New Page 2

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 113/03), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 13. seji dne 12. 5. 2004 sprejel

S K L E P

o določitvi cen programov storitev v Javnem

vzgojno varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt

I

Določi se enotna cena programa storitev v javnem vzgojno varstvenem zavodu – vrtec Benedikt, in sicer 60.500 SIT mesečno ter določi cena za poldnevni program 85% cene programa storitev.

Tisti starši, ki so oproščeni plačila cene programa storitev v celoti, morajo plačati minimalni prispevek v višini 10% veljavne cene programa.

II

Za dneve odsotnosti otroka, se staršem za vsak dan odsotnosti zniža prispevek za stroške neporabljenih živil od prvega dne odsotnosti dalje, kolikor je odsotnost sporočena do 8. ure vzgojiteljici oziroma pomočnici vzgojiteljice, ki je prisotna v skupini.

Rezervacijo lahko starši uveljavljajo v mesecu juliju in avgustu in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca (od prvega dne v mesecu do zadnjega dne v mesecu). Starši so dolžni rezervacijo pisno napovedati en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka. V izjemnih primerih je rezervacija dovoljena v preostalih mesecih, pri daljši odsotnosti otroka, zaradi bolezni, katero starši izkazujejo z zdravniškim potrdilom. Starši plačajo rezervacijo 50% cene prispevka starša.

III

Staršem, ki zamujajo z dvigom otrok iz vrtca izven obratovalnega časa vrtca, to je po 16.30, se zaračuna vsaka začeta zamudna ura v višini 1.000 SIT.

IV

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov storitev v Javnem vzgojno varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt št. 64002-002/2002-6 z dne 30. 1. 2003, razveljavi pa se Sklep o določitvi cen programov storitev v Javnem vzgojno varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt št. 64002-005/2003-7 z dne 5. 2. 2004 (Uradni list RS, št. 16/04).

IV

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2004 dalje.

Št. 64002-005/2003-16

Benedikt, dne 14. maja 2004.

Župan

Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.