New Page 3

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na 10. redni seji dne 4. 9. 2012 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Uradni list RS, št. 55/09), v nadaljevanju: odlok.

2. člen

V 6. členu odloka se spremeni in dopolni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se v seznamu javnih poti (JP) spremenijo in dodajo naslednje javne poti (JP):

3. člen

V 6. členu odloka se spremeni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se iz seznama javnih poti (JP) izvzamejo naslednje javne poti (JP):

--------------------------------------------------------------------------------

  Zap.   Cesta   Odsek  Začetek     Potek     Konec  Dolžina  Preostala   Vrsta

   št.                   odseka              odseka    [m]     dolžina   prometa

                                                                  v

                                                              sosednji

                                                               občini

                                                                 [m]

--------------------------------------------------------------------------------

   4.   512020  512023     O     Alpska           O    103                  V

                         512022  cesta III   512024

   50.  512240  512243     C     Koritenska    Z HŠ    122                  V

                         012030  cesta III       25

   53.  512260  512261    C R1   Park hotel       Z    181                  V

                          209                 hotel

   58.  512280  512282     O     Levstikova    Z HŠ    133                  V

                         512281  ulica II        22

   65.  512310  512311     C     Mlinska          C    127                  V

                         513340  cesta–      012050

                                 Šobec

--------------------------------------------------------------------------------

4. člen

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Bled znaša 65.493 m (65,493 km).

5. člen

V kategorizacijo občinskih javnih cest v Občini Bled se doda naslednja javna pot za kolesarje (KJ):

--------------------------------------------------------------------------------

  Zap.   Cesta   Odsek  Začetek   Potek   Konec  Dolžina  Preostala    Vrsta

   št.                   odseka          odseka    [m]     dolžina    prometa

                                                              v

                                                          sosednji

                                                           občini

                                                             [m]

--------------------------------------------------------------------------------

   1.   984800  984801     C     TNC          C    133          658      K

                         349110  Lesce–  012010           Radovljica

                                 Bled

--------------------------------------------------------------------------------

Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v Občini Bled znaša 133 m (0,133 km).

6. člen

Ceste, ki so predmet te spremembe in dopolnitve odloka, se upravljajo enako kot ostale občinske ceste.

7. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in njene dopolnitve) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2012-144(507) z dne 30. 5. 2012 in št. 37162-3/2012-222(507) z dne 6. 8. 2012.

8. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2012-8

Bled, dne 10. septembra 2012

Župan

Občine Bled

Janez Fajfar l.r.