New Page 1

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 102/02 in 8/03) ter 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02), je župan Občine Vojnik dne 22. junija 2006 sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi predloga Občinskega lokacijskega načrta za obrtno - poslovno cono Arclin

I.

Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev predloga Občinskega lokacijskega načrta OBRTNO - POSLOVNO CONO ARCLIN, ki ga je izdelalo podjetje ARPROJEKT d.o.o. Sevnica pod številko LN 44/06, junija 2006.

II.

Predlog Občinskega lokacijskega načrta za OBRTNO POSLOVNO CONO ARCLIN se nanaša na ureditveno območje v naselju Arclin ob regionalni cesti RII-430/0282 Višnja vas-Celje, med obstoječo bolnico na severu in potokom na jugu ter obstoječo pozidavo na vzhodu. Velikost območja lokacijskega načrta znaša cca 14,1 ha.

III.

Javna razgrnitev predloga Občinskega lokacijskega načrta za OBRTNO POSLOVNO CONO ARCLIN se začne 6. julija 20006 in traja do 6. avgusta 2006 na sedežu KS Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik in v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Javna obravnava bo 12. 7. 2006, ob 11.00 v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Na tem naslovu je na vpogled tudi javno razgrnjeni predlog. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Vojnik. V času javne razgrnitve predloga bo izvedena javna obravnava v Krajevni skupnosti Vojnik.

IV.

V tridesetih dneh po preteku javne razgrnitve, lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja s predlogom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik.

V.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 35010-0311/2006-15

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 22. junija 2006

Benedikt Podergajs l.r.