New Page 2

Številka: 03231-2/2014

Datum: 18.06.2014

 

Na podlagi 23. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10 )

 

Sklicujem

 

10. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki bo v torek, 24. junija 2014, ob 1600 uri,

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

Predlog dnevnega reda:

 

1) Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – skrajšani postopek (gradivo)

 

2) Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica; (gradivo)

 

3) Sklep o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica; (gradivo)

 

4) Sklep o imenovanju Razvojnega sveta Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice. (gradivo)

 

 

Izredna seja je sklicana zaradi potrebe po čimprejšnji obravnavi in odločanju o zadevah, ki sta na dnevnem redu.

 

Gradivo je v elektronski obliki objavljeno na spletnih straneh Občine na naslovu; www.sv-trojica.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite poslovni sekretarki Barbari Cvetko na telefon: 02/ 729 50 20 oz. po elektronski pošti: tajnistvo@sv-trojica.si.

 

 

Župan

 

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

 

Darko FRAS, univ.dipl.prav.

 

Vabljeni:

- Občinski svetniki;

- predstavnik/ca Nadzornega odbora;

- k točki 1: predstavnik/ca podjetja ZEU d.o.o., Murska Sobota;

- k točki 2 in 3: g. Darko Škerget, ravnatelj OŠ in vrtca Sv. Trojica

- k točki 4: predstavnik/ca RASG d.o.o.