New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL št. 94/07 UPB2, 76/02, 100/08odl US, 79/09 in 51/10) , 29. člena Zakona o javnih financah (UL št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 94. člena Statuta Občine Kidričevo (UL RS št. 10/04 ,58/05 in Uradno glasilo slovenskih občin 20/11) je občinski svet Občine  Kidričevo na  10. redni seji  dne  08.12.2011  sprejel

 

 

ODLOK O PRORAČUNU

 

 

OBČINE  KIDRIČEVO ZA LETO 2012

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

(vsebina odloka)

 

 

S tem odlokom se za Občino Kidričevo za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

 

2. člen

 

 

(sestava in višina splošnega dela proračuna)

 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

 

 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2012

   

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

7.870.352

     
 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.433.322

     

70

DAVČNI PRIHODKI

4.868.271

 

700

Davki na dohodek in dobiček

3.957.380

 

703

Davki na premoženje

770.781

 

704

Domači davki na blago in storitve

140.110

 

706

Drugi davki

0

     

71

NEDAVČNI PRIHODKI

565.051

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

164.480

 

711

Takse in pristojbine

1.700

 

712

Denarne kazni

5.190

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

8.300

 

714

Drugi nedavčni prihodki

385.381

     

72

KAPITALSKI PRIHODKI

0

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

0

     

73

PREJETE DONACIJE

0

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

0

     

74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.437.030

 

740

Transferni prihodki iz drugih janofinančnih institucij

692.202

 

741

Prej.sredstva iz državnega proračuna iz sred.proračuna EU

1.744.828

     

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

8.349.086

     

40

TEKOČI ODHODKI

1.775.830

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

356.915

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

58.718

 

402

Izdatki za blago in storitve

1.209.517

 

403

Plačila domačih obresti

50.680

 

409

Rezerve

100.000

     

41

TEKOČI TRANSFERI

1.943.609

 

410

Subvencije

64.800

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.283.970

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

246.090

 

413

Drugi tekoči domači transferi

348.749

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

     

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.564.647

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.564.647

     

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

65.000

 

431

Invest. transf. prav.in fiz. oseb, ki niso prorač.upor.

22.000

 

432

Invest. transf. proračunskim uporabnikom

43.000

     

III.

PRORAČUNSKI PRSEŽEK (I.-II.)

 
 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-478.734

     

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v eur

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2012

   

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 
 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

800

     

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

800

 

750

Prejeta vračila danih posojil

800

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

     

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 
 

DELEŽEV (440+441+442)

0

     

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV

0

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih

 
   

in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

     

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 
 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

800

     

C. RAČUN FINANCIRANJA

v eur

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2012

     

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

670.661

     

50

ZADOLŽEVANJE

670.661

 

500

Domače zadolževanje

670.661

     

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

192.727

     

55

ODPLAČILA DOLGA

192.727

 

550

Odplačila domačega dolga

192.727

     

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

 
 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0

     

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

 
 

(VII.-VIII.)

477.934

     

XI.

NETO FINANCIRANJE

 
 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

478.734

     
 

STANJE SREDSTEV NA RČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

 
 

9009 Splošni sklad za drugo (ocenjeno)

0

         

 

 

 

 

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov  in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kidričevo.

 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

 

3. člen

 

 

(izvrševanje proračun)

 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

 

 

4. člen

 

 

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje okolja in prihodki takse za obremenjevanje voda, rezervni sklad.

 

 

Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

 

 

5. člen

 

 

(prerazporejanje pravic porabe)

 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprjeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan. Župan ni pristojen za prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja.

 

 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.

 

 

O prerazporeditvi sredstev med posameznimi konti v okviru proračunske postavke odločajo pristojni delavci.

 

 

6. člen

 

 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu prevzema in plačuje obveznosti za realizacijo načrta razvojnih programov v breme pravic porabe na ustreznih postavkah v njegovem finančenem načrtu za tekoče leto, v breme proračunov prihodnjih let pa lahko prevzema obveznosti za investicije načrtovane v veljavnem načrtu razvojnih programov.

 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

 

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prezvemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

 

 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

 

7. člen

 

 

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

 

 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

 

 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

 

 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

 

8. člen

 

 

(proračunski skladi)

 

 

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prihodkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

 

 

Proračunska rezerva se  v letu 2012 ne oblikuje.

 

 

O uporabi sredstev rezerv za namene iz 2. odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 4.173,00 EUR odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet.

 

 

V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov proračuna. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

 

 

9. člen

 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2012 dolžniku do višine  500,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

 

10. člen

 

 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

 

 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolga v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 planira zadolžiti do višine  670.661 EUR, in sicer za investicije planirane v NRP proračuna.

 

 

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kidričevo, v letu 2012 ne bo izdajala poroštev.

 

 

6. OSTALO

 

 

11. člen

 

 

Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvajanje proračuna je odgovoren župan.

 

 

12. člen

 

 

Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.

 

 

13. člen

 

 

Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le v mejah sredstev in za namene, ki so jim odobreni z občinskim proračunom.  Sredstva  za  opravljanje  nalog  na posameznih področjih se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje. 

 

 

Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, odredbe oziroma sklepa župana.

 

 

Proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. 

 

 

14. člen

 

 

Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil - 30 dni od prejema računa razen za izjeme po Zakonu o izvrševanju proračuna.

 

 

15. člen

 

 

Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.

 

 

16. člen

 

 

Župan Občine Kidričevo je pooblaščen, da odloča o uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstvih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

 

 

Župan Občine Kidričevo je pooblaščen za najem kratkoročnega likvidnostnega kredita do višine 5% vrednosti prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov veljavnega proračuna za zagotavljanje tekoče likvidnosti proračuna, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.

 

 

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

17. člen

 

 

(začasno financiranje v letu 2013)

 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Kidričevo v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

 

18. člen

 

 

(uveljavitev odloka)

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Štev.:  007-8/2011

 

 

Datum:  09.12.2011

 

 

Občina Kidričevo

 

 

Župan Anton LESKOVAR