New Page 1

Na podlagi 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99 in 65/00) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 26. 10. 2000 sprejel

S P R E M E M B E     P R A V I L N I K A

o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

1. člen

V prvem odstavku 6. člena pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 86/99) se v besedilu številka »10« nadomesti s številko »15«.

2. člen

Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Veržej, dne 26. oktobra 2000.

Župan

    Občine Veržej

    Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.