New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 26/99, 11/01 in 5/03) je Občinski svet Občine Žetale na 22. redni seji dne 22. 3. 2010 na predlog župana sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra

I.

Nepremičninam, parc. št. 1508/2 in 1513/8, obe k.o. (498) Kočice ter parc. št. 1619/2, k.o. (504) Nadole, se ukine status javnega dobra.

II.

Nepremičnine iz prve točke prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, matična št. 13579990000.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-01-22/2010-8

Žetale, dne 22. marca 2010

 

Župan

Občine Žetale

Anton Butolen l.r.