New Page 2

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/2014) in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) je Občinski svet Občine Vodice na 31. redni seji, dne 20.03.2018 sprejel

 

Spremembe in dopolnitve

Statuta Občine Vodice

 

1. člen

 

V Statutu Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/2014, v nadaljevanju: »Statut«) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da glasi: »Občina lahko opravlja posamezne naloge iz državne pristojnosti, ki jih na občino z zakonom prenese država, če za to zagotovi potrebna sredstva.«

 

2. člen

 

V drugem odstavku 6. člena se besede »Občina Vodice«,

»Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor, Občinska uprava, Občinska volilna komisija« zapišejo z velikimi tiskanimi črkami.

 

3. člen

 

Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako da se besedilo

»o upravnih stvareh v občinski« zamenja z besedilom »v upravnih zadevah iz občinske« in se za besedo »stopnji« črta besedilo »ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.«

 

4. člen

 

V četrtem odstavku 12. člena se črta besedilo »če izkažejo pravni interes«, vejica za besedo »koristih« se spremeni v piko.

 

5. člen

 

Sedmi odstavek 13. člena se spremeni tako, da glasi: »Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v odborih in komisijah občinskega sveta.«

V osmem odstavku 13. člena se črta besedilo »razen če občinski svet ne določi drugače«, vejica pred navedenim besedilom se spremeni v piko.

 

6. člen

 

Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da glasi: »Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter lahko podaja mnenja o predlogih zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.«

V drugem odstavku se doda nova, šesta alineja, ki glasi:

»- imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina«, dosedanja šesta alineja postane sedma alineja, dosedanja osma alineja se črta, deveta alineja se spremeni tako, da glasi: »- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja in sprejema načrte ravnanja s premoženjem občine«, za deveto alinejo se doda nova, deseta alineja, ki glasi: »-sprejema sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.«, dosedanja deseta alineja postane enajsta alineja.

 

7. člen

 

V prvem odstavku 18. člena, v prvem odstavku 24. člena in v prvem odstavku 102. člena se beseda »navadno« zamenja z besedo »praviloma«.

 

8. člen

 

V prvem odstavku 24. člena se za besedo »imenovanja« doda besedilo: »se imenuje izmed članov občinskega sveta in«.

 

9. člen

 

V 35. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi: »Občina lahko za izvajanje inšpekcijskih nalog in nalog občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora, ustanovi ustrezno obliko inšpekcijske službe.«

 

10. člen

 

V prvem odstavku 37. člena se za besedo »Predsednika« doda vejica in besedi: »namestnika predsednika«.

 

11. člen

 

V prvem odstavku 39. člena se za besedama »program dela« vejica spremi v piko in črta besedilo: »ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu, ta pa ga posreduje občinskemu svetu v vednost.«

Drugi in tretji odstavek se črtata.

 

12. člen

 

40., 41., 42., 43., 44., 45., 46. in 47. člen se črtajo.

 

13. člen

 

V 51. členu se za besedo »Predsednik« doda vejica in besedi: »namestnik predsednika«.

 

14. člen

 

V prvem odstavku 58. člena se črtata besedi »župan oziroma«.

V drugem odstavku se za prvim stavkom črta besedilo: »Organizacija sveta je urejena v Poslovniku občinskega sveta.« in doda besedilo: »Njegova sestava, način delovanja in število članov sveta so določeni z odlokom.«

15. člen

 

Spremeni se prvi odstavek 69. člena tako, da se pika na koncu stavka črta in se doda besedilo: »oziroma z varnim elektronskim podpisom, po postopku in na način kot ga določa zakon, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo.«

V drugem odstavku 69. člena se za besedama »osebnim podpisovanjem« dodajo besede »oziroma z varnim elektronskim podpisom«.

Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki glasi: »Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom, po postopku in na način, kot ga določa zakon, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo.«

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

 

16. člen

 

Spremeni se prvi odstavek 83. člena tako, da se pred besedo »pravice« veznik »in« nadomesti z vejico in za besedo

»pravice« doda besedilo: »in ostalo premoženje, ki ga kot tako določa zakon«.

Spremeni se tretji odstavek, tako da glasi: »Upravljanje in razpolaganje s premoženjem občine se izvede po postopku in na način, ki ga določajo zakon in predpisi, ki veljajo za upravljanje in razpolaganje z državnim premoženjem.«

Četrti in peti odstavek se črtata.

 

17. člen

Spremeni se prvi odstavek 88. člena tako, da po spremembi glasi: »Proračun občine, rebalans proračuna občine in sprememba proračuna občine se sprejmejo z odlokom.«

Doda se nov, peti odstavek 88. člena, ki glasi: »(5) Spremembe proračuna predlaga župan, če sprejetega proračuna občine pred pričetkom leta, na katero se nanaša, ni mogoče uravnovesiti.«

 

18. člen

 

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Številka: 00701-10/2018-001

Datum: 20.03.2018

Župan Občine Vodice Aco Franc Šuštar, l.r.