New Page 2

 

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na 14. redni seji dne 9. maja 2000 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejme sprememba in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/90 in Uradni list RS, št. 21/92), ki ga je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije aprila 1998 pod številko 1989.

 

 

2. člen

 

 

Sprememba in dopolnitev lokacijskega načrta vsebuje:

 

 

    – besedilo odloka,

 

 

    – obrazložitev odloka,

 

 

    – soglasja pristojnih organov in organizacij,

 

 

    – grafična priloga:

 

 

    – ureditveno situacijo M 1:500,

 

 

    – parcelacijski načrt za dostopno cesto M 1:500.

 

 

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

 

 

3. člen

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo Črnomelj vsebuje spremembo in dopolnitev 3., 7., in 11. člena odloka o lokacijskem načrtu ter spremembo in dopolnitev 1. člena odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu.

 

 

4. člen

 

 

3. člen odloka o lokacijskem načrtu se spremeni tako, da se črtajo naslednje parcelne št. v k.o. Loka: 2126/3, 2126/4, 2126/5, 2125/1, 2124/1, 2124/2, 2121/1, 2119/1, 2122/2, 2129/2 in dodajo naslednje parcelne št. v k.o. Loka: 2099/2 del, 2474 del in 2111/3.

 

 

5. člen

 

 

7. člen odloka o lokacijskem načrtu se spremeni in dopolni tako, da se poglavje B Objekti in naprave čistilne naprave glasi:

 

 

    1. Upravni objekt s črpališčem, rešetkami, peskolovom, izdvajalcem peska in kompresorsko postajo:

 

 

    – tlorisne dimenzije so 18 x 10 m, dovoljena so odstopanja do + / - 1 m,

 

 

    – etažnost je K+P+M,

 

 

    – višina objekta je do 8 m.

 

 

    2. Biološka stopnja – ozračevalni bazen:

 

 

    – dva bazena tlorisnih dimenzij 27,5 x 11 m, dovoljena so odstopanja do + / - 2 m,

 

 

    – višina objekta je do 1,5 m nad platojem (brez ploščadi in ograje).

 

 

    3. Biološka stopnja – naknadni usedalnik:

 

 

    – dva bazena tlorisnih dimenzij 31 x 11 m, dovoljena so odstopanja do + / - 2 m,

 

 

    – višina objekta je do 1,5 m nad platojem (brez ploščadi in ograje).

 

 

    4. Merilnik pretoka vode:

 

 

    – tlorisne dimenzije so 4 x 2 m.

 

 

    5. Zgoščevalec blata:

 

 

    – tlorisne dimenzije so: 2r = 10 m, dovoljena so odstopanja do + / - 1 m,

 

 

    – višina objekta je do 8 m nad platojem.

 

 

    6. Črpališče zgoščevalca blata:

 

 

    – tlorisne dimenzije so 4 x 3 m, dovoljena so odstopanja do + / - 2 m,

 

 

    – etažnost je K ali P.

 

 

    7. Dehidracija blata:

 

 

    – tlorisne dimenzije so 10 x 9 m, dovoljena so odstopanja do + / - 2 m,

 

 

    – na platoju dehidracije in deponiranja blata se lahko postavi kontejnerska izvedba ali občasno mobilna naprava za dehidracijo blata.

 

 

    8. Transformatorska postaja:

 

 

    – tlorisne dimenzije so 4 x 3 m, dovoljena so odstopanja do + / - 2 m.

 

 

    9. Objekt za shranjevanje vsebine greznic:

 

 

    – tlorisne dimenzije so 6,5 x 8,1 m, dovoljena so odstopanja do + / - 25%,

 

 

    – etažnost je P,

 

 

    – globina prostora je 5,2 m, kota slemena je 8 m.

 

 

6. člen

 

 

11. člen odloka o lokacijskem načrtu se spremeni tako, da se druga alinea glasi:

 

 

    – nova dovozna cesta poteka po parcelah št. v k.o. Loka: 2099/2 del, 2474 del, 2111/3 in 2116 del,

 

 

    – širina dovozne ceste je 3 do 4 m z obojestransko utrjenimi bankinami ali muldami širine po 0,5 m.

 

 

III. KONČNE DOLOČBE

 

 

7. člen

 

 

Sprememba in dopolnitev lokacijskega načrta iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled pri Občini Črnomelj in Upravni enoti Črnomelj.

 

 

8. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.

 

 

9. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/90 in Uradni list RS, št. 21/92) v delu, ki ga obravnava ta odlok.

 

 

10. člen

 

 

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 352-17/97

 

 

Črnomelj, dne 9. maja 2000.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.