New Page 2

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 19. redni seji dne 15. 6. 2017 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu v Občini Turnišče 

 

1. člen 

 

V drugi točki 4. člena se besedilo »Dejavnost vaške tržnice Turnišče zajema stalno prodajno mesto na parkirnem prostoru pri občinski zgradbi, št. parcele 1903/3. k.o. Turnišče« zamenja z novim besedilom, tako, da se glasi: »Dejavnost vaške Tržnice Turnišče zajema stalno prodajno mesto pred cerkvijo Marije Vnebovzete, št. parcele 1659, 1726/1, 1729/4, k.o. Turnišče«.

 

2. člen 

 

V drugi točki 5. člena se briše naslednje besedilo: »v poletnem času vsako drugo soboto v mesecu med 8.00 in 11.00 uro, v zimskem času vsako drugo soboto v mesecu med 9.00 in 12.00 uro«, ki ga nadomesti naslednje besedilo: »ob sobotah, od meseca maja do oktobra«.

 

3. člen 

 

Besedilo 33. člena se izbriše, novo besedilo se glasi: »Do izbora izvajalca javne službe (upravljavca) naloge upravljavca za vaško in priložnostno tržnico opravlja Občina Turnišče.«

 

Št. 033-00017/2017

Turnišče, dne 15. junija 2017

Županja 

Občine Turnišče 

mag. Vesna Jerala Zver l.r.