New Page 1

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur.l. RS, št. 33/2007, spremembe: Ur.l. RS, št. 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/12) ter 28. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/11 in 34/12), je župan Občine Ruše sprejel

SKLEP

O PRIČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE RUŠE – 2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE (OPN-SD2)

1. člen

(Uvodne določbe)

S tem sklepom se začne drugi postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ruše (v nadaljevanju OPN) oz. Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ruše (MUV št. 26/10, Obvezna razlaga 6. odstavka 11. člena, 6. odstavka 13. člena in 6. odstavka 14. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ruše, MUV št. 7/11, Obvezna razlaga 3. alineje 14. odstavka 7. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ruše, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/12, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ruše - prve spremembe in dopolnitve, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13).

 

V sklepu se določijo ocena stanja, razlogi za pripravo drugih sprememb in dopolnitev OPN (v nadaljevanju OPN-SD2), območje obdelave, predmet načrtovanja, vrsta postopka, po katerem se izvedejo spremembe in dopolnitve, način pridobitve strokovnih rešitev, roki za pripravo OPN-SD2 in posameznih faz, državni nosilci urejanja prostora (DNUP) in lokalni nosilci urejanja prostora (LNUP), ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev z njihove pristojnosti ter obveznosti v zvezi s financiranjem postopka.

2. člen

(Ocena stanja in razlogi za pripravo OPN-SD2)

Občina Ruše ima sprejeto Strategijo prostorskega razvoja občine (v nadaljevanju SPRO), s katero opredeljuje strateški razvoj občine (Odlok o strategiji prostorskega razvoja občine Ruše, MUV, št. 9/09, ki je pričela veljati dne 26.4.2009).

Občina Ruše ima sprejet OPN z uvodnim strateškim delom, v katerega so zajete dodatne vsebine strateškega razvoja občine, ki po Zakonu o urejanju prostora /ZUreP-1/ Ur.l. RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.), spremembe: Ur.l. RS, št. 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.) niso zahtevane. V času veljavnosti OPN se je izkazalo, da je potrebno nekatere določbe odloka natančneje opredeliti. Občina je v času od uveljavitve odloka prejela tudi pobude s strani fizičnih in pravnih oseb za spremembe namenske rabe in nekaterih določb odloka. V tem času so bile pripravljene tudi nekatere strokovne podlage, na podlagi katerih je potrebno dopolniti OPN (npr. karte poplavne in erozijske ogroženosti).

Z OPN-SD2 je potrebno dopolniti tudi strateške vsebine v obstoječem OPN. SPRO in OPN bosta v skladu z veljavnimi predpisi združena v enoten dokument (OPN-SD2) ali OPN-SD2 z ločeno strateško in izvedbeno vsebino.

OPN-SD2 se bodo nanašale na grafični in tekstualni del odloka, zajemale bodo predvsem:

·      prikaze območij poplavne in erozijske nevarnosti (opozorilne karte), opredelitev pogojev, omejitev in ukrepov, kot predvidevajo veljavni predpisi;

·      preveritev oz. spremembe zasnov prostorskega razvoja poselitve in območij dolgoročnih širitev naselij (potrebno je pripraviti ali spremeniti oz. dopolniti izdelane in potrjene strokovne podlage za pomembnejša naselja v občini);

·      preveritev in po potrebi spremembe mej enot urejanja prostora (EUP) in prerazporeditev EUP znotraj tipov oz. določitev novih tipov;

·      dopolnitev določil izvedbenega dela odloka, vključno s prostorskimi izvedbenimi pogoji v skladu s predlogom potrebnih dopolnitev, ki ga pripravi občinska uprava;

·      spremembo namenske rabe v območju predvidene nove državne ceste Ruše – Maribor (t.i. obvoznica), za katero je že izvedena in revidirana primerjava variant ter na podlagi opravljene recenzije že izbrana varianta, katere os trase je že vključena v OPN, ni pa bila v OPN spremenjena namenska raba prostora;

·      spremembe namenske rabe  po pobudah občine in po sprejemljivih pobudah fizičnih in pravnih oseb;

·      opredelitev lokacij za prodajo izven prodajaln (tržnice, kioski);

·      spremembo OPN na podlagi ugotovitev načrtovalca oz. pripravljavca;

·      uskladitev akta s spremembami podatkov za izdelavo stanja prostora in dopolnitev usmeritev in določb akta na osnovi spremenjenih podatkov;

·      uskladitev akta s trenutno veljavno zakonodajo;

Pravna podlaga za izdelavo OPN je: Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur.l. RS, št. 33/2007, spremembe: Ur.l. RS, št. 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/12), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, Ur.l. RS, št. 99/2007, v nadaljevanju: Pravilnik ter vsi ostali relevantni predpisi.

3. člen

(Območje obdelave, predmet načrtovanja in vrsta postopka, po katerem se izvede OPN-SD2)

Območje obdelave zajema celotno območje Občine Ruše. Predmet načrtovanja je celotno območje Občine Ruše.

OPN-SD2 se izvedejo po postopku, predpisanem v členih 46. do 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju.

4. člen

(Način pridobitve strokovnih rešitev)

V postopku priprave se smiselno uporabijo izdelane in potrjene strokovne podlage, ki se po potrebi ažurirajo. Predvidena je izdelava naslednjih strokovnih podlag:

·      prikaz območij poplavne in erozijske nevarnosti (opozorilne karte) ter opredelitev pogojev, omejitev in (prostorskih) ukrepov oz. ostalih relevantnih vsebin, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi usmeritev in določb OPN;

·      okoljsko poročilo z dodatkom presoje sprejemljivosti za naravo in varovana območja (po potrebi oz. v primeru, da bo z izdajo odločbe odločeno, da je v postopku potrebno izvesti CPVO);

·      dopolnitev izdelanih in potrjenih strokovnih podlag ter ostalih podlag za pripravo OPN-SD2 po veljavnih predpisih, v kolikor bodo to zahtevali nosilci urejanja prostora v smernicah oz. bo to izhajalo iz ugotovitev v postopku, ob upoštevanju sprememb veljavne zakonodaje;

§  elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča.

Morebitne dodatne strokovne podlage, analize in ostale  podlage, obrazložitve in utemeljitve morajo biti pripravljene v skladu z ZPNačrt, z veljavnimi predpisi ter upoštevati izhodišča in pogoje, podane v smernicah državnih oz. lokalnih nosilcev urejanja prostora.

5. člen

(Roki za pripravo OPN-SD2 in posameznih faz)

Ob upoštevanju določil iz predhodnega člena tega sklepa, bo postopek priprave potekal v naslednjih fazah:

Faza

Nosilec

Roki

Opredelitev do pobud

Načrtovalec

30 dni od podpisa pogodbe

Priprava strokovnih usmeritev za razvoj poselitve

Občinska uprava z občinsko arhitektko

60 dni od podpisa pogodbe

Pregled obstoječega OPN, pregled izdelanih strokovnih podlag (vključno z razpoložljivimi področnimi strategijami oz. usmeritvami za posamezne strateške zasnove akta)

Načrtovalec

90 dni od podpisa pogodbe

Ažuriranje prikaza stanja prostora, priprava novih strokovnih podlag, dopolnitev obveznih strokovnih podlag za pomembnejša naselja v občini, uskladitev strokovnih podlag z občinsko arhitektko in občinsko upravo

Načrtovalec

90 dni od podpisa pogodbe

Elaborat za poseganje na K1

Načrtovalec

90 dni od podpisa pogodbe

Obravnava strokovnih podlag na seji odbora za komunalno gospodarstvo in prostor (OKGP)

Pripravljavec

Prva seja po zaključku strokovnih podlag

Izdelava osnutka OPN-SD2 na podlagi ažuriranega stanja prostora, potrjenih strokovnih podlag in izhodišč državnega strateškega prostorskega reda oz. načrta (če bo že uveljavljen), splošnih in morebitnih posebnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora (DNUP), izraženih razvojnih potreb občine, sprejemljivih razvojnih pobud drugih oseb in nosilcev. Osnutek mora biti usklajen s stališči Občine Ruše. Po potrebi zaprosi pripravljavec DNUP za posebne smernice. Za smernice se zaprosi tudi lokalne nosilce urejanja prostora (LNUP). Oblika in vsebina OPN-SD2 morata biti skladni s podzakonskim aktom, ki ju določa.)

Načrtovalec

60 dni od potrditvi strokovnih podlag

Pridobitev mnenja 1 (M1), odločbe o CPVO. Po potrditvi osnutka OPN-SD2 s strani občinske uprave se pridobijo prva mnenja nosilcev urejanja prostora in odločba o izvedbi CPVO, izdelajo se eventuelne potrebne dodatne strokovne podlage ali strokovne obrazložitve in za posamezne zahtevane posege variantne rešitve, ki se jih vrednoti v skladu s predpisi, izvede se dodatno usklajevanje v skladu z 48. in 49. členom ZPNačrt ter dopolni osnutek OPN-SD2.

Načrtovalec in pripravljavec, NUP

60 dni po potrditvi osnutka

Priprava dopolnjenega osnutka OPN-SD2 (ob upoštevanju M1 se dopolni osnutek, izvedejo se morebitna dodatna usklajevanja).

Načrtovalec

30 dni po pridobitvi M1 oz. po ugotovitvi potrebe po dodatnem usklajevanju

Dopolnjen osnutek in relevantne strokovne podlage se posredujejo izdelovalcu okoljskega poročila.

Načrtovalec

60 dni po izdelavi dopolnjenega osnutka

Pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila

Pripravljavec in načrtovalec

30 dni po izdelavi CPVO

Priprava gradiva za javno razgrnitev in dostava pripravljavcu

Načrtovalec

10 dni pred začetkom JR

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPN-SD2

Pripravljavec

8 dni pred začetkom JR

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN-SD2 z evidentiranjem vseh pisnih pripomb

 

30 dni

Obdelava pripomb z javne razgrnitve, razprave in priprava stališč  ter posredovanje pripravljavcu v sprejem

Načrtovalec

14 dni od prejema pripomb s strani pripravljavca

Župan sprejme stališča do pripomb ter predlogov z javne razgrnitve in obravnav 

Pripravljavec

7 dni od prejema stališč

Izdelava predloga OPN-SD2 na osnovi potrjenih stališč do pripomb

Načrtovalec

30 dni od potrditve stališč in dostave načrtovalcu

Odpošiljanje vlog za druga mnenja nosilcev urejanja prostora in vloge za pridobitev odločbe o sprejemljivosti izvedbe plana

Načrtovalec, pripravljavec

45 dni od potrditve stališč do pripomb

Priprava dopolnilnih prilog za usklajevanje s posameznimi NUP in dodatno gradivo, ki bi ga zahtevali za izdajo pozitivnega mnenja NUP dodatno usklajevanje, gradivo

Načrtovalec, pripravljavec, ostali izdelovalci

15 dni po izraženi zahtevi

Izdelava predloga OPN-SD2, ki je usklajen za sprejem na občinskem svetu v skladu z drugimi mnenji nosilcev urejanja prostora in posredovanje predloga OPN-SD2 v sprejem občinskemu svetu

Načrtovalec

30 dni po prejemu vseh pozitivnih mnenj

Prva obravnava sprememb in dopolnitev odloka OPN-SD2 (gradivo, predstavitev)

Pripravljavec, načrtovalec

Prva seja, na katero je uvrščeno gradivo za obravnavo

Druga obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev odloka OPN-SD2 (gradivo, predstavitev)

Pripravljavec, načrtovalec

Prva seja, na katero je uvrščeno gradivo za obravnavo

Objava odloka o spremembah in dopolnitvah OPN-SD2 v uradnem glasilu

Pripravljavec

15 dni po pripravi čistopisa in čistorisa odloka, vendar najkasneje 30 dni po sprejemu odloka.

Dostava elaboratov pristojnim ministrstvom in upravni enoti (čistopis v 5 izvodih)

Načrtovalec

Na dan uveljavitve

Zgoraj navedeni terminski plan in roki so okvirni. Zaradi nepredvidljivih zahtev in dodatnih pogojev udeležencev v postopku se lahko spremenijo, saj pripravljavec akta ne more vplivati na vse faze postopka.

Navedeni roki se temu primerno podaljšajo, predvidoma se poveča tudi obseg potrebnih strokovnih podlag.

V primeru, da bo za predmetni prostorski akt potrebna izvedba CPVO, se skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN-SD2 razgrne tudi okoljsko poročilo.

V kolikor bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje presodilo, da je v postopku priprave in sprejemanja OPN-SD2 potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, kot jo določajo predpisi o varstvu okolja, bo vzporedno z opisanim postopkom od faze dopolnjenega osnutka OPN-SD2 potekal tudi postopek za pripravo in sprejem celovite presoje vplivov OPN-SD2 na okolje.

6. člen

(Državni nosilci urejanja prostora (DNUP) in lokalni nosilci urejanja prostora (LNUP), ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev z njihove pristojnosti)

Državni nosilci urejanja prostora (DNUP), ki bodo skladno s predpisi sodelovali v postopku so:

·      za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

·      za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;

·      za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana in Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;

·      za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;

·      za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;

·      za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino Maistrova 10, 1000 Ljubljana;

·      za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

·      za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

·      za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

·      za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana; ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;

·      za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje Vojkova 61, 1000 Ljubljana;

·      za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;

·      za področje prenosnega plinovodnega omrežja: Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3706, 1001 Ljubljana;

Lokalni nosilci urejanja prostora (LNUP), ki bodo skladno s predpisi sodelovali v postopku so:

·      za področje odvajanja odpadnih voda: Nigrad d.d. Maribor, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor;

·      za področje distribucije zemeljskega plina: Plinarna Maribor, Plinarniška ulica 1, 2000 Maribor;

·      za področje distribucije električne energije: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor;

·      za področje kabelske televizije: CATV Selnica – Ruše, Mariborska cesta 25  2352 Selnica ob Dravi;

·      za področje telefonije: Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova 38, 2000 Maribor;

·      za področje ravnanja z odpadki: Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor;

·      za področje oskrbe s pitno vodo: Mariborski vodovod d.d., Jadranska c. 24, 2102 Maribor;

·      za področje občinskih cest, vzdrževanja javnih površin, javne razsvetljave: Občina Ruše, Režijski obrat, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi DNUP ali LNUP, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihove prostorske pristojnosti.

7. člen

(pripravljavec, naročnik, načrtovalec, obveznosti financiranja OPN)

Pripravljavec: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.

Naročnik: Občina Ruše.

Načrtovalec: Urbis d.o.o. Maribor.

Financer priprave: pobudnik in naročnik. Priprava OPN-SD2 se financira iz občinskega proračuna.

8. člen

(Objava, veljavnost in posredovanje sklepa)

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu občine in na svetovnem spletu na strani http://www.ruse.si ter prične veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine.

Občina posreduje sprejet sklep ministrstvu in sosednjim občinam.

 

Občina Ruše

Uroš Štanc, župan