjševanje socialne izključenosti občanov zaradi revščine in dejavnost materinskih domov.

Pod D)

1. programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,

2. programi za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota,

3. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,

4. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis

Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo program, ki so predmet razpisa za A ali B ali C ali D področja. Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da so:

1. javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih programov,

2. dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske skupnosti,

3. organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne in zdravstvene potrebe svojih članov,

4. invalidske in humanitarne organizacije kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo socialne in zdravstvene programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,

5. druga društva in zavodi, ki izvajajo občinske programe na področju sociale in zdravstva ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja za občane MO Murska Sobota,

6. vloga mora biti dana v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2).

7. Prijavitelji se lahko prijavijo le na enem področju razpisa, ali A ali B ali C ali D, in sicer največ s štirimi programi.

8. Prav tako se ne bodo sofinancirali programi prijavitelju, če se je prijavil z istim programom na druge razpise v okviru Mestne občine Murska Sobota za sofinanciranje programov.

9. Če se društvu ali organizaciji že financira isti program iz proračuna Mestne občine Murska Sobota, se jim program ne sofinancira, na podlagi tega razpisa.

10. Za programe, ki se izvajajo enkrat letno, kot so strokovna predavanja, delavnice, konference in drugo, morajo prijavitelji v obrazcu razpisa navesti okvirno kje in kdaj se bo prijavljeni program izvajal, saj v nasprotnem primeru program ne bo ocenjen.

11. Izvajanje programov se mora nanašati na območje MO Murska Sobota oziroma njene občane.

III. K prijavi na javni razpis se obvezno priloži:

1. Izpolnjeno prijavo na razpis, obrazce z vsemi zahtevanimi podatki.

2. Odločbo oziroma sklep o registraciji (od upravne enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in zavode, ki so registrirani za opravljanje socialno varstvenih storitev; namesto odločbe ali sklepa o registraciji se lahko predloži odločba o statusu društva ali organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva).

3. Potrdilo oziroma drugo dokazilo prijaviteljev, ki nimajo sedeža v Mestni občini Murska Sobota/potrdilo AJPES-a ali druga dokazila, da imajo enoto v Murski Soboti ali da program izvajajo za občane Mestne občine Murska Sobota – seznam članov ali uporabnikov.

4. Seznam članov društva ali organizacije prijavitelj poda, če je število članov oziroma uporabnikov do vključno 100. Člani in uporabniki morajo biti občani Mestne občine Murska Sobota. Navede se priimek in ime ter naslov stalnega bivališča, člana ali uporabnika.

5. Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da kadarkoli v času izvajanja programa, vpogleda v seznam članov društva ali organizacije, ki imajo nad 100 članov in so občani Mestne občine Murska Sobota in v listo prostovoljcev, ki so vključeni v program.

6. Za programe, ki se izvajajo enkrat letno, kot so strokovna predavanja, konference in drugo, prijavitelji podajo seznam udeležencev programa oziroma listo prisotnosti ob danem zahtevku za izplačilo odobrenih sredstev za program.

IV. Orientacijska vrednost razpisa

Orientacijska vrednost razpisa za leto 2022 za posamezno področje so sledeča:

A) Socialnega varstva 18.000,00 EUR,

B) Programi Društev upokojencev 20.200,00 EUR,

C) Posebni programi na področju socialnega varstva 74.800,00 EUR,

D) Zdravstveno varstvo 6.200,00 EUR.

Sredstva, predvidena za posamezno področje, se lahko prerazporedijo na drugo področje, če se glede na prijavljene programe pokaže potreba po prerazporeditvi.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022, na področju Socialno varstvo drugih ranljivih skupin, na proračunski postavki 20046000 – Sofinanciranje preventivnih programov, konto 4120-00 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ter na področju Preventivni programi zdravstvenega varstva, proračunska postavka 17061000 – Preventivni programi, konto 4120-00 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena v letu 2022. Skrajni rok za predložitev zahtevkov je 31. 12. 2022, končnega poročila pa 31. 1. 2023.

VI. Merila za izbor programov

Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa lahko v skladu z javnim interesom na področju socialnega in zdravstvenega varstva na območju Mestne občine Murska Sobota, če je to potrebno, po prostem preudarku ocenjuje in odloča o sofinanciranju programov.

Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovetnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi, ki po merilih ne dosežejo do 25 točk, se ne bodo sofinancirali. Konkretnejša merila za izbor programov bodo objavljena in določena v razpisni dokumentaciji tega razpisa.

VII. Merila za dodelitev sredstev:

1. Programi lahko prejmejo sredstva v višini do 80 % vseh predvidenih odhodkov programa.

2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja programa/projekta – stroški dela redno in honorarno zaposlenih ter materialni stroški, povezani z izvajanjem programa, kamor sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in stroški supervizije za strokovne delavce.

3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela upoštevala veljavne predpise oziroma cena stroškov dela za posamezno področje.

4. Investicije ne bodo sofinancirane.

5. Materialni stroški programov se bodo krili tako, da bo po proučitvi prijav na razpis ter zaključnih računov in poročil o delovanju programa v preteklem letu ocenila nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri odmeri višine sredstev se bo upoštevala nujnost posameznega stroška za izvajanje programa ter primerjava višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovetnimi programi.

Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne bodo iz predvidenih odhodkov upoštevali tisti odhodki, ki jih MO Murska Sobota v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki programa bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih strokovnih ravnaj in drugih aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, bo na osnovi meril določena višina sredstev, ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila za izvedbo programa. Na osnovi odmerjenega obsega sredstev bo izvajalec programa s pogodbo pooblaščen in zadolžen za čim bolj racionalno uporabo sredstev in to na način, ki bo omogočal izvedbo prijavljenega programa.

VIII. Način sofinanciranja programov

O dodelitvi sredstev na predlog komisije odloči direktor mestne uprave, ki izda sklep o dodelitvi sredstev. Zoper sklep je v osmih dneh možno vložiti pritožbo. O pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna. Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov za leto 2022:

a. izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli do vključno 3.500,00 EUR, bodo sredstva nakazana enkrat letno, po izstavitvi zahtevka za nakazilo sredstev. K zahtevku morajo biti priložena dokazila (računi ali druge enakovredne knjigovodske listine) za odobreni program, v skladu z veljavno zakonodajo ter dokazila o plačilu teh stroškov, in sicer najmanj v vrednosti višine zahtevka, skupno največ do višine pogodbeno opredeljenega zneska sofinanciranja. Izvajalec mora predložiti tudi druga dokazila o izvedbi programa, kot npr. slikovni material, vabila na dogodek, liste prisotnosti udeležencev, poročila medijev, podpise izvajalcev aktivnosti ipd.

b. izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli več kot 3.500,00 EUR, bodo sredstva praviloma nakazovana mesečno po dvanajstinah odobrenega programa, po izstavitvi zahtevka s strani izvajalca programa za nakazilo za posamezni mesec v letu 2022. K zahtevku morajo biti priložena dokazila (računi ali druge enakovredne knjigovodske listine) za odobreni program, v skladu z veljavno zakonodajo ter dokazila o plačilu teh stroškov, in sicer najmanj v vrednosti višine zahtevka opredeljenega, skupno največ do višine pogodbeno opredeljenega zneska sofinanciranja. Izvajalec mora predložiti tudi druga dokazila o izvedbi programa, kot npr. slikovni material, vabila na dogodek, liste prisotnosti udeležencev, poročila medijev, podpise izvajalcev aktivnosti ipd.

IX. Obvezna oblika in vsebina vloge:

a. Izvajalci programov oddajo vlogo na obrazcu 2022 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva in zdravstvenega varstva v Mestni občini Murska Sobota za leto 2022, za sofinanciranje programov – program pod točko A ali B ali C ali D.«

b. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota, vsak delovni dan. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 02/525-16-29, vsak delavnik med 9. in 12. uro, na Oddelku za negospodarske dejavnosti ali preko elektronske pošte damjan.anzelj@murska-sobota.si.

c. Pisne vloge z zahtevanimi podatki se pošljejo v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, na kuverto se zalepi obrazec »Oprema vloge«, ki je del razpisne dokumentacije.

d. Rok za oddajo vlog je vključno do 11. 4. 2022.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo, oddana na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

1. Nepravočasno ali nepravilno označene vloge bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.

Program je potrebno, skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v kuverti, označeni na način, predpisan v točki IX/c. Ponudbe z več programi so lahko oddane v eni kuverti.

2. Komisija bo z odpiranjem prispelih vlog pričela dne 13. 4. 2022.

3. Odpiranje bo na Mestni občini Murska Sobota in ne bo javno.

4. Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

e. Posebni pogoji:

1. Mestna občina Murska Sobota si pridružuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev, v kolikor na razpis ne bodo prijavljeni ustrezni programi.

2. Na povabilo Mestne občine Murska Sobota se prijavitelji brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih organizira Mestna občina Murska Sobota.

3. Izbrani prijavitelji, s katerimi bo Mestna občina Murska Sobota podpisala pogodbo, morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji projekta s poročili in dokazili.

 

Mestna občina Murska Sobota