New Page 2

Datum: 08.12.2015

Naš znak: 03201-0009/2014-2018

 

Na podlagi 18. in 20. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO št. 03/11 in 05/12) in v skladu s 19. in 24. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO št. 03/11)

 

SKLICUJEM

 

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornji Grad,

ki bo v četrtek, 17. decembra 2015, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Gornji Grad.

 

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Pregled in potrditev dnevnega reda

3. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje OS z dne 19. novembra 2015 (zapisnik)

4. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočna (gradivo)

- predlaga župan

- poročata Nerad Blanka, ravnateljica Osnovne šole Gornji Grad in predsednik Odbora za proračun in gospodarjenje s premoženjem občine Purnat Jure

5. Odlok o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2016 — II. obravnava (gradivo)

- predlaga župan

- poročajo župan, predsednik Odbora za proračun in gospodarjenje s premoženjem občine Purnat Jure ter Zakrajšek Zvonka in Purnat Blaž, sodelavca občinske uprave

6. Statut Občine Gornji Grad — I. obravnava (gradivo)

- predlaga župan

- poročata predsednik Statutarno pravne komisije Purnat Jure ter Gutman Tina, sodelavka občinske uprave

7. Poslovnik občinskega sveta Občine Gornji Grad — I. obravnava (gradivo)

- predlaga župan

- poročata predsednik Statutarno pravne komisije Purnat Jure ter Gutman Tina, sodelavka občinske uprave

8. Pravilnik o dodeljevanju izrednih denarnih pomoči v Občini Gornji Grad (gradivo)

- predlaga župan

- poročata predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Osolnik Košar Barbara ter Gutman Tina, sodelavka občinske uprave

9. Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2016 v občini Gornji Grad (gradivo)

- predlaga župan

- poroča Gutman Tina, sodelavka občinske uprave

10. Program dela Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto 2016 s finančnim načrtom (gradivo)

- predlaga župan

- poroča Rihter Andrej, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornji Grad

11. Sklep za sejo občinskega sveta v zvezi z ZIPRS1617 (gradivo)

- predlaga župan

- poroča Rihter Jožica, direktorica občinske uprave

12. Vprašanja, pobude in odgovori članom sveta

13. Razno

- Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike za mandatno obdobje 2016 - 2021 (gradivo)

 

 

Občina Gornji Grad

Stanko Ogradi, župan