New Page 3

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 14/07 ZSPDPO, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US in 79/09) in 7. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 28. redni seji dne 14. 4. 2010 sprejel

O D L O K

o grbu in zastavi Občine Mokronog - Trebelno

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok ureja grb, zastavo Občine Mokronog - Trebelno ter njihovo uporabo.

2. člen

(1) Grb in zastava sta istovetnostna simbola in predstavljata ter označujeta pripadnost Občini Mokronog - Trebelno. Uporabljata se v skladu z določbami tega odloka, njuna uporaba pa ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Mokronog - Trebelno.

(2) Grb in zastava sta kot istovetnostna simbola zavarovana z vpisom v heraldično veksilološki register pri Arhivu Slovenija.

(3) Njun videz in vsebina sta zavarovana tudi pri avtorski ustanovi, ki ju je ustvarila. Ta jih varuje pred morebitnimi samovoljnimi posegi v njihov videz in vsebino.

(4) Grba in zastave ter njihovih sestavnih delov se ne sme zavarovati ali uporabljati:

a – kot blagovno znamko za označevanje blaga ali storitev,

b – kot znak različnih prireditev ali

c – kot model oziroma vzorec za različne druge namene.

(5) Izvirnike upodobitev grba in zastave za njihovo upodobitev hrani Občina Mokronog - Trebelno.

II. GRB

3. člen

(1) Opis grba – splošno: Grb Občine Mokronog - Trebelno je predstavljen na slovenskem ščitu, razcepljenem v srebrno in rdeče polje. Na prvem polju je vinski atribut z zelenim trtnim listom, črnim ključem in modrim grozdom, na drugem polju je odtis desnega stopala človeške noge v barvi kože.

(2) Blazon: Grb Občine Mokronog - Trebelno je predstavljen na slovenskem ščitu, razcepljenem v srebrno in rdeče polje. Na srebrnem polju je predstavljen trojni vinarski atribut: iz položenega črnega ključa raste zeleni trtni list, iz ključa pa visi moder vinski grozd. Na rdečem polju je v vertikali predstavljen odtis človeškega desnega stopala.

(3) Zlata obroba, ki jo nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.

(4) Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v povečani miniaturi pečatne grafike, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del mape »DOS« (Dokumenti Občinske Simbolike) Občine Mokronog - Trebelno z občinsko istovetnostno simboliko, ki je priloga tega odloka.

III. UPORABA GRBA

4. člen

Grb Občine se uporablja:

– v potrditvenih prvinah (štampiljkah, žigih in pečatu) ter na drugih oznakah občinskih organov;

– v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta;

– na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih in dokumentih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Mokronog - Trebelno;

– na listinah, ki jih izstavlja občinski svet v svečani obliki in na drugih svečanih listinah;

– na vseh uradnih priznanjih občine, kot so plakete, tabelna priznanja, kipci itd.

– v drugih primerih pod pogoji tega odloka.

5. člen

Grb občine se lahko uporablja:

– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih,

– ob športnih, kulturnih, humanitarnih in drugih prireditvah, tekmovanjih in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje v skladu s pravili in običaji takih shodov,

– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,

– v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju z določili tega odloka.

6. člen

Grb občine lahko uporabljajo:

– župan, občinski svet, občinska uprava ter drugi občinski organi Občine Mokronog - Trebelno,

– pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Občini Mokronog - Trebelno,

– družbene, kulturne, športne in druge organizacije na območju Občine Mokronog - Trebelno in

– drugi, ki za uporabo grba izkažejo svoj interes.

7. člen

(1) Ko se grb uporablja poleg drugega grba lokalne skupnosti, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani.

(2) Če se grb Občine Mokronog - Trebelno uporablja z več grbi tujih ali domačih lokalnih skupnosti, njim ustreznimi znaki organizacij ali z drugimi podobnimi znamenji, je grb Občine Mokronog - Trebelno:

– če so grbi razvrščeni v polkrogu – v sredini polkroga;

– če so grbi in znaki razvrščeni v koloni – na čelu kolone;

– če so grbi in znaki razvrščeni v vrsto – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani;

– če so grbi in znaki razvrščeni v skupine – na čelu skupine.

(3) Za uporabo grba Občine Mokronog - Trebelno skupaj z grbom Republike Slovenije se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja grb, zastavo ter himno Republike Slovenije.

8. člen

Grb je prepovedano uporabljati, če je fizično poškodovan, obledelih barv ali umazan ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom.

IV. ZASTAVA

9. člen

(1) Opis zastave – splošno: Zastava Občine Mokronog - Trebelno je rdeče–bele barve z grbom Občine Mokronog - Trebelno.

(2) Opis zastave: Višina zastavine rute »V« proti njeni dolžini »L« je 1:2,5 s tem, da je njena ruta s horizontalno delitvijo, razdeljena na dve po višini enaki polji, od katerih je zgornje polje bele barve, spodnje polje pa rdeče barve.

(3) Grb leži v geometrijski sredini zastave tako, da sega s svojo srebrno polovico v rdeče polje zastave, s svojo rdečo polovico pa v belo polje zastave. Višina grba je enaka polovični višini zastavine rute.

(4) Barvi zastave se razvrstita po naslednjem vrstnem redu: zgoraj bela, spodaj rdeča. Kadar visi zastava kot bandero, sta barvi gledano z zgornjega kota opazovalca, razvrščeni po naslednjem vrstnem redu: levo rdeče polje in desno belo polje, tako da grb stoji pokončno.

V. UPORABA ZASTAVE

10. člen

(1) Zastava Občine Mokronog - Trebelno je stalno izobešena:

– na poslopju sedeža Občine Mokronog - Trebelno;

– na poslopjih vrtcev in osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Občina Mokronog - Trebelno;

– na ali ob stavbah, kjer je sedež drugih organizacij, katerih ustanoviteljica je Občina Mokronog - Trebelno.

(2) Zastava se izobesi:

– ob občinskem prazniku;

– ob državnih praznikih;

– ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,

– ob slovesni seji občinskega sveta;

– ob obisku uradnih organov domačih lokalnih skupnosti, državnih in mednarodnih delegacij;

– ob za občino pomembnih komemoracijah, na splošnemu protokolu ustrezen način;

– ob drugih za Občino Mokronog - Trebelno pomembnih priložnostih.

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena je zastava izobešena na poslopjih, javnih zgradbah in na mestih, kjer je prireditev.

(4) Župan Občine Mokronog - Trebelno lahko odredi, da se ob posebnih priložnostih, ki so v korist občine, zastava izobesi tudi na drugih stavbah.

(5) V primerih žalovanja se občinska zastava izobesi na pol droga.

(6) Sobne zastave Evropske unije, Republike Slovenije in Občine Mokronog - Trebelno, morajo biti izpostavljene v pisarni župana, sejni sobi, v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze, kakor tudi v dvoranah, kjer se predvajajo kulturne prireditve.

11. člen

Zastave so izobešene v času praznikov, prireditev in dogodkov navedenih v prejšnjem členu in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.

12. člen

Zastavo je prepovedano uporabljati, če je fizično poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom.

13. člen

(1) Ko je zastava Občine Mokronog - Trebelno izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani.

(2) Ko je zastava Občine Mokronog - Trebelno izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti zastava Občine Mokronog - Trebelno v sredini.

(3) Ko je zastava Občine Mokronog - Trebelno izobešena skupaj z več drugimi zastavami, je zastava Občine Mokronog - Trebelno:

– če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga tako, da jo je razločno videti;

– če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga;

– če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone;

– če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani;

– če so zastave razporejene v skupini – na čelu skupine.

(4) Ko je zastava Občine Mokronog - Trebelno izobešena skupaj z dvema ali več zastavami (lahko tudi na prekrižanih drogovih), mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Mokronog - Trebelno (oziroma vrh droga z zastavo) postavljen na desno pred druge zastave.

(5) Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na območju Občine Mokronog - Trebelno.

(6) Ko se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije in (ali) z zastavo Evropske unije, veljajo za način izobešanja določbe zakona, ki ureja grb, zastavo ter himno Republike Slovenije ter določbe o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji.

VI. SKUPNA DOLOČILA O UPORABI GRBA IN ZASTAVE

14. člen

Za pravilno uporabo grba in zastave in pravilno izvajanje tega odloka skrbi občinska uprava Občine Mokronog - Trebelno, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za uporabo grba in zastave, izdaja odločbe o uporabi simbolov in vodi evidenco izdanih odločb.

15. člen

(1) Vlogi za uporabo grba in zastave Občine Mokronog - Trebelno mora prosilec priložiti ustrezno dokumentacijo s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija in ipd.) ter predvideno naklado oziroma količino.

(2) Če gre za označitev prireditve, mora prosilec v prošnji navesti idejno in vsebinsko opredelitev prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba grba in zastave.

16. člen

(1) V odločbi, s katero se dovoli uporabo grba in zastave, se določijo pogoji in načini, pod katerimi se dovoli uporaba grba in zastave Občine Mokronog - Trebelno, omeji uporaba za določen namen in določi rok, v katerem je uporaba dovoljena.

(2) Dovoljenje o uporabi grba in zastave Občine Mokronog - Trebelno lahko izdajatelj prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, določenih v odločbi, če ne skrbi za primeren videz grba in zastave ali če s svojim ravnanjem škoduje ugledu Občine Mokronog - Trebelno.

(3) O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan.

17. člen

(1) Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež na območju Občine Mokronog - Trebelno, lahko zaprosijo za uporabo grba v okviru njihove dejavnosti, in sicer:

– v njihovi firmi oziroma podjetju;

– v njihovem zaščitnem znaku;

– v obliki brošur in spominkov;

– v tiskanih izvedbah tako za kulturne in posvetne namene, kot v ekonosmsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.

(2) O pomembnosti, časovnem trajanju ter pogojih uporabe grba v zgoraj navedenih primerih odloča občinska uprava Občine Mokronog - Trebelno.

(3) Uporabo grba v njegovi celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine.

VII. NADZOR

18. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojni Inšpektorat občinske uprave in občinska uprava Občine Mokronog - Trebelno.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen

(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti uporablja grb in zastavo Občine Mokronog - Trebelno brez dovoljenja oziroma v nasprotju z določbami tega odloka.

(2) Z globo 450 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo 200 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Določbe iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena izvaja komunalni redar.

IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

20. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 430-0013/2009

Mokronog, dne 14. aprila 2010

 

Župan

Občine Mokronog - Trebelno

Anton Maver l.r.