New Page 1

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),  Zakona  o urejanju  prostora  (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 - ZUPUDPP), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13), 35. člena 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), ter 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/15) je Občinski svet Občine Naklo na 5. redni seji dne 27.5.2015 sprejel

 

ODLOK

O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE TER PADAVINSKE VODE NA OBMOČJU OBČINE NAKLO

 

I.       Splošne določbe

 

1. člen

(1) S tem odlokom se določajo pogoji in nin opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Naklo  tako, da določa:

1.   splošne določbe,

2.   zasnove opravljanja javne službe,

3.   pogoje za opravljanje storitev gospodarske javne službe,

4.   obveznosti izvajalca javne službe,

5.   pravice in obveznosti uporabnikov,

6.   nadzor ,

7.   vire financiranja javne službe,

8.   infrastrukturne objekte in naprave za izvajanje odvajanja in čiščenja odpadne vode,

9.   določbe o globah,

10. prehodne določbe,

11. končne določbe.

 

2. člen

(1) Javna služba obsega naslednje naloge:

· odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,

· prevzem komunalno odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz sedmega odstavka 7. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS št. 88/2011 – v nadaljevanju Uredba),

· čiščenje in obdelava komunalno odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na Centralni čistilni napravi  Kranj,

· zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ali izdelave ocen obratovanja za male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, in za male komunalne čistilne naprave iz sedmega odstavka 7. člena Uredbe,

· odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh.

(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode iz površin, ki niso javne, se ne šteje za storitev javne službe ne glede na to, če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.

(3) Izvajalec javne službe lahko, v skladu s soglasjem lastnika infrastrukture, izvaja posebne storitve osebam, ki niso uporabniki storitev javne službe ali izvaja posebne storitve z uporabo javne infrastrukture, ki niso obvezne storitve javne službe, v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

(4) Izvajalec v primerih iz 2. in 3. odstavka tega člena ob soglasju lastnika infrastrukture z naročniki sklene posebno pogodbo.

 

3. člen

(1) Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot ga določajo predpisi s področja varstva okolja, gradnje in drugi predpisi.

 

II.      Zasnova opravljanja javne službe

 

4. člen

(1)          Občina mora zagotavljati javno službo na celotnem območju občine. Razen za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih dostop s cestnim motornim vozilom namenjenemu prevozu komunalno odpadne vode in neobdelanega blata ni mogoč, zato je v odloku določeno izvajanje javne službe v omejenem obsegu kar pomeni, da se na navedenih območjih storitev javne službe ne izvaja.

(2)          Obvezno občinsko gospodarsko javno službo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) odvajanja in čiščenja  komunalne odpadne in padavinske vode zagotavlja Občina Naklo preko Komunale Kranj, javnega podjetja d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), v obsegu in pod pogoji določenimi v tem odloku, ter predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter na podlagi pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju javnih služb in na podlagi drugih pogodb v zvezi z izvajanjem javne službe in javnimi pooblastili.

 

5. člen

(1)          Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo skladno:

· s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki izpolnjuje splošna merila za vodenje sistema kakovosti, predpisanega po standardu SIST ISO 9001 in 14001,

· s programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, v skladu s predpisi o nalogah, ki se izvajajo v okviru javnih služb,

· z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Naklo za obdobje 2008 2017 in v skladu z noveliranim državnim Operativnim programom (sprejetim  na 107. seji Vlade RS, s sklepom št. 35401-2/2010/3, 11. 11. 2010),

· z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št.    88/2012,8/2012 – v nadaljevanju Uredba),

·       z ostalimi predpisi, ki določajo standarde izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode in določajo maksimalne vrednosti emisij v okolje.

 

6. člen

(1)          Objekti in naprave namenjene odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode so lahko v javni ali interni uporabi.

(2)          Javna kanalizacija je del kanalizacijskega omrežja, na katerega sta priključena vsaj dva uporabnika.

(3)          Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice ter male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije in so v lasti lastnikov stavb razen malih komunalnih čistilnih naprav in nepretočnih greznic iz 3. in iz 4. ostavka 7. člena Uredbe.

 

7. člen

(1)          Izvajalec javne službe zagotavlja izvajanje javne službe le za tisto omrežje, pripadajoče objekte in naprave na njem, ki so grajeno javno dobro Občine Naklo, za katero je pridobljeno uporabno dovoljenje ter so s pogodbo o najemu infrastrukture in izvajanju javne službe dani v najem Komunali Kranj, javno podjetje, d.o.o..

 

8. člen

(1)          Vso novo kanalizacijo je potrebno graditi v ločenem sistemu, kar pomeni, da je kanalizacija za komunalno odpadno vodo in industrijsko odpadno vodo grajena ločeno od kanalizacije za padavinsko vodo.

(2)          Pri obnovah mešanega kanalizacijskega sistema se ločeno obravnava odvajanje padavinskih vod. Odvajanje padavinskih  vod  se  v  največji  možni  meri  uredi  z  odvajanjem  preko  ločenega  kanalizacijskega sistema. Kolikor zaradi konfiguracije terena, obstojih vodov in drugih ovir, ločeno odvajanje ni možno, se padavinske vode s streh in drugih utrjenih površin odvajajo v fekalno kanalizacijo.

(3)          Projektanti javnega kanalizacijskega sistema so dolžni pri dimenzioniranju kanalizacijskih vej upoštevati obstoječe stanje.

(4)          Podatke o obstoječem stanju je projektant dolžan pridobiti pri izvajalcu javne službe.

 

Standardi opremljenosti

 

9. člen

(1)          Javna kanalizacija je gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena, ki jo zagotavlja občina.

(2)          Območje poselitve mora biti zaradi izvajanja storitve javne službe opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, ali predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(3)          Območje površin, predvideno za širitev naselja, mora biti glede na predvideno velikost in gostoto poselitve, opremljeno z javno kanalizacijo pod enakimi pogoji, kakor območje poselitve iz prejšnjega odstavka pred začetkom uporabe stavb na teh območjih, za katera je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena po uveljavitvi te uredbe.

(4)          Območja iz tega člena se štejejo za opremljena z javno kanalizacijo, ko je za javno kanalizacijo pridobljeno uporabno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

 

10. člen

(1)          Dopolnitev tehničnih kriterijev Odloka je opredeljena v Pravilniku za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije, ki ga potrdi Svet ustanoviteljev družbe Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o..

 

III.    Pogoji za opravljanje storitev javne službe

 

11. člen

(1)          Objekti in naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura in imajo status grajenega javnega dobra. Sestavljajo jo: magistralna, primarna in sekundarna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami, komunalna ali skupna čistilna naprava in male komunalne čistilne naprave v skladu s 3. in 4. odstavkom 7. člena Uredbe.

 

Priključevanje na javno kanalizacijo

 

12. člen

(1)          Na območju, kjer je javna kanalizacija zgrajena, je priključitev obvezna.

(2)          V javno kanalizacijo se mora odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE (50 m na PE), odvajanje pa je možno brez naprav za prečrpavanje.

(3)          Nadzor nad deli pri gradnji priključkov na javno kanalizacijo izvede izvajalec javne službe na stroške uporabnika.

(4)          V javno kanalizacijo se lahko odvaja tudi industrijska odpadna voda, če je interna kanalizacija izvedena ločeno za industrijsko in komunalno odpadno vodo ter je združitev obeh kanalizacij za merilnim mestom industrijske odpadne vode.

(5)          Pred odvajanjem industrijskih odpadnih vod mora investitor objekta, v katerem nastajajo industrijske odpadne vode pridobiti pozitivno mnenje izvajalca javne službe.

 

13. člen

(1)          Vsaka stavba se praviloma priključuje preko svojega priključka. Ko to ni možno ali ni racionalno je, ob soglašanju vseh lastnikov takega priključka, dovoljena priključitev več stavb preko enega priključka.

 

14. člen

(1)          Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede katerikoli usposobljen izvajalec gradbenih del pod pogojem, da uporabnik pridobi predhodno pisno soglasje izvajalca javne službe in da financira stroške izvedbe vključno s povrnitvijo okolice v prvotno stanje. Izvajalec gradbenih del, oziroma uporabnik, mora o tem pisno obvestiti izvajalca javne službe najmanj 7 dni pred pričetkom del. Pri priključitvi na obstoječo mešano kanalizacijo se mora dno priključka nahajati nad temenom iztočnega kanala. Pri novogradnjah fekalne kanalizacije pa se priključke lahko izvede v jaških ali direktno na cev preko fazonskega kosa najmanj 5 cm nad dnom iztočnega kanala.

(2)          Vsak uporabnik mora na svojem zemljišču zgraditi revizijski jašek v katerem so združene vse odpadne vode iz objekta.

 

15. člen

(1)          V času projektiranja novega kanala imajo uporabniki pravico predlagati smer oziroma lokacijo kanala pod pogojem, da se s tem strinjajo tudi lastniki zemljišč po katerih naj bi potekal kanal. Prav tako imajo pravico predlagati mesto priključitve na javno kanalizacijo, bodisi v jašku ali na poljubnem drugem mestu, pri čemer jim mora izvajalec gradbenih del omogočiti izvedbo odcepa in možnost direktnega priklopa na kanal. V primeru, da uporabnik mesta priključitve ne določi, to v njegovem imenu opravi izvajalec gradbenih del, oziroma pooblaščeni izdelovalec projektne dokumentacije.

 

16. člen

(1)          Javno kanalizacijsko omrežje mora zagotoviti odvodnjavanje pritličja, ne pa tudi kletnih prostorov gradbenih objektov.

(2)          V kolikor ni drugače določeno, se mora dno sekundarne kanalizacije nahajati na globini najmanj 1,4 m od kote raščenega terena, s čimer je omogočeno nemoteno gravitacijsko odvodnjavanje pritličja priključenih objektov. Izvajalec javne službe lahko v primeru, ko globina javne kanalizacije to dopušča, dovoli tudi neposredno odvodnjavanje kletnih prostorov, vendar na izključno odgovornost lastnika objekta, ki mora z vgradnjo protipovratne lopute ali črpalke preprečiti nevarnost povratnega udara odpadne vode.

 

17. člen

(1)          Posamezni objekt ali del objekta, ki se zaradi neugodne lege v prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala, se na javno kanalizacijo priključi preko hišnega črpališča, ki ga je dolžan zgraditi in upravljati lastnik priključka. V primeru, da se na nižje ležeči lokaciji nahaja več kot 5 objektov z več kot 20 PE obremenitve, pri čemer posamezni objekt ni mogoče neposredno povezati na javno kanalizacijo, občina zgradi skupno črpališče, ki ga je dolžan vzdrževati izvajalec javne službe.

 

18. člen

(1)          Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to zahteva položaj in velikost objektov, se izjemoma dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov pod pogojem, da se plačajo vse potrebne dajatve, stroški gradnje dodatnega števila odcepov za hišne priključke od mesta priključitve na javno kanalizacijo do parcelne meje uporabnika in obračunajo višji stroški vzdrževanja sistema.

 

19. člen

(1)          Ob izgradnji javne kanalizacije se za vse objekte, ki mejijo na površine v javni rabi (ceste, pločniki, parkirišča), izvedejo tudi odcepi za hišne priključke do parcelne meje, oziroma roba cestnega telesa.

(2)          Za tiste objekte, ki ne mejijo na javno površino, po kateri se gradi javna kanalizacija, se zgradi odcep do mesta, na katerem sta priključena najmanj dva uporabnika pod pogojem, da se s tem strinja tudi lastnik služečega zemljišča.

(3)          V vseh ostalih primerih (manj kot dva uporabnika, neurejena služnost in dostop do objekta) pa mora uporabnik sam zagotoviti pogoje za možnost priključitve na javno kanalizacijo.

 

20. člen

(1)          Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v kanalizacijske objekte in naprave javne kanalizacije. Na trasi kanalizacije se ne sme graditi, postavljati objektov, nasipati materiala in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na cevovodu ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje.

 

21. člen

(1)           Sprememba dimenzije priključka, trase, merskega mesta in izvedba dodatnega priključka se obravnava na enak način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek.

 

22. člen

(1)          Odjava priključka je dovoljena samo v primeru rušitve priključenega objekta, v primeru starih nenaseljenih objektov in v primeru začasnega priključka oziroma , odjava priključka je možna le ob odjavi vodovodnega priključka. Uporabnik mora zahtevo za odjavo v pisni obliki posredovati izvajalcu javne službe. Prekinitev priključka izvede usposobljeni izvajalec gradbenih del na stroške uporabnika.

 

Javna pooblastila

 

23. člen

(1)          Za vsak poseg v prostor na celotnem območju, kjer se izvaja javna služba odvajanja in čiščenja odpadne vode, mora izvajalec javne službe, v skladu s predpisi o graditvi objektov in predpisi o emisijah snovi iz malih komunalnih čistilnih naprav, na osnovi zahteve udeleženca pri graditvi objektov, izdati projektne pogoje oz. soglasje:

·       za priključitev na javno gospodarsko infrastrukturo na območju predvidene gradnje z urejeno javno kanalizacijo,

·       na območju predvidene gradnje, kjer ni javne kanalizacije, mora izvajalec javne službe zagotavljati prve meritve in obratovalni monitoring ter izdelati oceno obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav in o tem voditi ustrezne evidence, 

·       na obstoječem poselitvenem območju ob izgradnji javne kanalizacije izvajalec javne službe, po izgradnji kanalizacije, pisno s priporočeno pošto obvesti uporabnike o možnosti priključitve na javno omrežje.

(2)          Na osnovi obvestila Občine Naklo bo izvajalec javne službe izdal soglasje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo mora uporabnik opraviti v roku 6 mesecev po prejemu obvestila o obvezni priključitvi, v kolikor ni v obvestilu drugače določeno.

(3)          Izvajalec javne službe izda pozitivno soglasje, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

·  če so dani tehnični pogoji za priključitev in urejene lastniške zadeve;

·  drugi pogoji v skladu s tem odlokom.

 

24. člen

(1)          Roki za izdajo posameznih dokumentov iz prejšnjega člena so določeni s predpisi o graditvi objektov.

 

IV.     Obveznosti in pravice izvajalca javne službe

 

Območje, ki je opremljeno z javno kanalizacijo

 

25. člen

(1)          Storitve, ki jih izvaja izvajalec javne službe za zagotavljanje nemotenega delovanja javne kanalizacije:

·       vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije s ciljem zagotavljati nemoteno odvajanje in čiščenje odpadnih voda;

·       zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske vode iz javnih površin;

·       zagotoviti odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo kot posebno storitev zaradi uporabe objektov javne kanalizacije;

·       zagotoviti prevzem komunalne odpadne vode in grezničnih gošč pri uporabniku in zagotoviti obdelavo na centralni čistilni napravi;

·       zagotoviti prevzem in obdelavo blata iz malih komunalnih čistilnih naprav;

·       izdelati načrt gospodarjenja z blatom v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

·       izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave;

·       izdelava potrdil in ocen obratovanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;

·       nadzor nad sestavo odpadne vode in nadzor nad delovanjem čistilnih naprav;

·       upravljanje malih komunalnih čistilnih naprav in nepretočnih greznic iz tretjega in četrtega odstavka 7. člena Uredbe;

·       nadzor nad stanjem kanalizacijskih priključkov in interne kanalizacije do vstopa v stavbo uporabnika v predpisanih obdobjih;

·       skrb za razvoj dejavnosti ter pripravo planskih dokumentov izvajalca javne službe;

·       sodelovanje pri izgradnji novega kanalizacijskega omrežja;

·       sodelovanje pri planiranju obnov, širitev, dopolnitev javne kanalizacije;

·       vodenje investicijskih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji;

·       izvajanje rednih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji;

·       izvajanje nadzora novozgrajenih priključkov;

·       sodelovanje pri tehničnih pregledih objektov;

·       pisno obveščanje uporabnikov o izvajanju javne službe;

·       izdelovanje programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;

·       skrb za redni obračun izvajanja storitev javne službe, okoljske dajatve, in ostalih, s posebnimi predpisi določenih dajatev.

 

Območje, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo

 

26. člen

(1)          Izvajalec javne službe mora zagotavljati:

·       prevzem blata  iz obstoječih greznic ter  malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev ter obdelavo blata na Centralni čistilni napravi Kranj najmanj enkrat na tri leta;

·       redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine na Centralni čistilni napravi Kranj;

·       prevzem blata in izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa iz malih komunalnih čistilnih naprav  iz sedmega odstavka 7. člena Uredbe najmanj enkrat na tri leta,

·       izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave; v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

·       izdelava potrdil in ocen obratovanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(2)          Izvajalec javne službe mora lastnike ali upravljavce nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalničistilnih  naprapreko  sredstejavnega  obveščanja ali na  krajevno  običajen  način obvestiti o:

·       komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se obdeluje komunalna odpadna voda in blato;

·       pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo;

·       rokih  in  času  praznjenj nepretočnih,   obstojih  greznic  in  prevzemanju  blata  malih  komunalnih čistilnih naprav;

·       rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave iz sedmega odstavka 7. člena Uredbe.

(3)          Izvajalec javne službe mora izdelati terminski plan praznjenja in zagotavljati prevzem blata za:

·       nepretočne greznice;

·       pretočne (obstoječe greznice) najmanj enkrat na tri leta;

·       male komunalne čistilne naprave najmanj enkrat na tri leta.

(4)          Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav se izvaja:

·       po rednem planu izvajalca javne službe;

·       na osnovi izrednih naročil uporabnikov.

(5)          V primeru praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav po planu izvajalca javne službe, izvajalec pisno obvesti uporabnika o predvideni praznitvi najmanj  8 dni pred opravljanjem storitve. Če se  uporabnik  ne  odzove,  mu  izvajalec  javne  službe  pošlje ponoven dopis s priporočeno pošto najmanj 15 dni pred predvidenim opravljanjem storitve.  V kolikor  uporabnik tudi  drugem predvidenem terminu  ne omogoči  praznjenja  ali greznica ne ustreza predpisom, izvajalec javne službe o tem obvesti Medobčinski inšpektorat.

(6)          Uporabnik je dolžan omogočiti dostop do greznice.  

(7)          Storitev prevzema blata iz obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav ter praznjenje nepretočnih greznic izvajalec javne službe lahko odda po pogodbi tudi drugim podizvajalcem. Naročila za storitev se zbirajo pri izvajalcu. Podizvajalec je dolžan posredovati redne podatke o izvedenem delu. Za uporabnike se pogoji ne spreminjajo.

(8)          V primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo se  lahko uporablja za gnojilo v kmetijstvu. V tem primeru izvajalec javne službe opravi prve meritve in obratovalni monitoring  ali izdelavo ocene obratovanja male čistilne naprave kot obvezno storitev javne službe.

(9)          Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo v primeru, če lastnik nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe ob vsakokratni storitvi obratovalnega monitoringa  predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

 

Ostale obveznosti izvajalca javne službe

 

27. člen

(1)          Izvajalec javne službe mora voditi evidence o:

1.   naseljih, kjer se zagotavlja storitev javne službe in načinu njenega izvajanja,

2.   območjih poselitve, kjer izvaja storitve javne službe, in načinu njenega izvajanja,

3.   stavbah, kjer izvaja storitve javne službe, in načinu, vrsti in obsegu njenega izvajanja,

4.   uporabnikih storitev javne službe,

5.   javnih kanalizacijskih sistemih,

6.   iztokih iz javnih kanalizacijskih sistemov,

7.   dolžini primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja javne kanalizacije,

8.   komunalnih in skupnih čistilnih napravah in čistilnih napravah padavinske odpadne vode, ki so javna infrastruktura za izvajanje javne službe,   

9.   stavbah, ki so priključene na javno kanalizacijo,

10. stavbah, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v kanalizacijo, ki ni javna in čisti v mali komunalni čistilni napravi ali zbira v nepretočni greznici,

11. evidenco o malih komunalnih čistilnih napravah, stavbah, katerih komunalna odpadna voda se odvaja v malo komunalno čistilno napravo,

12. stavbah, katerih komunalna odpadna voda se odvaja v obstoječo greznico,

13. stavbah, katerih komunalna odpadna voda se zbira v nepretočno greznico,

14. objektih in napravah sekundarnega, primarnega in magistralnega omrežja,

15. komunalnih, skupnih in malih komunalnih čistilnih napravah,

16. priključkih stavb na javno kanalizacijo,

17. napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo,

18. celotni količini odvedene in priščene komunalne odpadne vode,

19. celotni količini odvedene in priščene industrijske odpadne vode,

20. količinah obdelanega, predelanega in odstranjenega blata,

21. količini komunalne odpadne vode, prevzete s praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,

22. utrjenih površinah, za katere zagotavlja odvajanje padavinske vode,

23. izdanih potrdilih in ocenah obratovanja po predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

24. stroških izvajanja javne službe,

25. ostale evidence, predpisane z Uredbo in drugimi predpisi o emisijah snovi.

(2)          Spremljajoče zadolžitve izvajalca javne službe:

1.   vodi kataster kanalizacijskega omrja,

2.   vodi kataster greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,

3.   omogoča občini dostop do podatkov iz katastra in ji posreduje podatke za zbirni kataster,

4.   skrbi za ustrezno kadrovsko usposobljenost zaposlenih,

5.   skrbi za ustrezno tehnično opremljenost.

 

(3)          Občina Naklo  se obvezuje, da bo, v skladu s predpisi o vodenju katastrov javne infrastrukture in v skladu s pogodbo o vodenju katastra, izvajalcu javne službe enkrat letno oziroma po dogovoru brez plačila posredovala informacije javnega značaja, ki jih, na podlagi predpisov o lokalni samoupravi, pridobi od državnih organov za potrebe Geografskega informacijskega sistema.

 

28. člen

(1)          Izvajalec  javne  službe  je  materialno  odgovoren  za  škodo, ki nastane  na  napravah  in  objektih uporabnika kot posledica nestrokovnega ali malomarnega vzdevanja kanalizacijskega sistema. Ni pa odgovoren za škodo, ki nastane kot posledica:

·       višje sile, to je v primeru poplav, ob naravnih in drugih nesrečah,

·       ko niso zagotovljeni pogoji ureditve vodotokov in zalednih vod,

·       ko priključitev ni izvedena v skladu s soglasjem izvajalca javne službe.

 

29. člen

(1)          Izvajalec javne službe lahko prekine odvajanje odpadne vode v primeru višje sile.

(2)          Kot višja sila se upoštevajo nepredvidljive okvare in motnje delovanja na objektih in napravah javne kanalizacije zaradi poplav, potresa, zemeljskega premika, udora, eksplozije, požara, daljšega izpada električne energije, terorističnega dejanja in podobno. V tem primeru mora izvajalec javne službe ukrepati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.

 

30. člen

(1)          Ob vsaki začasni prekinitvi odvajanja in čiščenja odpadne vode mora izvajalec javne službe o tem pisno  ali preko  sredstejavnega  obveščanja  obvestiti  vse prizadete uporabnike,  pri čemer  mora obvezno navesti čas, dolžino trajanja prekinitve, nin ravnanja z odpadno vodo v času prekinitve in posledice v primeru neupoštevanja tega navodila.

(2)          Pratako  je  dolžan  obvestiti  tudi  vse  ostale  osebe,  ki  niso  neposredno  priključene  na  javno kanalizacijo, bi pa v času prekinitve lahko utrpele morebitno škodo.

 

31. člen

(1)          Uporabniku v času trajanja prekinitve ni dovoljeno izpčati vode v javno kanalizacijsko omrežje in je odgovoren za vso neposredno in posredno škodo, ki bi nastala s tem dejanjem.

 

32. člen

(1)          Izvajalec javne službe na stroške uporabnika, po predhodnem obvestilu prekine odvajanje odpadne vode, kadar:

·       ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje in premoženje prebivalcev,

·       ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža vodne vire ali oskrbo s pitno vodo,

·       uporabnik ne poravna stroškov storitev v osmih dneh po prejemu opomina,

·       je kanalizacijski priključek izveden brez soglasja izvajalca javne službe,

·       uporabnik onemogoča izvajalcu meritve parametrov količin in onesnenosti,

·       stanje  interne  kanalizacije  ogroža  delovanje  javne  kanalizacije ali  procesa  na  komunalni čistilni napravi.

(2)          Prekinjeno odvajanje odpadne vode velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Vse stroške nastale s prekinitvijo in ponovno priključitvijo plača uporabnik.

 

33. člen

(1)          Izvajalec javne službe mora pristojnemu ministrstvu redno posredovati programe in poročila o izvajanju javne službe v skladu s predpisi o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

V.       Obveznosti in pravice uporabnikov

 

34. člen

(1)          Objekti in naprave, ki so v lasti uporabnika ali uporabnikov so:

·       interna kanalizacija,

·       nepretočne greznice,

·       male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,

·       male komunalne čistilne naprave z enako ali večjo zmogljivostjo od 50 PE v skladu s sedmim odstavkom 7. člena Uredbe,

·       naprave in objekti za predčiščenje odpadnih voda (lokalne čistilne naprave, obstoječe greznice, gnojnične jame),

·       interna črpališča odpadnih vod,

·       vodomeri na lastnih vodnih virih ali merilniki pretokov na iztokih pred izpustom v javno kanalizacijo,

·       merilna mesta in vzoevalniki na kanalizacijskem priključku ali na vtokih in iztokih iz internih čistilnih naprav.

(2)          Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdržuje uporabnik na svoje stroške.

 

Območje, ki je opremljeno z javno kanalizacijo

 

35. člen

(1)          Uporabniki javne službe so fizične in pravne osebe, ki so lastniki stavb ali delov stavb in utrjenih površin na območju Občine Naklo.

 

36. člen

(1)          Priključitev stavbe na javno kanalizacijsko omrje uporabnik izvede na podlagi pisnega soglasja izvajalca javne službe.

(2)          Uporabnik sme odvajati v javno kanalizacijo odpadno vodo samo v količinah in z lastnostmi, ki so določene s predpisi o emisiji snovi in s pogoji pisnega soglasja izvajalca javne službe.

 

37. člen

(1)          Obveznosti uporabnika:

·       interna kanalizacija mora biti zgrajena v skladu s soglasjem izvajalca javne službe;

·       skrbi za redno vzdevanje interne kanalizacije;

·       izvajalcu omogoča pregled interne kanalizacije;

·       dovoli dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdevalnih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču;

·       v primeru motenj v delovanju kanalizacijskega sistema o tem  opozori izvajalca javne službe;

·       uporabnik je vsako spremembo dolžan sporočiti izvajalcu javne službe (ime, naziv, naslov, ipd.)

 

38. člen

(1)          Na območju poselitve, ki je opremljena z javno kanalizacijo, mora uporabnik (lastnik stavbe), v kateri nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo.

(2)          Na območju poselitve, kjer se na novo zgradi javna kanalizacija, je uporabnik dolžan greznico opustiti in se v roku 6. mesecev po prejemu obvestila o obvezni priključitvi, poslanega s priporočeno pošto,  priključiti na javno kanalizacijo, v kolikor ni v obvestilu drugače določeno.

 

(3)          Uporabnik mora greznico očistiti, zasuti ali pa jo uporabiti za drug namen (npr. za zbiralnik vode za deževnico).

 

39. člen

(1)          Lastnik stavbe mora za padavinsko vodo, ki odteka s strehe stavbe, zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali posredno v podzemne vode, kadar je to izvedljivo. Prav tako mora za padavinsko vodo, ki odteka iz utrjenih površin zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali posredno v podzemne vode, kadar je to izvedljivo.

(2)          Na območjih kjer ponikanje zaradi sestave tal ni možno, kanalizacijski sistem pa omogoča priključitev padavinskih voda, se le ta lahko odvaja v javno kanalizacijo, pod pogojem, da uporabnik pridobi soglasje za priključitev padavinskih voda s strani izvajalca javne službe.

 

40. člen

(1)          Odpadna voda ne sme vsebovati sestavin, ki bi škodovale okolju, objektom in napravam javne kanalizacije in delavcem, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. Vsebnost teh snovi ne sme presi, s predpisi določene, maksimalno dovoljene, vrednosti za izpust v javno kanalizacijsko omrje.

(2)          V fekalno kanalizacijo je prepovedano odvajati:

1.       strupene snovi,

2.       odpadna topila,

3.       snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske mešanice,

4.       jedke snovi (kisline, alkalije in soli),

5.          maščobe in odpadno olje,

6.       trdne snovi, kot so ostanki hrane, pepel, kosti, gnoj, rastlinske ostanke, trupla poginulih živali,

7.          mavec, pesek, tekstil, les, perje, dlako, steklo, žagovino, plastiko ali druge predmete,

8.       radioaktivne snovi,

9.       kužne snovi,

10.     odpadno vodo iz gnojišč, silno vodo,

11.     fitofarmacevtska sredstva,

12.     svežega ali pregnitega blata iz greznic,

13.     zmlete ali zdrobljene trdne odpadke (montaža nožnih sekal na iztoku v fekalno kanalizacijo je prepovedana),

14.     druge snovi, ki jih je, v skladu s predpisi o emisijah snovi prepovedano odvajati v javno kanalizacijsko omrežje.

 

Območje, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo

 

41. člen

(1)          Na poselitvenem območju brez javne kanalizacije in na poselitvenem območju, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije se, za predvidene objekte, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode predvidi:

·       nepretočne greznice - če obremenitev ne presega 50 PE in je nepretočna greznica zgrajena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, njeno praznjenje pa se izvaja v skladu s tem odlokom,

·       male komunalne čistilne naprave.

 

42. člen

(1)          Predpisane velikosti greznic so naslednje:

·       nepretočne 3000 litrov na osebo;

·       pretočne (obstoječe) 2000 litrov na osebo;

·       minimalna prostornina greznice je 6000 litrov.

 

 

(2)          Uporabnik stavbe, iz katere se komunalne odpadne vode odvajajo v greznico je le-to dolžan redno prazniti, to je najmanj enkrat na tri leta.

 

43. člen

(1)          Na poselitvenem območju brez javne kanalizacije se iz obstoječih objektov komunalna odpadna voda lahko zbira v obstoječi greznici, ki jo je uporabnik dolžan izprazniti najmanj en krat na tri leta.

(2)          Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano odvažati na javne ali kmetijske površine, oziroma neposredno odvajati v površinske ali podzemne vode ali neposredno odvajati na površino lastnih ali sosednjih zemljišč.

(3)          Obdelavo odpadnih voda in gošč iz greznic zagotovi izvajalec javne službe na komunalni ali skupni čistilni napravi.

(4)          Greznice lahko prazni izključno izvajalec javne službe oziroma podizvajalci, ki imajo z izvajalcem javne službe sklenjeno pogodbo.

(5)          Na poselitvenem območju, kjer po operativnem programu opremljanja  naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, morajo lastniki obstoječih stavb, na svoje stroške, zagotoviti čiščenje  v  mali  komunalni  čistilni  napravnajpozneje do 31. decembra 2017, če stavba ni na občutljivem območju oziroma do 31. decembra 2015, če je na občutljivem območju.

(6)          Lastnike o obveznosti iz prejšnjega odstavka obvešča Komunala Kranj.

(7)          Lastniki  ali  upravljavci  stavb  morajo  sami  zagotoviti  redno  vzdevanje  in  čiščenje  interne kanalizacije  in  kanalizacijskih  priključkov,  redno  vzdevanje  nepretočnih  greznic,  obstoječih pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Sami morajo zagotoviti tudi občasno preverjanj tehnične brezhibnost kanalizacijskih priključkov, nepretočni greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav, najmanj enkrat na 20 let.

 

44. člen

(1)          Uporabnik objekta, ki ima za čiščenje odpadnih vod zgrajeno malo komunalno čistilno napravo, je upravičen do plevanja nižje okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode.

(2)          Za znižanje  okoljske  dajatve  mora  lastnik  objekta,  iz  katerega  se  odpadne  vode  čistijo  v  mali komunalni čistilni napravi, priložiti izjavo o skladnosti za malo čistilno napravo in opraviti ustrezno oceno obratovanja male čistilne naprave ali izdelati prve meritve.

(3)          V malo komunalno  čistilno  napravo  je  prepovedano  odvajati  industrijsko  odpadno  vodo  ali padavinsko odpadno vodo.

(4)          Uporabnik stavbe, iz katere se komunalne odpadne vode odvajajo v malo komunalno čistilno napravo, je dolžan izvesti odvoz blata vsaj enkrat na tri leta.

 

45. člen

(1)          Stroške transporta in stroške obdelave odpadne vode in gošč iz greznic ter muljev iz malih komunalnih čistilnih naprav ter stroške obratovanja in kontrole obratovanja naprav iz 41. do vključno 44. člena krije uporabnik, oziroma povzročitelj onesnenja.

(2)          Prve meritve in obratovalni monitoring zagotavlja izvajalec javne službe za celotno območje, kjer izvaja javno službo, ne glede na to, ali malo komunalno čistilno napravo vzdržuje sam, v okviru storitev javne službe, ali z njo upravlja druga oseba.

 

VI.     Nadzor

 

46. člen

(1)          Izvajalec  javne službe in Medobčinski inšpektorat Kranj    imata  pravicin dolžnost,  da  v primeru potrebe opravita pregled kanalizacijskih objektov in naprav, ne glede na to, kdo je lastnik, oziroma  uporabniteobjektov in naprav.

(2)          Medobčinski inšpektorat Kranj  lahko  izvajalcu  naloži obvezni pregled kanalizacijskih objektov in naprav ter izdelavo poročila, ki je sestavni del inšpekcijskega postopka.

 

47. člen

(1)          Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat Kranj, v kolikor zakon ne določa druge.

(2)          V primeru ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane na podlagi prvega odstavka tega člena, v roku, določenem v odločbi, občinski inšpektor lahko odredi prisilno izvršitev odločbe na stroške zavezanca.

(3)          Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode je dolžan ugotavljati nepravilno ravnanje, to je ravnanje, ki ni v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka je dolžan kršitelje prijaviti Medobčinskemu inšpektoratu Kranj.

 

VII.    Viri financiranja javne službe

 

48. člen

(1)          Viri financiranja javne službe so:

·       cena storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode;

·       okoljske in druge dajatve določene s predpisi;

·       sredstva občinskega proračuna;

·       drugi viri.

 

49. člen

(1)          Za izvedbo rednih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi izvajalec javne službe, lahko pa določena dela v skladu s predpisi o javnem naročanju pisno naroči pri tretji osebi, ki je strokovno usposobljena za ta dela. Stroški za redna vzdrževalna dela se krijejo iz cene storitve javne službe.

(2)          Investitor vzdrževalnih del v javno korist, rekonstrukcij in gradnje kanalizacije je občina.

(3)          V primeru rekonstrukcije javne kanalizacije so priključki v cestnem telesu  do parcelne meje lastnika objekta strošek obnove kanalizacije, ki se financira iz javnih sredstev.

(4)          Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in naprav, malih komunalnih čistilnih naprav in greznic, vendar mora pisno ali ustno obvestiti lastnika prizadetega zemljišča.

 

Cena storitev javne službe

 

50. člen

(1)               Cena odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode se oblikuje in potrjuje na način, ki ga določajo predpisi o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, na predlog izvajalca javne službe.

 

51. člen

(1)           Cena storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode mora biti prikazana ločeno za:

·       storitve odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode z javnih površin,

·       odvajanje padavinske odpadne vode s streh,

·       storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,

·       čiščenje padavinske odpadne vode s streh,

·       storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi  napravami.

(2)           Zaračunana cena posamezne storitve je sestavljena iz:

·       omrežnine,

·       cene storitve in

·       okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode.(pri prvi in peti alineji prejšnjega odstavka)

(3)           Osnova za obračun odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami je dobavljena količina pitne vode, merjena z obračunskimi vodomeri.

(4)           V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ni opremljena z obračunskim vodomerom za merjenje porabe pitne vode, se za količino storitev iz prejšnjega odstavka upošteva število stalno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 na osebo na dan.

(5)           Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo.

(6)           Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami se uporabnikom zaračunava mesečno. Praznjenje greznic se izvaja sistematično po planu izvajalca najmanj enkratna tri leta, ali po naročilu uporabnika. Cena pokriva stroške enkratnega praznjenja na tri leta, vsako dodatno praznjenje se uporabniku zaračuna po ceni v veljavnem ceniku, zmanjšani za 30 %. V primeru, da uporabnik potrebuje večkratno praznjenje (neustrezna greznica, problemi s ponikanjem, nepretočna greznica), se sklene pogodba.

 

52. člen

(1)           Storitve odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh se obračunavajo v m3 glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti na komunalni čistilni napravi.

(2)           Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj, preračunana na površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti na čistilni napravi.

 

53. člen

(1)           Zagotavljanje uporabe javne infrastrukture za odvajanje industrijskih odpadnih voda in njihovo čiščenje na čistilni napravi osebam, ki niso uporabniki storitev javne službe, je posebna storitev izvajalca. Izvajalec lahko opravlja posebne storitve v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova.

 

54. člen

(1)           Uporabnik, ki vodo uporablja v reprodukcijske namene (jo vgrajuje v izdelke, uparja ali uporablja v kmetijski proizvodnji in podobno), jo odvaja neposredno v vodotok ali ponika, ima pravico zahtevati, da se mu ta delež odšteje od obračunanih količin za odvajanje in čiščenje odpadne vode in okoljske dajatve za obremenjevanje vode pod naslednjimi pogoji:

·       da se količina tako uporabljene vode meri s posebej vgrajenim vodomerom,

·       da razpolaga s sistemom za ponikanje ali odvajanje vode v vodotok in da je za ta objekt pridobil tudi uporabno dovoljenje in vsa ostala soglasja.

 

55. člen

(1)          Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode iz javnih površin na območju občine ter se uporabnikom obračunava v skladu s predpisi o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

(2)          Omrežnina pri storitvi čiščenja se zaračunava uporabnikom za storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda, za storitve čiščenja padavinskih odpadnih voda iz javnih površih in za storitve obdelave prevzetega blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Omrežnina pri storitvi odvajanja pa se zaračunava uporabnikom za storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda in za storitve odvajanja padavinskih odpadnih voda iz javnih površin. Omrežnina vključuje: stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev, ki so javna infrastruktura, stroške zavarovanja infrastrukture, stroške odškodnin (služnosti, za povzročeno škodo povezano z gradnjo, obnovo ali vzdrževanjem infrastrukture), odhodke financiranja (stroški obresti in drugi stroški povezani z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture).

 

56. člen

(1)          Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne  odpadne in padavinske vode iz javnih površin občini Naklo plačuje najemnino za uporabo javne infrastrukture v skladu s pogodbo o najemu javne infrastrukture in izvajanju javnih služb. Najemnina je določena najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe.

(2)          Če se ob potrditvi cene občinski svet odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine iz prejšnjega odstavka ali cene opravljene storitve, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.

(3)          Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka v izračunu cen storitev javnih služb za uporabnike, ki so gospodinjstva in izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

 

57. člen

(1)           Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži občinskemu svetu v potrditev.

(2)           Občina določi potrjeno ceno posamezne javne službe in morebitno subvencijo, izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitno subvencijo.

 

58. člen

(1)          Največji donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca za izvajanje storitev javne službe je 5%.

 

59. člen

(1)          Stroške odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda iz javnih površin se uporabnikom zaračuna na osnovi dejanske porabe pitne vode v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah določenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju. Dejansko porabo se ugotavlja najmanj enkrat letno, ko se izvede tudi poračun akontacij.

(2)          Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode iz streh se uporabnikom zaračunava mesečno na podlagi določil 52. člena. Stroške se obračunava v primeru odvajanja v javno mešano kanalizacijo.

(3)          Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpozneje v 15 dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon ne določa drugače,oziroma ni s pogodbo določen drugačen rok plačila.

 

60. člen

(1)          Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico, da v 8 dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri izvajalcu javne službe. Ugovor na izdani račun ne zadrži plačila.

(2)          Izvajalec javne službe mora na pisni ugovor porabnika pisno odgovoriti v roku 14 dni od prejema ugovora.

(3)          Če uporabnik svojih obveznosti ne poravna niti v 8 dneh po prejemu odgovora, mu izvajalec javne službe pošlje opomin.

(4)          Če uporabnik tudi v tem primeru ne poravna obveznosti, izvajalec javne službe v 8 dneh po izdaji opomina izvede prekinitev odvajanja odpadne vode. S sklepom o prekinitvi odvajanja odpadne vode izvajalec javne službe uporabnika obvesti, da je dolžan poravnati vse stroške v zvezi s prekinitvijo odvajanja odpadne vode. Stroški ponovnega priklopa na kanalizacijsko omrežje bremenijo uporabnika.

(5)          Prekinitev odvajanja odpadne vode velja toliko časa, dokler uporabnik ne poravna vseh obveznosti do izvajalca javne službe.

 

VIII. Infrastrukturni objekti in naprave za izvajanje odvajanja in čiščenja odpadne vode

 

61. člen

(1)          Infrastruktura, ki je v lasti Občine Naklo in preko katere izvajalec javne službe izvaja javno službo v skladu s tem odlokom in pogodbo iz 4. člena tega odloka, so:

·       zemljišča,

·       objekti in naprave javnega kanalizacijskega sistema,

·       vgrajena oprema, programska oprema in naprave, ki so neločljivo povezani z javnim kanalizacijskim sistemom in so potrebni za nemoteno delovanje sistemov,

·       drugi objekti in naprave infrastrukture.

 

62. člen

(1)          Naprave, ki jih izvajalec javne službe potrebuje za izvajanje javne službe in so v lasti izvajalca javne službe so:

·       Vozila,

·       specialna vozila,

·       delovni stroji (bagri, drugi gradbeni stroji,…),

·       druga premična oprema in naprave, ki so potrebne za izvajanje dejavnosti.

IX.     Določbe o globah

 

63. člen

(1)          Z globo 4.000 EUR se za prekršek sankcionira izvajalec javne službe, če:

·       ravna v nasprotju z določili tretjega in četrtega odstavka 2. člena tega odloka,

·       ravna v nasprotju z določili 5. člena tega odloka,

·       ravna v nasprotju z določili 23. člena tega odloka,

·       ne izpolnjuje obveznosti v rokih iz 24. člena tega odloka,

·       ne izvaja storitev iz 25. člena tega odloka,

·       ne izvaja storitev v obsegu in na način, določen v 26. členu tega odloka,

·       ne izvaja storitev iz prvega in drugega odstavka 27. člena tega odloka,

·       ravna v nasprotju s 29. in 30. členom tega odloka,

·       uporabniku prekine odvajanje odpadne vode v nasprotju s 32. členom tega odloka in

·       ne ravna v skladu s 33. in 46. členom tega odloka.

(2)          Z globo 1.200 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člena sankcionira tudi odgovorna oseba izvajalca javne službe.

(3)          Z globo 4.000 EUR se za prekršek sankcionira uporabnik – pravna oseba, če:

·       če se ne priključi na javno kanalizacijo v skladu z določili 12.  do 21. člena ter drugega odstavka 23. člena tega odloka,

·       če izvede spremembo priključka v nasprotju z 21. členom tega odloka,

·       če izvede prekinitev priključka v nasprotju s 22. členom tega odloka,

·       če za poseg v prostor v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja od izvajalca javne službe ne pridobi soglasja za priključitev v skladu s 23. členom tega odloka,

·       če za priključitev stavbe na javno kanalizacijsko omrežje ne pridobi pisnega soglasja izvajalca javne službe, v skladu s 36. členom tega odloka,

·       če ne izpolnjuje obveznosti iz 37. člena tega odloka,

·       če ne ravna v skladu z 38. členom tega odloka,

·       če ne uredi odvajanja padavinskih voda v skladu s 39. členom tega odloka,

·       če v javno kanalizacijo odvaja odpadno vodo ali snovi v nasprotju z drugim odstavkom 36. člena ali v nasprotju z 40. členom tega odloka,

·       če krši določila 41., 42., 43. člena in drugega, tretjega in četrtega odstavka 44. člena tega odloka.

(4)          Z globo 1.200 EUR se za prekrške iz tretjega odstavka tega člena sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe.

(5)          Z globo 2.000 EUR se za prekršek sankcionira uporabnik – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

·       če se ne priključi na javno kanalizacijo v skladu z določili 12. do 20. člena ter drugega odstavka 23. člena tega odloka,

·       če izvede spremembo priključka v nasprotju z 21. členom tega odloka,

·       če izvede prekinitev priključka v nasprotju s 22. členom tega odloka,

·       če za poseg v prostor v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja od izvajalca javne službe ne pridobi soglasja za priključitev v skladu s 23. členom tega odloka,

·       če za priključitev stavbe na javno kanalizacijsko omrežje ne pridobi pisnega soglasja izvajalca javne službe, v skladu s 36. členom tega odloka,

·       če ne izpolnjuje obveznosti iz 37. člena tega odloka,

·       če ne ravna v skladu z 38. členom tega odloka,

·       če ne uredi odvajanja padavinskih voda v skladu s 39. členom tega odloka,

·       če v javno kanalizacijo odvaja odpadno vodo ali snovi v nasprotju z drugim odstavkom 37. člena ali v nasprotju z 40. členom tega odloka,

·       če krši določila 41., 42., 43. člena in drugega, tretjega in četrtega odstavka 44. člena tega odloka.

(6)          Z globo 300 EUR se za prekršek sankcionira posameznik – uporabnik, če:

·       če se ne priključi na javno kanalizacijo v skladu z določili 12. do 20. člena ter drugega odstavka 23. člena tega odloka,

·       če izvede priključitev v nasprotju z 21. členom tega odloka

·       če izvede spremembo priključka v nasprotju z 22. členom tega odloka,

·       če za poseg v prostor v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja od izvajalca javne službe ne pridobi soglasja za priključitev v skladu s 23. členom tega odloka,

·       če za priključitev stavbe na javno kanalizacijsko omrežje ne pridobi pisnega soglasja izvajalca javne službe, v skladu s 36. členom tega odloka,

·       če ne izpolnjuje obveznosti iz 37. člena tega odloka,

·       če ne ravna v skladu z 38. členom tega odloka,

·       če ne uredi odvajanja padavinskih voda v skladu s 39. členom tega odloka,

·       če v javno kanalizacijo odvaja odpadno vodo ali snovi v nasprotju z drugim odstavkom 37. člena ali v nasprotju z 40. členom tega odloka,

·       če krši določila 41.,42., 43. in drugega, tretjega in četrtega odstavka 44. člena tega odloka.

 

X.       Prehodne določbe

 

64. člen

(1)          Zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode iz tega odloka morajo biti izpolnjene v rokih določenih s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

 

65. člen

(1)          Zahteve iz prejšnjega člena so za posamezno območje poselitve podrobneje opredeljene v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Naklo za obdobje od 2007 – 2017.

 

66. člen

(1)          V okviru javne službe mora izvajalec javne službe do izteka rokov za prilagoditev iz prejšnjega člena (do izgradnje javne kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne naprave) za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in za stavbe zunaj naselja zagotoviti prevzem blata iz obstoječih greznic in njegovo obdelavo, ko je to potrebno oziroma najmanj enkrat na tri leta.

(2)          Enako velja za mulje malih komunalnih čistilnih naprav.

 

67. člen

(1)          Dokler izvajalec nima vzpostavljene evidence uporabnikov javne službe v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, se storitve odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh ne zaračunavajo.

 

(2)          Zaračunavanje storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v skladu s tem odlokom, je potrebno vzpostaviti v roku treh mesecev od začetka veljavnosti tega odloka.

 

XI.     Končne določbe

 

68. člen

(1)          Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Naklo (Uradni list, št. 17/2011).

 

69. člen

(1)          Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v  Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0007/2015

Datum: 27.5.2015

 

 

Občina Naklo

 

Marko Mravlja, župan