KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA

1. Osnovni podatki o katalogu

na vrh

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
4. Stroškovnik in cenik
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

na vrh

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

 

Naslov: Zdraviliški trg 1
Pošta: 3250 Rogaška Slatina
Telefon: 03 581 44 14
Fax: 03 819 01 54
E-pošta: info@turizem-rogaska.si
Direktor:

Dino Markovinovič

Odgovorna uradna oseba:

Dino Markovinovič, direktor

Datum prve objave kataloga: 10.5.2021
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.visit-rogaska-slatina.si/
Druge oblike kataloga: -
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja: povezava

na vrh

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda
Delovno področje javnega zavoda: katalog pristojnosti javnih zavodov
Organi javnega zavoda: svet zavoda, direktor javnega zavoda
Organigram: povezava
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: povezava
Vodstvo javnega zavoda: svet zavoda
Direktor: Dino Markovinovič
Notranje organizacijske enote:
 
Ustanovitelji/ce: Občina Rogaška Slatina
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Dino Markovinovič, direktor Javega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina
Tel: 03 581 44 14, Faks: 03 819 01 54, mobitel: 040 416 576, e-pošta: dino.markovinovic@turizem-rogaska.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda
Državni register: povezava
Predpisi s področja zavodov: povezava
Predpisi z delovanja področja lokalne skupnosti: povezava
Neuradna prečiščena besedila predpisov lokalne skupnosti povezava
Splošni akti javnega zavoda: povezava
Neuradna prečiščena besedila splošnih aktov javnega zavoda: povezava
Predpisi EU: povezava

2.č Seznam predlogov predpisov

Predlogi splošnih aktov javnega zavoda:

katalog predlogov predpisov javnega zavoda

 

2.d Seznam seje sveta zavoda
Seje sveta zavoda: povezava
Seje sveta zavoda po letih: 2020, 2021

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz s področja dela javnega zavoda

Seznam strateških dokumentov: povezava
Seznam programov: povezava
Seznam programov razvoja in strategij posameznih dejavnosti: povezava
Strategije, programi in načrti organizacijskih enot javnega zavoda: povezava
Stališča, mnenja in študije: povezava

 

2.f Katalog upravnih in drugih storitev javnega zavoda

Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod: povezava
Življenjski dogodki (storitve javnega zavoda za uporabnike):
 
Podatki o dostopnosti javnega zavoda: povezava

2.g Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Javno naročanje po ZJN3: Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila: povezava
Razpisi delovnih mest: povezava
Druge objave: povezava

2.h Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
1.
Ime evidence:

Evidenca o zaposlenih delavcih

Normativna podlaga:

13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

   
2.  
Ime evidence: Evidenca o stroških dela
Normativna podlaga: 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
Opis in pogoji dostopa do evidenc: pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
   
3.  
Ime evidence: Evidenca o izrabi delovnega časa
Normativna podlaga:

18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

   
4.  
Ime evidence:

Evidenca opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus usposobljenosti

Normativna podlaga:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/, Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz-UPB1/ in Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

Opis in pogoji dostopa do evidenc:

pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
1.
Ime informatizirane zbirke:
Dostop do evidence:
   

2.j Druge informacije javnega značaja
Novice o delovanju javnega zavoda: povezava
Računovodska in poslovna poročila po letih: 2018, 2019, 2020,
Finančni načrti po letih: 2018, 2019, 2020,

na vrh

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: - vsak delovnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: - osebni dostop na sedežu javnega zavoda
- dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve: Neformalna zahteva:
  - ustna zahteva
  - preko telefona
  - po elektronski poti
Formalna zahteva: - zahteva podana ustno na zapisnik
  - pisna zahteva po pošti
  - vložitev zahteve po elektronski pošti
 

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina info@turizem-rogaska.si

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani javnega zavoda nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop: -

na vrh

4. STROŠKOVNIK IN CENIK  
Cena za posredovanje informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
  V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
  Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: povezava
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: -

 

na vrh

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  
Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: