New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 108/03), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB 5) ter 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 13. redni seji dne 28. februarja 2008 sprejel

O D L O K

o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci (Uradni list RS, št. 122/07) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:

»Javni zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa sta izpisana ime in sedež osnovne šole.«

2. člen

Vsa druga določila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci ostanejo nespremenjena in v veljavi.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 600-1/2008

Šalovci, dne 28. februarja 2008

Župan

Občine Šalovci

Aleksander Abraham l.r.