New Page 2

 

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2 Ur.l.RS 100/2005, 25/2008) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin 1/2007) je občinski svet občine Cirkulane dne 27.10.2008 na 18. redni seji sprejel naslednji:

 

 

 

 

 

SKLEP

 

 

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VRTCA VVZ CIRKULANE

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

Cene programov vrtca VVZ Cirkulane znašajo od 1.10.2008 dalje mesečno:

 

 

-         za program od 1-2 leta:                    430,82 EUR

 

 

-         za program od 2-4 leta:                    340,86 EUR

 

 

-         za program od 4-6 leta:                    316,87 EUR

 

 

-         za program gibalno oviranega otroka:            1.374,10 EUR.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 10. 2008 dalje. S tem sklepom se razveljavi sklep občinskega sveta občine Gorišnica št. 034 – 1 – 23/2006, z dne 31.3.2006.

 

 

 

 

 

Št.: 007-68/2008

 

 

Datum: 27.10.2008

 

 

 

 

 

 

Občina Cirkulane

 

Župan Janez Jurgec