New Page 1

 

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 45. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 28. redni seji, dne 4. 2. 2002, sprejel

 

 

 

 

O D L O K

 

 

 

 

o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2002

 

 

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

 

 

1. člen

 

 

 

 

S tem odlokom se za proračun Občine Slovenska Bistrica za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

 

 

 

 

2. VIŠINA PRORAČUNA

 

 

 

2. člen

 

 

 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konto     Opis                                                    Plan 2002

 

 

                                                                   Proračun            KS       Konsolidirana

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   A)     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

   I.     SKUPAJ   PRIHODKI (70+71+72+73+74)                  3.348.090.000   523.862.800       3.421.383.800

 

 

          TEKOČI PRIHODKI (70+71)                             1.902.814.000   207.867.800       2.110.681.800

 

 

70        DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                   1.672.538.000             0       1.672.538.000

 

 

700       Davki na dohodek in dobiček                         1.209.674.000             0       1.209.674.000

 

 

703       Davki na premoženje                                   250.732.000             0         250.732.000

 

 

704       Domači davki na blago in storitve                     212.132.000             0         212.132.000

 

 

71        NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)               230.276.000   207.867.800         438.143.800

 

 

710       Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja           89.190.000    15.237.800         104.427.800

 

 

711       Takse in pristojbine                                   15.873.000             0          15.873.000

 

 

712       Denarne kazni                                           2.090.000             0           2.090.000

 

 

713       Prihodki od prodaje blaga in storitev                           0    18.011.000          18.011.000

 

 

714       Drugi nedavčni prihodki                               123.123.000   174.619.000         297.742.000

 

 

72        KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                      31.500.000    15.160.000          46.660.000

 

 

720       Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                  27.500.000    13.160.000          40.660.000

 

 

722       Prihodki od prodaje zemljišč in

 

 

          nematerialnega  premoženja                              4.000.000     2.000.000           6.000.000

 

 

73        PREJETE DONACIJE (730+731)                                            1.000.000           1.000.000

 

 

730       Prejete donacije iz domačih virov                               0     1.000.000           1.000.000

 

 

  

 

 

74        TRANSFERNI PRIHODKI                                 1.413.776.000   299.835.000       1.263.042.000

 

 

740       Transferni prihodki iz drugih

 

 

          javnofinančnih  institucij                          1.413.776.000   299.835.000       1.263.042.000

 

 

   II.    SKUPAJ ODHODKI  (40+41+42+43)                       3.711.861.000   690.569.300       3.951.861.300

 

 

40        TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)                  589.954.000   135.487.036         725.441.036

 

 

400       Plače in drugi izdatki zaposlenim                     166.849.000    21.541.000         188.390.000

 

 

401       Prispevki delodajalcev za socialno varnost             22.865.000     2.550.000          25.415.000

 

 

402       Izdatki za blago in storitve                          355.304.000   111.396.036         466.700.036

 

 

403       Plačila domačih obresti                                24.000.000             0          24.000.000

 

 

409       Sredstva, izločena v rezerve                           20.936.000             0          20.936.000

 

 

41        TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)                  1.436.598.000     8.200.000       1.348.100.000

 

 

410       Subvencije                                             34.330.000             0          34.330.000

 

 

411       Transferi posameznikom in gospodinjstvom              688.091.000             0         688.091.000

 

 

412       Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      125.090.000     8.200.000         133.290.000

 

 

413       Drugi tekoči domači transferi                         589.087.000             0         492.389.000

 

 

  

 

 

42        INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                         1.324.150.000   397.148.264       1.721.298.264

 

 

420       Nakup in gradnja osnovnih sredstev                  1.324.150.000   397.148.264       1.721.298.264

 

 

43        INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)                         361.159.000   149.734.000         157.022.000

 

 

430       Investicijski transferi                               361.159.000   149.734.000         157.022.000

 

 

   III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) = (I. - II.)     -363.771.000  -166.706.500        -530.477.500

 

 

  

 

 

   B)     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

75 IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

 

 

          KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)                                   0              0                  0

 

 

44  V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

 

 

          DELEŽEV (440+441)                                      25.000.000              0         25.000.000

 

 

441       Povečanje kapitalskih deležev in naložb                25.000.000              0         25.000.000

 

 

    VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 

 

 

          KAPIT. DELEŽEV (IV. - V.)                             -25.000.000              0        -25.000.000

 

 

    C)    RAČUN FINANCIRANJA

 

 

50  VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                                    232.000.000              0        232.000.000

 

 

500       Domače zadolževanje                                   232.000.000              0        232.000.000

 

 

55  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                  42.375.000              0         42.375.000

 

 

550       Odplačila domačega dolga                               42.375.000              0         42.375.000

 

 

    IX.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)                      189.625.000              0        189.625.000

 

 

    X.    POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 

 

 

          RAČUNIH (I.+ IV. + VII.) - (II. + V. + VIII.)        -199.146.000   -166.706.500       -365.852.500

 

 

          NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.)                 363.771.000    166.706.500        530.477.500

 

 

          STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC  PRETEKLEGA LETA     205.174.000    202.509.958        407.683.958

 

 

          OSTANEK SREDSTEV                                        6.028.000     35.803.458         41.831.458

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2. člen

   
   

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2002 določa v naslednjih zneskih:

   
         
   

 Splošni del proračuna

   
         

 

 

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

 

 

 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

 

 

 

3. člen

 

 

 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

 

 

 

 

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),

 

 

 

 

2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti; samoprispevek in drugi prihodki krajevnih skupnosti.

 

 

 

 

4. člen

 

 

 

 

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna v višini največ 20% sredstev na posameznih področjih porabe.

 

 

 

 

Župan ob polletju poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.

 

 

 

 

5. člen

 

 

 

 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

 

 

 

 

Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 17.776.000 tolarjev.

 

 

 

 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000.000 tolarjev župan in o tem obvešča občinski svet.

 

 

 

 

6. člen

 

 

 

 

Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

 

 

 

 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

 

 

 

7. člen

 

 

 

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 232.000.000 tolarjev.

 

 

 

 

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.

 

 

 

 

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

 

 

8. člen

 

 

 

 

Sredstva razporejena v času začasnega financiranja v letu 2002 do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto 2002.

 

 

 

 

9. člen

 

 

 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenska Bistrica v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.

 

 

 

 

10. člen

 

 

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 10/032-01/28-4/2002

 

 

 

 

Slovenska Bistrica, dne 4. februarja 2002.

 

 

 

 

Župan

Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.