New Page 2

Občina Ljutomer objavlja na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2014)

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV

 

1.    NAZIV IN SEDEŽ RAZPISOVALCA SREDSTEV

Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer

 

2.    PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer za leto 2014 za sofinanciranje obnove športnih objektov, ki so planirana na postavki 180591, podkonto 431000.

 

3.    SUBJEKTI, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS

Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva, ki so za gradnjo, obnovo ali posodobitev športnih objektov v letu 2014 uspela pridobiti del sredstev za izvedbo investicije na javnem razpisu Fundacije za šport v letu 2013 ali 2014.

 

4.    POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU

Pravico do kandidiranja na javnem razpisu imajo izvajalci letnega programa športa v občini Ljutomer, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          imajo sedež v občini Ljutomer,

-          so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa,

-          so izvajalci letnega programa športa v občini Ljutomer vsaj 5 let,

-          so v letu 2013 ali 2014 pridobili sredstva na razpisu Fundacije za šport za gradnjo športnih objektov.

 

5.    OKVIRNA VREDNOST

Okvirna vrednost sredstev za obnovo športnih objektov je 10.950 €.

 

6.    OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV

Sredstva morajo vlagatelji porabiti v letu 2014.

 

7.    ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG

Rok za podajo vlog je 30 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

 

8.    RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vlagatelji morajo vlogo podati na predpisanem prijavnem obrazcu in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavni obrazec se lahko dvigne v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, pisarna št. 108 od dneva objave javnega razpisa v Uradnem glasilu Občine Ljutomer do izteka roka za oddajo prijav. Prijavni obrazec bo objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si.

 

9.    VIŠINA DELEŽA SOFINANCIRANJA INVESTICIJE

Po tem javnem razpisu lahko vlagatelj pridobi sredstva v višini 50 % zneska, ki mu ga je za isto investicijo dodelila Fundacija za šport v letu 2013 ali 2014.

V primeru, da zagotovljena sredstva ne zadoščajo za zagotovitev deleža iz prejšnjega odstavka, se vsem vlagateljem zagotovi enak procent pokritja tako, da se razdelijo vsa razpisana sredstva. (Npr. vsem vlagateljem se zagotovi 45 % od zneska sredstev, pridobljenih na razpisu Fundacije za šport v letu 2013 ali 2014).

 

10.  POTREBNA DOKAZILA

Vlagatelj mora predložiti:

- izpolnjeno vlogo na predpisanem obrazcu,

- kopijo izpiska iz registra / AJPES ali odločbo o registraciji; dokazilo ne sem biti starejše od 12 mesecev,

- sklep Fundacije za šport o višini dodeljenih sredstev za investicijo v letu 2013 ali 2014,

- predračun ali račun za investicijo in

- finančno konstrukcijo investicije.

 

11.  ODDAJA IN POŠILJANJE VLOG

Prijavitelji morajo prijavo poslati na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer ali jo do roka oddati v vložišču na istem naslovu, soba štev. 108. Kot pravočasna  šteje tudi vloga, ki je zadnji dan roka dana na pošto kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako «NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan popoln naslov prijavitelja.

Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 

12.  ODPIRANJE VLOG

Odpiranje vlog bo izvedla tričlanska komisija, ki jo imenuje županja Občine Ljutomer. Komisija bo proučila pravočasnost podaje vlog in izpolnjevanje pogojev vlagateljev po tem javnem razpisu.

Komisija v roku 8 dni po odpiranju vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo.

 

13.  ODLOČITEV O DODELITVI SREDSTEV

Sklep o višini sredstev izda Občinska uprava Občine Ljutomer.

Vlagatelj lahko na izdani sklep v roku 8 dni po prejemu poda pritožbo na županjo Občine Ljutomer.

 

14.  ROK ZA OBVEŠČANJE

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog. S prejemniki sredstev bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

V roku 30 dni od odpiranja vlog se obvesti tudi vlagatelje vlog, ki niso bili izbrani, o odločitvi glede dodelitve sredstev.

 

15.  DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer in telefonski št. 02/584 90 54 (Karmen Lah) ali 02/584 90 56 (Angelca Lukman).

 

Številka: 674-5//2014-411

Datum:   4. 4. 2014

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.