New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/98, 63/95, 73/95, 9/96, 70/97, 10/98 in 74/98, 59/99 - Odločba US in 70/00, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU IN 110/02-ZDT-B) in 86. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 01/01, 03/02, 4/03) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 3. redno seji, dne 21. 3. 2007 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2007

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

S tem odlokom se za Občino Cerklje na Gorenjskem za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/podskupina kontov

v EUR

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

6.633.376

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.545.799

70

DAVČNI PRIHODKI

3.730.785

 

700 Davki na dohodek in dobiček

3.264.574

 

703 Davki na premoženje

398.731

 

704 Domači davki na blago in storitve

67.480

71

NEDAVČNI PRIHODKI

1.815.014

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

121.066

 

711 Takse in pristojbine

15.198

 

712 Denarne kazni

2.737

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

5.174

 

714 Drugi nedavčni prihodki

1.670.839

72

KAPITALSKI PRIHODKI

335.044

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

126.398

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

208.646

73

PREJETE DONACIJE

0

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731 Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

752.533

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

752.533

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

8.234.855

40

TEKOČI ODHODKI

1.413.926

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

258.102

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

42.574

 

402 Izdatki za blago in storitve

970.578

 

409 Rezerve

142.672

41

TEKOČI TRANSFERI

1.329.346

 

410 Subvencije

139.794

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

809.768

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

145.826

 

413 Drugi tekoči domači transferi

233.958

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.083.522

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.083.522

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.408.061

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

2.356.734

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

51.327

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

-1.601.479

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

35.053

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

35.053

 

750 Prejeta vračila danih posojil

35.053

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

 

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

 

442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

35.053

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500 Domače zadolževanje

0

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

 

550 Odplačila domačega dolga

0

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-1.566.426

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.)

1.601.479

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.  Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.

 

POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

 

Neposredni proračunski uporabniki so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti. Prihodki in drugi prejemki se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.

 

Sredstva se med letom delijo enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu ali posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med uporabnikom in občino drugače določeno.

 

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva proračuna se lahko uporabijo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Neposredni uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za ta namen.

 

4. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za blago in storitve, za tekoče transfere pa ne sme presegati 25 % pravic porabe v prihodnjih letih finančnega načrta neposrednega uporabnika za posamezno leto.

 

Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

Vrednost projektov v načrtu razvojnih programov lahko spreminja župan. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

 

5. člen

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans.

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna predvidoma v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.

 

Če namen in višino sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami ni mogoče prerazporediti, se prerazporeditve opravijo s spremembo proračuna (rebalansom).

 

6. člen

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, župan na predlog finančne službe v občinski upravi za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja župan ustavi prevzemanje obveznosti, predlaga podaljšanje pogodbenih rokov za plačila in ustavi prerazporeditev proračunskih sredstev potrebnih zaradi prevzemanja obveznosti. Ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja se morajo enakomerno nanašati na vse neposredne uporabnike. O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan takoj obvestiti občinski svet.

 

Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrževanja izvrševanje proračun ne more uravnovesiti, mora župan najkasneje v roku 15 dni pred iztekom roka za začasno zadrževanje proračuna predlagati rebalans proračuna. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki ponovno uravnovesijo.

7. člen

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki ga določi v proračunu ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

8. člen

Splošna proračunska rezervacija se v proračunu oblikuje za nepredvidene namene v višini 33.383 evrov. Sredstva se porabijo za financiranje posameznih namenov javne porabe,  za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan.

9. člen

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov v proračunu občine. Župan mora za povečanje proračuna takoj obvestiti občinski svet in predlagati rebalans.

10. člen

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.

 

11. člen

Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika proračuna, se sredstva sorazmerno povečajo ali zmanjšajo glede na obseg delovanja uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča občinski svet na predlog župana. Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.

12. člen

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 16.692 eurov.

 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in odpravo ekoloških nesreč. Določijo se s finančnim načrtom občine in se nakazujejo v proračunskih sklad vsaj dva krat letno. O uporabi sredstev odloča župan do višine 6.260 evrov v enkratnem znesku. O porabi sredstev obvešča občinski svet v pisni obliki. V primeru, da poraba proračunske rezerve presega višino določeno z odlokom, o porabi odloča občinski svet občine s posebnim sklepom ali odlokom.

 

ODGOVORNOST ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

 

13. člen

Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti, izdajo odredb za plačilo v breme proračunskih sredstev občine in ugotavljanje pravice izterjatve ter izdajanje nalogov za izterjavo v korist proračunskih sredstev.

 

Župan lahko dolžniku do višine 625 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga le v primeru, če so izpolnjeni pogoji iz zakona o javnih financah, ki govori, da je odpis mogoč samo v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Seznam odpisanih terjatev se posreduje občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom.

 

Župan odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi. Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe.

 

14. člen

Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.

 

15. člen

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.

 

Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega zavarovanja.

 

Obveznosti v breme občinskega proračuna se poravnavajo v pogodbenih ali zakonskih rokih, razen ob koncu leta, ko se obveznosti ne glede na pogodbeni ali zakonski rok poravnajo v tekočem letu le v primeru, da je bilo blago že dobavljeno in storitev opravljena v skladu s pogodbenimi obveznostmi in je zanje predvidena postavka v proračunu.

 

ZADOLŽEVANJE

 

16. člen

Občina se lahko zadolži na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance pod pogoji, ki jih določa 85. člen zakona o javnih financah in v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna. Posli zadolžitve za katere ministrstvo pristojno za finance ni izdalo soglasja, so nični.

 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.

 

PRORAČUNSKI NADZOR

 

17. člen

Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor Občine Cerklje na Gorenjskem. O svojem delu poroča občinskemu svetu.

 

Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev dobljenih iz proračuna. Na zahtevo občinske uprave ali nadzornega odbora so uporabniki proračuna dolžni predložiti potrebne podatke za porabo sredstev.

 

Neposrednim uporabnikom proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem, ki ne ravnajo v skladu s tem proračunom, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana občinski svet.

 

Notranjo kontrolo poslovanja v skladu z zakonom izvede zunanji revizor. Revizor o ugotovljenih nepravilnostih obvesti župana.

 

POROČANJE

 

18. člen

Posredni uporabniki proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predložiti županu do 28. februarja tekočega leta.

 

Župan predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto predloži ministrstvu za finance do 31. marca tekočega leta.

 

Župan predloži predlog zaključnega računa proračuna občinskemu svetu v sprejem. Župan o sprejetem zaključnem računu obvesti ministrstvo za finance v tridesetih dneh po sprejemu.

 

19. člen

Posredni uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne načrte, ki so podlaga za sprejem proračuna za prihodnje leto najkasneje do 30. septembra tekočega leta za prihodnje leto.

 

20. člen

 

ZAČASNO FINANCIRANJE

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

21. člen

 

KONČNE DOLOČBE

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 032-10/2006-20

Kraj, datum: 21. 3. 2007

Franc Čebulj

ŽUPAN

 

 

PRILOGI:

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov