New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08 odl. US, 76/2008 in 100/2008 odl. US), 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2006)  91. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2006)  je Občinski svet Občine Markovci na 4. izredni seji dne  29. 10. 2008 prejel

 

 

 

 

 

SKLEP

 

 

O IZVEDBI JAVNE RAZPRAVE O

 

 

PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE MARKOVCI

 

 

ZA LETO 2009

 

 

 

 

 

1.

 

 

Občinski svet Občine Markovci daje predlog proračuna Občine Markovci  za leto  2009  v javno razpravo.

 

 

 

 

 

2.

 

 

Javna razprava o predlogu proračuna občine Markovci za leto 2009 traja 15 dni od dneva objave proračuna na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si.

 

 

Predlog proračuna z vsemi dokumenti je dostopen vsem zainteresiranim v času uradnih ur v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.

 

 

 

 

 

3.

 

 

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se vpisujejo v zvezek pripomb in predlogov ali pa se v času javne razprave po pošti pisno naslovijo na župana občine Markovci.

 

 

 

 

 

4.

 

 

Ta sklep prične veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka:  410-0069/2008

 

 

Datum:  29. 10. 2008   

 

 

 

 

 

 

Občina Dornava

 

Župan Franc KEKEC