New Page 1

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 5. redni seji dne 8. 6. 2023 sprejel

 

O B V E Z N O   R A Z L A G O 

4. člena Odloka o varstvenih pasovih vodnega vira »Župnekovo žrelo« in »Žegnani studenec« (vodovod KS Rečica ob Savinji) (Uradni list SRS, št. 13/87)

 

(1) Določbo prve alineje tretjega odstavka 4. člena Odloka o varstvenih pasovih vodnega vira »Župnekovo žrelo« in »Žegnani studenec« (vodovod KS Rečica ob Savinji) (Uradni list SRS, št. 13/87) v besedilu:

»V tem varstvenem pasu je prepovedana ali pa samo v omejenem obsegu dovoljeno opravljati posamezne dejavnosti, in sicer:

– dovoljeno je samo gozdarstvo, kmetijstvo in rekreacija,«

je treba razlagati tako, da pod kmetijstvo spada tudi prenočevanje ter priprava in strežba hrane in pijače gostom.

(2) Določbo tretje alineje tretjega odstavka 4. člena Odloka o varstvenih pasovih vodnega vira »Župnekovo žrelo« in »Žegnani studenec« (vodovod KS Rečica ob Savinji) (Uradni list SRS, št. 13/87) v besedilu:

»V tem varstvenem pasu je prepovedana ali pa samo v omejenem obsegu dovoljeno opravljati posamezne dejavnosti, in sicer:

– dovoljena je adaptacija obstoječih objektov in nadomestna gradnja pod pogojem, da se izboljšujejo obstoječe higienske razmere,«

je treba razlagati tako, da pomeni

a) Adaptacija – gradbeno tehnični poseg, pri katerem se prilagodi in preuredi objekt novemu namenu oziroma novi funkciji.

b) Nadomestna gradnja – izvedba del, ko se v neposredni bližini obstoječega objekta, vendar znotraj gradbene parcele, zgradi nov objekt, s katerim se bistveno ne spremeni namembnost, zunanjost, velikost in vplivi na okolje dosedanjega objekta, pri čemer se obstoječi objekt po zaključeni gradnji poruši.

(3) Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 355-0001/2023-22

Rečica ob Savinji, dne 8. junija 2023

 

 

Županja 

Občine Rečica ob Savinji 

Majda Potočnik