New Page 1

Na podlagi 24. člena Statuta občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet občine Hajdina na 2. redni seji, dne  7. 12. 2010 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

1. člen

Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Hajdina v naslednji sestavi:

1.

Franc Mlakar,

Skorba 51/c

-

predsednik,

2.

Jožica Lešnik,

Gerečja vas 20/f

-

članica in

3.

Karl Svenšek,

Gerečja vas 4

-

član.

 

2. člen

Mandatna doba imenovanih članov traja dokler traja mandat sedanjega Občinskega sveta Občine Hajdina.

3. člen

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-1/2010

Hajdina, dne 7. decembra 2010

 

 

Občina Hajdina

 

Župan mag. Stanislav Glažar, l. r.