New Page 2

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2018) je Občinski svet Občine Šalovci, na 3. redni seji dne 23. januarja 2019 sprejel naslednji

 

ODLOK

O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI ŠALOVCI

 

I.   Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina)

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šalovci (v nadaljevanju: odlok) določa:

·  zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,

·  način plačevanja turistične in promocijske takse,

·  način vodenja evidence turistične in promocijske takse,

·  nadzor in kazenske določbe.

(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Šalovci

 

 

2. člen

(pristojnost)

(1) Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava Občine Šalovci.

 

II. Zavezanci za plačilo, oprostitve ter višina turistične in promocijske takse

 

3. člen

(zavezanci)

(1) Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1).

 

4. člen

(višina turistične in promocijske takse)

(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 0,80 eura, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 eura, skupna višina obeh taks znaša 1,00 ero na osebo na dan.

(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,40 eura za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,10 eura, skupna višina obeh taks tako znaša 0,50 eura na osebo na dan.

(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRZ-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.

 

5. člen

(oprostitev plačila turistične in promocijske takse)

(1) Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. člena ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje pod pogoji iz 6. člena  tega odloka, so dodatno popolno oproščeni plačila turistične in posledično promocijske takse tudi:

  udeleženci programov in njihovi vodje oziroma mentorji, ki jih izvajajo društva, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, športa, sociale za programe, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi,

  udeleženci mednarodnih programov in njihove vodje oziroma mentorji, katerih izvedbo sofinancira občina,

  udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki so pomembne za turistično promocijo občine in katerih nočitev plača organizator prireditve,

  osebe, ki prihajajo v občino v okviru evropskih programov, projektov,

  osebe, ki prihajajo v občino kot povabljeni gosti s strani občine in ki so pomembni za promocijo občine,

  udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije,

  gojenci socialnovarstvenih zavodov,

  osebe, ki so vključene v brezplačne delovne akcije za izvajanje določenih programov na območju občine,

  udeleženci državnih tekmovanj,

  osebe, ki so člani slovenskih reprezentanc.

(2) Kadar se okoliščine za popolno ali delno oprostitev turistične in promocijske takse izkazujejo s predložitvijo kopije listine, se listina predloži na vpogled in je gostitelj ne prevzame v hrambo.

 

6. člen

(dokazila in vloga za oprostitev)

(1) Kot dokazila za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanova na seznamu in slednje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.

(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki deluje v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep/odločba pristojnega organa, ki je društvo dodelilo tak status in katerega sklep/odločba je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa/odločbe, oz. iz javno dostopnih podatkov (npr. spletne strani, uradni list, ..) preveri ali ima društvo status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.

(3) Do 50 odstotne oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18 do 30. let, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHV), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh.

(4) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz prvega odstavka 5. člena tega odloka izda občinski organ iz 2. člena tega odloka, na podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo slednji predloži najmanj 30 dni pred prvo prenočitvijo za katero se oprostitev plačila turistične takse nanaša. Vloga mora vsebovati:

  podatke o organizatorju programa,

  opis programa,

  dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni podlagi,

  število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev turistične takse,

  podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za posameznega udeleženca.

(5) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse iz prejšnjega odstavka, občina pošlje v vednost tudi nastanitvenemu obratu na katerega se prenočitev nanaša, ki tako oprostitev vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.

 

III.      Način plačevanja turistične in promocijske takse

 

7.člen

(plačilo turistične in promocijske takse)

(1) Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka,  pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, nakažejo na poseben račun Občine Šalovci in na predpisan način, ki ga določi občinska uprava in je objavljen na spletni strani občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

 

IV. Vodenje evidence turistične in promocijske takse

 

8.člen

(evidenca turistične takse)

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.

(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:

  podatek o številu prenočitev posameznega gosta

  skupno vsoto pobrane turistične takse posameznega gosta,

  skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta,

  če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.

(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.

(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.

(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.

 

V.  Nadzor in kazenske določbe

 

9.člen

(nadzor)

(1) Medobčinska inšpekcija in redarstvo s sedežem v Tešanovcih 31, 9226 Moravske Toplice, kot inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.

(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.

 

10.člen

(kazenske določbe)

(1) Z globo 1.000 evrov se kaznuje pravna oseba:

  če ne vodi evidence turistične takse skladno z 8. členom tega odloka,

  če ne pobira turistične in promocijske takse,

  če ne nakazuje turistične in promocijske takse v skladu s 7. členom tega odloka.

(2) Z globo 250 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 200 evrov se za prekršek iz prvega ostavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

(4) Z globo 150 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.

 

VI. Prehodne in končne določbe

 

11.člen

(prenehanje veljavnosti predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Šalovci (Uradni list RS, št.95/99).

 

12.člen

(začetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2019.

 

Številka: 320-2/2018-1

Datum: 23.1.2019

 

 

Občina Šalovci

 

Iztok Fartek, župan